بخشنامه تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال1393


بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور شماره9000/1953/100 1393/1/17
به پیوست تصویر جدول تعرفه‌های مصوب خدمات قضایی برای اجراء در سال 1393 که در صفحه 25 و 26 روزنامه رسمی شماره 20100 مورخ 1392/12/14 منتشر گردیده است، ارسال میشود.
لازم است کلیه مسئولین وصول درآمدهای خدمات قضایی، نسبت به اعمال تعرفه‌های جدید از ابتدای سال 1393 اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهای مذکور را ماهانه به معاونت راهبردی قوه قضائیه اعلام نمایند.
رئیس قوه قضائیه - صادق آملیلاریجانی
>3957901000101<...