آیین‌نامه انجمنهای حمایت از زندانیان


مصوب 1360/12/11 شورای عالی قضائی

فصل اول‌تشکیلات

ماده 1 - انجمن حمایت از زندانیان برای اجرای وظائفی که به موجب اساسنامه بر عهده دارد دارای دفتری خواهد بود که تحت نظر مدیر عامل انجمن انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 2 - دفتر انجمن دارای چهار قسمت به ترتیب زیر خواهد بود:
1-قسمت اداری
2-قسمت مالی
3-قسمت اجتماعی
4-قسمت اجرائی
قسمت اداری کلیه امور اداری را مانند بایگانی،ثبت نامه‌های وارده،ارسال مراسلات،انجام مکاتبات و سایر امور دفتری دیگر از این قبیل را بر عهده خواهد داشت.
قسمت مالی عهده‌دار کلیه امور حسابرسی انجمن،تنظیم دفاتر مالی،حوالجات،پرداختها، دریافتها و ثبت اموال و نگاهداری آنها تنظیم ترازنامه و سایر امور مالی خواهد بود.
قسمت اجتماعی کلیه امور مددکاری انجمن را در زندانها،اقدامات حمایتی و کمکی که درباره زندانیان و خانواده آنان به عمل خواهد آمد اشتغال زندانیان بعد از خروج و سایر اقدامات اجتماعی را که از وظائف انجمن ناشی میشود بر عهده خواهد داشت.
قسمت اجرائی انجام کلیه اموری که جنبه اجرائی دارند بر عهده خواهد داشت مانند ایجاد کارگاههای صنعتی و کشاورزی و تأسیسات بهداشتی و آموزشی در زندانها،کمک به ایجاد کانونهای اصلاح و تربیت،مراکز مراقبت بعد از خروج و سایر مؤسساتی که انجمن طبق اساسنامه میتواند نسبت به تشکیل و ایجاد آن اقدام کند.
ماده 3 - انجمن برای هریک از قسمتهای فوق میتواند کارمندان موظف داشته باشد که با توجه به تخصص آنان و نیاز انجمن استخدام و یا از طرف دادگستری به صورت مأمور خدمت در انجمن انجام وظیفه خواهند کرد.

