قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به«سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»


مصوب 1364/11/6
ماده 1 - از تاریخ تصویب این قانون شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این قانون سازمان نامیده میشود،تبدیل میگردد.این سازمان زیر نظر شورای عالی قضائی انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 2 - وظائف سازمان به شرح زیر است:
الف‌اداره کلیه امور مربوط به زندانها،بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی وابسته به آنها.
ب‌ایجاد امکانات و تسهیلات لازم در زمینه اصلاح و ارشاد و آموزش زندانیان و اشتغال و حرفه‌آموزی آنها.
جکمک به رفع مشکلات مادی و معنوی خانواده زندانیان.
دجذب کمکهای مردمی و مؤسسات خیریه.
هبرنامه‌ریزی جهت اشتغال زندانیان داوطلب کار با استفاده از امکانات سازمان و نیز سرمایه‌های دولتی،بانکها،تعاونیها،بخش خصوصی و تلاش در جهت خودکفایی زندانها.
وتهیه آمار و اطلاعات لازم به منظور استفاده در مطالعات مربوط به جرم‌شناسی و ارائه آن به شورای عالی قضائی و کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.
زتهیه فهرست اسامی زندانیان محکوم واجد شرایط عفو یا تخفیف مجازات و ارائه آن به دیوان عالی کشور و همچنین پیشنهاد آزادی مشروط به مقامات قضائی مربوط.
ح‌برنامه‌ریزی برای مراقبت بعد از خروج با همکاری دستگاههای ذی ربط.
ماده 3 - رئیس سازمان به پیشنهاد دادستان کل کشور و با تصویب شورای عالی قضائی برای دو سال منصوب میشود و نصب مجدد وی بلا مانع است.عزل رئیس سازمان با شورای عالی قضائی خواهد بود.
ماده 4 - بودجه سازمان در ردیف مستقل همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
ماده 5 - کلیه داراییها و اموال منقول و غیر منقول که تا تاریخ تصویب این قانون مربوط به اداره زندانها و امور زندانیان است از قبیل:انبارها،ساختمانها،وسائل نقلیه،ملزومات و تجهیزات و بیمارستانها و درمانگاهها از طرف دادستانی کل کشور،شهربانی جمهوری اسلامی ایران،کمیته انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات همراه با اعتبارات مربوط در بودجه کل کشور به این سازمان منتقل میشود.
رئیس سازمان و رئیس دستگاه مربوط حسب مورد ظرف سه ماه تحویل و تحولهای مربوط به این ماده را انجام خواهند داد و در موارد اختلاف،نظر دادستان کل کشور قطعی خواهد بود.
تبصره- تا زمانی که نقل‌وانتقال و تفکیک اماکن مربوط به زندانها صورت نگرفته است دستگاههای مذکور در این ماده موظفند امور زندانها را کماکان با همکاری و نظارت سازمان اداره نمایند.
ماده 6 - انتظامات و حفاظت زندانها و بازداشتگاهها با سازمان است.سازمان موظف است نیروهای مورد نیاز خود را از بین نیروهای نظامی و انتظامی موجود با هماهنگی مسؤولین مربوط گزینش نماید.نیروهای مذکور پس از گزینش با اعتبارات مربوط به سازمان منتقل میشوند.
تبصره- نیروهای نظامی و انتظامی اداری و خدماتی کنونی که در زندانها استقرار دارند تا زمانی که مورد نیاز سازمان باشند به عنوان مأمور به خدمت در اختیار سازمان باقی خواهند ماند.
ماده 7 - تشکیلات سازمان توسط وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضائی خواهد رسید.
ماده 8 - کلیه اختیارات شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصرح در لایحه قانونی واگذاری اداره امور زندانها به وزارت دادگستری مصوب 1358/6/13 شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی الحاقی به آن مصوب 1359/2/23 شورای انقلاب به سازمان واگذار میشود.
ماده 9 - آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی قضائی میرسد.
ماده 10 - از تاریخ اجرای این قانون،کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با آن لغو میگردد.
2(1)