آیین‌نامه اجرائی«قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها مصوب 1380»


مصوب 1386/4/3هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 - در این آیین‌نامه منظور از زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی قابل انتقال، کلیه اراضی و مستحدثاتی است که در داخل شهرها برای نگهداری محکومین به حبس در نظر گرفته شده‌اند،ترتیب احداث و انتقال زندان‌ها و مراکز مذکور مطابق فهرست اولویت‌بندی خواهد بود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تنظیم خواهد شد.
ماده 2 - وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای تبصره(2)ماده (1)قانون یادشده در ساخت زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی،استانداردهای سرانه زیربنا برای هر نفر زندانی را طبق جدول زیر رعایت نموده و بر اساس مقررات و ضوابط مالی و اجرائی جاری اقدام خواهد نمود:
>3958601000201<...
ماده 3 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است بر اساس اولویت‌های اعلام‌شده از سوی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و بنا به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی،اعتبارات مورد نیاز را مطابق استانداردهای تعیین‌شده با لحاظ شاخص‌های تورم در لوایح بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی نماید.
ماده 4 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است زمین‌های مورد نیاز برای احداث زندان‌های جدید را مطابق نظر وزارت مسکن و شهرسازی از اراضی ملی و دولتی غیر مستعد برای کشاورزی،به صورت رایگان در اختیار وزارتخانه مزبور قرار داده و اسناد مربوط به نام دولت جمهوری اسلامی ایران را صادر و نام سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به عنوان دستگاه بهره‌بردار در اسناد انتقال قید گردد.
تبصره 1- مکان احداث زندان‌های جدید باید در خارج از حریم شهرها و مطابق ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین گردد.
تبصره 2- موقعیت زمین‌های انتخابی موضوع این ماده میبایست از نظر عوارض طبیعی،امکانات و تأسیسات زیربنایی و همچنین دسترسیهای مورد نیاز،به تأیید وزارت مسکن و شهرسازی برسد و از نظر امنیتی برای ساخت زندان باید مورد تأیید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور باشد.
تبصره 3- در صورت عدم وجود اراضی مناسب ملی و دولتی،وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است از محل اعتبارات مربوط نسبت به خرید زمین برای اجرای قانون مزبور اقدام نماید.
تبصره 4- دوره ده ساله مندرج در ماده (1)قانون یادشده از زمان ابلاغ این آیین‌نامه با اولویت‌بندی پروژه‌ها با توجه به مشکلات مراکز استان‌ها و شهرها،از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.
ماده 5 - (اصلاحی 1387/1/25)- وزارت مسکن و شهرسازی سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی به عنوان مجری احداث زندان‌های جدید،مطابق مقررات قانونی، نسبت به تحصیل زمین مورد نیاز،مطالعات مکان‌سنجی و نیز طراحی و ساخت زندان‌های جدید با توجه به شرایط اقلیمی،ترکیب جرائم و ملاحظات فرهنگی و اجتماعی منطقه با رعایت استانداردهای تعیین شده موضوع ماده (2)این آیین‌نامه اقدام خواهد نمود.
تبصره- مطالعات مربوط به هر پروژه پس از تأیید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قابلیت اجرائی خواهد داشت.
ماده 6 - وزارت مسکن و شهرسازی در هنگام اجرای پروژه‌ها و در پایان هر فصل نسبت به ارائه برنامه زمانبندی انجام کار،گزارشات پیشرفت کار،نقشه‌ها و اسناد و مدارک فنی ذی ربط به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نماید.
ماده 7 - با شروع احداث زندان جدید هر شهر،سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است اسناد و مدارک لازم جهت تغییر کاربری و مجوزهای مربوط برای فروش زندان قدیم شهر را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد.
ماده 8 - سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در قبال تحویل گرفتن زندان جدید،ظرف سه ماه نسبت به تخلیه و واگذاری زندان قدیم اقدام نماید.
در صورتی که بخشی از زندان جدید آماده بهره‌برداری باشد بنا به درخواست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی امر تحویل نسبت به همان بخش به عمل میآید.
ماده 9 - وزارت مسکن و شهرسازی پس از تغییر کاربری اراضی مربوط به زندان‌های قدیم،نسبت به فروش عرصه و اعیان آنها وفق مقررات اقدام و وجوه حاصل‌شده را به حساب خزانه‌داری کل واریز و مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اعلام خواهد نمود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای مواد(1)و(2)قانون یاد شده،مکلف است نسبت به تخصیص صد درصد(100%)سهم وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از محل اعتبارات منظورشده در قانون بودجه سالیانه اقدام نماید.
ماده 10 - کلیه دستگاه‌های اجرائی در حدود وظائف خود مکلفند در خصوص صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی و سایر نیازهای پروژه‌های جدید خارج از نوبت حسب نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده 11 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به صدور و انتقال اسناد املاک(اعم از عرصه و اعیان)ماده (1)قانون،حسب مورد به نام سازمان یا وزارت مسکن و شهرسازی و یا اشخاص حقیقی و حقوقی معرفیشده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
ماده 12 - به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای این آیین‌نامه و رفع مشکلات اجرائی آن، موضوع به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،مطرح میشود.
تبصره 1- جلسات کارگروه با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شده و تصمیمات اخذ شده با حداقل سه رأی موافق اعتبار دارد.
تبصره 2- دبیرخانه کارگروه در وزارت مسکن و شهرسازی مستقر خواهد بود.
تبصره 3-کارگروه میتواند حسب مورد از دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با حق رأی دعوت به عمل آورد.
ماده 13 - (اصلاحی 1387/1/25)- سازمان عمران و بهسازی شهری مطابق این آیین‌نامه به عنوان مسؤول طرح انتقال زندان‌ها تعیین و اقدام مینماید.
2(3)