تفسیر قانونی در خصوص تعیین ساختمانهای مشمول ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


مصوب 1370/9/6.
موضوع استفسار:
آیا منظور از ساختمانهای مربوط به اداره زندانها و امور زندانیان موضوع ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364/11/6 کلیه ساختمانهایی است که به عنوان زندان از آنها استفاده میشده است یا اماکنی که صرفا به عنوان زندان ساخته شده‌اند؟
نظر مجلس:
ماده واحده - با عنایت به عموم ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،مقصود از کلیه اموال غیر منقول،اعم از ساختمانهایی است که به عنوان زندان ساخته شده یا به این عنوان از آنها استفاده میشده است.
2(1)