قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها


مصوب 1380/9/7
ماده 1 - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورکه در این قانون به اختصار سازمان نامیده میشود-،به منظور انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی داخل شهرها به خارج از آن،به استثناء بازداشتگاهها،مکلف است اراضی و مستحدثات مربوط،اعم از عرصه و اعیان را حسب مورد مطابق این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نماید.
وزارت مذکور نیز موظف میباشد ظرف حداکثر ده سال،ضمن تأمین اراضی مناسب،از محل فروش اراضی و مستحدثات مزبور با تغییر کاربری یا بدون آن و اعتباراتی که هر ساله در بودجه کل کشور در ردیف مستقل پیش‌بینی میشود نسبت به ایجاد زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مورد نیاز وفق این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن اقدام نموده،پس از تکمیل در اختیار سازمان قرار دهد.
تبصره 1- احداث زندانها و مراکز مذکور بر اساس اولویتهای تعیین شده از سوی سازمان و مطابق ضوابط مورد نظر آن انجام خواهد شد.
تبصره 2- وزارت مسکن و شهرسازی موظف میباشد در ساخت زندانها و مراکز یادشده با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط طرحهای تهیه‌شده و لحاظ سرانه‌های استاندارد زیربنا برای هر نفر،در محلهایی که بر طبق مقررات تعیین میگردد،با رعایت اصول معماری اماکن مذکور و بر اساس نظر کارشناسی سازمان درباره ساختمان و تأسیسات مربوط اقدام نماید.
ماده 2 - درآمد حاصل از فروش اموال موضوع ماده (1)این قانون،به حساب درآمد عمومی کشور(نزد خزانه‌داری کل)واریز میشود.
معادل پانزده درصد(15%)وجوه واریزی با پیش‌بینی در بودجه سالانه کشور در اختیار سازمان قرار میگیرد تا برای رفع نارساییهای زندانها و نیز تعمیر و تکمیل ساختمانها و تأسیسات زندانها،بازداشتگاهها،اردوگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی هزینه نماید.
ماده 3 - سازمان مکلف است به محض تحویل گرفتن زندان و یا مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی جدید،حسب مورد،نسبت به تخلیه و در اختیار قرار دادن زندان و یا مرکز موجود در داخل شهر به وزارت مسکن و شهرسازی مطابق مدت و شرایط تعیین‌شده در آیین‌نامه اجرائی این قانون اقدام نماید.تحویل و تحول موارد مذکور حتی الامکان به طور همزمان صورت خواهد گرفت.
ماده 4 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک موضوع ماده (1)این قانون به نام سازمان و یا وزارت مسکن و شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفی شده،حسب مورد،اقدام نماید.
ماده 5 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در جهت احداث زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به واگذاری اراضی ملی و دولتی غیر مستعد کشاورزی مورد نظر به طور رایگان به وزارت مسکن و شهرسازی مبادرت نماید.
ماده 6 - کلیه دستگاههای اجرائی میباید برای تأمین تأسیسات زیربنایی و سایر نیازهای مربوط هرگونه اقدام لازم را حسب نظر وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص احداث زندانهای جدید معمول دارند.
ماده 7 - مقررات این قانون موجب حذف اعتبارات طرحهای عمرانی سازمان،در مواردی که مربوط به ایجاد زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی نمیباشد،تا زمان اتمام انتقال زندانها به خارج از شهرها،نمیگردد.
ماده 8 - آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری با هماهنگی سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2(1)