فصل دوم‌اختیارات و وظائف مدیر عامل،مسؤولین دفتری و متصدیان

ماده 4 - مدیر عامل مسؤول اجرای تصمیمات هیأت مدیره است.
ماده 5 - صدور مجوز پرداخت در کلیه هزینه‌های انجمن و کمکهای نقدی و غیر نقدی به زندانیان و خانواده آنان با دو امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل انجمن خواهد بود.
تبصره- در صورت غیبت رئیس هیأت مدیره مجوز پرداختها با مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 6 - اخذ اعانات و یا وجوه و اشیاء و اموالی که از طرف افراد خیّر یا مؤسسات عمومی و خصوصی به انجمن اهداء میشود به عهده مدیر عامل خواهد بود.مدیر عامل موظف است قبل از دریافت،هیأت مدیره را از چگونگی آن مطلع نماید.این وجوه و اعانات بعد از دریافت با ذکر مشخصات باید در دفاتر مربوط درج و منعکس گردد.
ماده 7 - در اجرای ماده 6 اساسنامه انجمن حمایت زندانیان هیأت مدیره میتواند برای تمرکز وجوهی که از فعالیتهای اختصاصی خود و یا از طریق کمک اشخاص خیّر و واقفین حاصل میشود حساب جاری مخصوصی نزد یکی از بانکها با امضاء ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل مفتوح و وجوه مذکور را طبق نظریه هیأت مدیره در موارد لازم و مخصوص هزینه نمایند.
ماده 8 - خرید هرگونه مواد اولیه برای مؤسساتی که از سرمایه انجمن ایجاد میشود و فروش مصنوعات و محصولات حاصله از آن و نظارت بر اداره اینگونه مؤسسات از وظائف مدیر عامل خواهد بود.
ماده 9 - انجام کلیه وظائفی که برای مدیر عامل انجمن پیش‌بینی شده است در صورت غیبت مدیر عامل بر عهده قائم‌مقام وی خواهد بود.
ماده 10 - انجمن میتواند برای تصدی هریک از قسمتهای اداری،مالی،اجتماعی و اجرائی یک نفر مسؤول داشته باشد.
ماده 11 - مددکاران اجتماعی در قسمت اجتماعی انجام وظیفه خواهند کرد امور مددکاری به وسیله مددکاران اجتماعی یا کارمندانی که به این منظور از طرف انجمن معین میشود انجام خواهد شد.
ماده 12 - مددکاران اجتماعی موظف هستند که برای خانواده هر زندانی که تحت پوشش حمایتی انجمن قرار میگیرند و حمایت وی به آنان ارجاع میشود پرونده جداگانه تشکیل دهند پرونده مددکاری برای خانواده هر زندانی باید شامل خلاصه گزارشی باشد از وضع و مشخصات زندانی،تعداد عائله تحت تکفل وی،شرح و نتیجه بازدید منزل و اقداماتی که در جهت کمک و ارشاد زندانی و خانواده وی به عمل آمده است به علاوه اقدامات و کمکهایی که متدرجا انجام میشود باید با ذکر موضوع و تاریخ در پرونده مددجو درج گردد.
ماده 13 - زندانیانی که پس از ترخیص از نظر اشتغال و استقرار اجتماعی تحت پوشش حمایتی انجمن قرار میگیرند باید سرپرستی هریک از آنان به یک نفر مددکار اجتماعی یا داوطلب عضو انجمن سپرده شود.مددکاران و داوطلبان موظفند نتیجه اقداماتی را که در این باره به عمل خواهند آورد در آخر هر ماه به مدیر عامل گزارش نمایند.
ماده 14 - مددکاران اجتماعی در اجرای وظائفی که به موجب اساسنامه از طرف انجمن به آنان محول میشود میتوانند با زندانیانی که تحت پوشش حمایتی انجمن قرار دارند ملاقات نمایند و از نظر هماهنگی با مددکاری اجتماعی زندانها در جلسات مشورتی که به دعوت قسمت اجتماعی انجمن و با حضور مددکاران اجتماعی زندان تشکیل میشود شرکت نمایند.

موارد متفرقه

ماده 15 - انجمن میتواند با تصویب هیأت مدیره عضویت انجمنهای بین المللی را بپذیرد و حق عضویت بپردازد.
ماده 16 - انجمن حمایت زندانیان مرکز میتواند در مواقع لزوم به انجمنهای شهرستانها کمک کند.
ماده 17 - انجمن میتواند نسبت به ایجاد کارگاهها و مؤسساتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است اقدام کند و به مؤسسات و بنگاههایی که به منظور کمک به اشتغال زندانیان تشکیل میشود مساعدت نماید.
ماده 18 - اعضاء انتخابی هیأت مدیره و اعضائی که به سبب سمت در هیأت مدیره حضور دارند مکلفند در تمامی جلسات که با دعوت قبلی اعلام میشود حضور پیدا نمایند عدم حضور در سه جلسه متوالی بدون اطلاع قبلی و عذر موجه موجب اعلام اعتذار عضو به مقام انتخاب کننده خواهد بود.
ماده 19 - این آیین‌نامه به استناد اختیار حاصل از قانون واگذاری اداره زندانها و اصلاحیه آن در 19 ماده و یک تبصره در تاریخ 11 اسفندماه 1360 در دویست و هجدهمین اجلاس شورای عالی قضائی به تصویب رسید و طبق مقررات ماده 2 قانون مدنی قابل اجراء میباشد و آیین‌نامه انجمن حمایت زندانیان مصوب 2796-1336/2/22 هیأت وزیران ملغی است.
2(2)