بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور


شماره9000/35739/100 1394/5/18
در اجرای بندهای 12، 13 و 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد:
الف - هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام‌خواهی (5% محکومٌ‌به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکومٌ‌به) است.
ب - هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست میباشد.
ج - هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است:
1- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): 200 هزار ریال
2- تصمیمات و سایر آراء : 500 هزار ریال تا 000.000.1 ریال
د - هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 میباشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.
ه‍- مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
و- مراجع قضایی میتوانند بنابر اقتضاء نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفه‌های مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوق‌الذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.
این بخشنامه در تاریخ 1394/5/17به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی