اساسنامه بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور


مصوب 1382/4/24رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی

فصل اول‌اهداف

ماده 1 - (اصلاحی 1386/7/20) - به منظور اداره امور مربوط به مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی بنیاد تعاون و کمک به زندانیان و تأمین رفاه وسائل اعاشه خانواده زندانیان بیبضاعت و آموختن حرفه‌ای که اشتغال آنها را بعدا به کارهای صنعتی تسهیل نماید و همچنین تحصیل درآمد برای پرداخت دیه و محکومیتهای مالی بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور که در این اساسنامه بنیاد تعاون نامیده میشود به مدت نامحدود تأسیس میگردد.

ماده 2 - (اصلاحی 1388/5/8)- بنیاد تعاون دارای شخصیت حقوقی بوده و به طریق بازرگانی و مفاد این اساسنامه اداره میشود.
ماده 3 - (اصلاحی 1386/7/20)- مرکز اصلی بنیاد تعاون،تهران است و برای انجام وظائف خود میتواند در هر نقطه از کشور شعب یا نمایندگیهایی به صورت منطقه‌ای تأسیس و یا عند الاقتضاء نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.
ماده 4 - (اصلاحی 1386/7/20)- وظائف بنیاد تعاون به شرح زیر است:
الف(اصلاحی 1386/7/20)-ایجاد و اداره مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی و مبادرت به خریدوفروش و معاملات بازرگانی و فروش محصولات تولیدی و ارائه خدمات به متقاضیان.
ب(اصلاحی 1386/7/20)-ایجاد تشکیلات به منظور آموزش فنیوحرفه‌ای زندانیان و نوجوانان مقیم در کانونهای اصلاح و تربیت و تعلیم مهارت و تخصصهای مختلف به آنها.
ج(اصلاحی 1386/7/20)-کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف بنیاد لازم و مفید بوده و در جهت اجرای وظائف بنیاد ضرورت داشته باشد از قبیل مشارکت حقوقی یا مدنی یا شرکتها،استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات اعتباری.
د(الحاقی 1386/7/20)-تأمین وسائل اعاشه خانواده تحت تکفل زندانیان بیبضاعت از محل درآمد و سود بنیاد و شعب آن.

فصل دوم‌ارکان بنیاد تعاون

ماده 5 - (اصلاحی 1386/7/20)- ارکان بنیاد تعاون عبارتند از:
1-مجمع عمومی
2-هیأت مدیره
3(اصلاحی 1386/7/20)-بازرس

قسمت اول‌مجمع عمومی

ماده 6 - (اصلاحی 1388/5/8)- مجمع عمومی بنیاد تعاون رئیس قوه قضائیه میباشد.
ماده 7 - (اصلاحی 1388/5/8)- مجامع عمومی بنیاد تعاون بر دو نوع است:
الف‌مجمع عمومی عادی.
ب‌مجمع عمومی فوق العاده.
ماده 8 - مجمع عمومی عادی،حداقل سالی دو بار،یکی حداکثر تا پایان تیرماه برای بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و دیگری حداکثر تا پایان آذرماه برای بررسی و تصویب بودجه،تعیین خط مشی و برنامه عملیات سال بعد بنا به دعوت مجمع تشکیل خواهد شد.
تبصره- مجمع عمومی عادی ممکن است به طور فوق العاده برای رسیدگی و تصویب سایر امور و مسائل مربوط به بنیاد در هر موقع بنا به دعوت مجمع و یا به تقاضای کتبی رئیس هیأت مدیره،دو سوم اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و یا بازرسان با ذکر علت و موافقت مجمع تشکیل گردد.
ماده 9 - مجمع عمومی فوق العاده،صرفا به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح مواد اساسنامه یا الحاق موادی به آن و سایر موضوعاتی که رسیدگی به آنها بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است بنا به دعوت مجمع تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - اعضاء هیأت مدیره و بازرسان در صورت دعوت رئیس مجمع باید در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی حضور یابند.
ماده 11 - وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی عبارت است از:
1(اصلاحی 1386/7/20) -رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش‌های سالانه هیأت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان.
2-تعیین و تصویب خط مشی کلی،برنامه عملیات و بودجه سالانه بنیاد تعاون بنا به پیشنهاد هیأت مدیره.
3(اصلاحی 1386/7/20)-تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی،استخدامی،حقوقی و دستمزد،حق الزحمه‌ها و حق حضور در جلسات هیأت مدیره و بازرس و تفویض یا تمدید در تصدی آنها.
4(اصلاحی 1386/7/20)-انتصاب و عزل هیأت مدیره و بازرس و تفویض یا تمدید در تصدی آنها.
-رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور مربوط به بنیاد تعاون که طبق قوانین دیگر در صلاحیت مجمع عمومی میباشد.

قسمت دوم‌هیأت مدیره

ماده 12 - (اصلاحی 1386/7/20 و 1388/3/19)- هیأت مدیره بنیاد از پنج نفر عضو تشکیل میگردد که با حکم رئیس مجمع منصوب خواهند شد.ریاست هیأت مدیره از بین اعضا توسط رئیس مجمع منصوب میگردد.
ماده 13 - اعضاء هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و منصوب میشوند و تا انتخاب اعضاء جدید هیأت مدیره در سمت خود باقی خواهند بود.انتخاب مجدد آنان نیز بلا مانع است.
تبصره- تغییر و برکناری هریک از اعضاء هیأت مدیره قبل از ختم دوره تصدی و انتخاب و نصب جانشین برای بقیه مدت با مجمع خواهد بود.
ماده 14 - جلسات هیأت مدیره در هر موقع و حداقل در هر ماه یکبار به دعوت رئیس هیأت مدیره یا با تقاضای دو نفر از اعضا و با حضور حداقل دوسوم اعضا که رئیس هیأت مدیره نیز حضور داشته باشد رسمیت مییابد و تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق آرا قابل اجراء میباشد.اداره جلسات با رئیس هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 15 - دستور جلسات هیأت مدیره از طرف رئیس هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده 16 - (اصلاحی 1388/5/8)- تصمیمات متخذه در هریک از جلسات هیأت مدیره باید پس از امضاء رئیس هیأت مدیره در سه نسخه تنظیم گردیده و ظرف 5 روز یک نسخه از آن برای مجمع و نسخه‌ای برای بازرسان بنیاد تعاون ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در بنیاد نگهداری گردد.
تبصره(اصلاحی 1386/7/20)- هیأت مدیره باید تمام تصمیمات هر جلسه را با ذکر نظرات اقلیت به طور منظم در آن ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسات رسیده و نگهداری نماید.

وظائف و اختیارات هیأت مدیره

ماده 17 - (اصلاحی 1386/7/20)- هیأت مدیره در حدود مفاد این اساسنامه دارای هرگونه اختیارات برای اداره امور بنیاد و انجام وظائف و تحقق اهداف مربوط به آن خواهد بود.
ماده 18 - (اصلاحی 1386/7/20)- وظائف و اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل میباشد:
الف‌اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی بنیاد تعاون.
ب‌تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی،معاملاتی،اداری و انضباطی و سایر آیین‌نامه‌های داخلی بنیاد و در صورت لزوم تجدید نظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب.
ج‌برنامه‌ریزی و تهیه طرحهای صنعتی و کشاورزی به منظور افزایش سطح اشتغال و آموزش فنیوحرفه‌ای زندانیان و بالا بردن حجم تولیدات.
دبررسی و تأیید ترازنامه و حساب سود و زیان بنیاد تعاون و گزارش به مجمع عمومی.
ه‍(اصلاحی 1386/7/20)-تنظیم و تعیین جدول حقوق کارکنان و نصب و عزل کلیه کارکنان در سطح کشور و تعیین شرایط استخدام و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.
واتخاذ تصمیم در مورد تأسیس شعبه یا نمایندگیهای بنیاد تعاون در سطح کشور و عند الاقتضا انحلال آن.
زبررسی و تهیه تشکیلات بنیاد تعاون و اظهار نظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی.
ح‌اتخاذ تصمیم به فروش داراییهای ثابت(اموال غیر منقول)که صرفه و صلاح بنیاد تعاون ایجاب نماید.
طاتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل اعتبار وام از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور.
ی(اصلاحی 1386/7/20)-هزینه کردن درآمدهای بنیاد تعاون در جهت اهداف بنیاد بر اساس ماده یک.
ک(اصلاحی 1386/7/20)-انتخاب مدیر عامل،لازم است مدیر عامل از طرف هیأت مدیره برای مدت دو سال از بین کارمندان دولت یا خارج انتخاب شود و انتخاب مجدد وی مانعی ندارد.
تبصره(الحاقی 1386/7/20)- مدیر عامل بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب رئیس مجمع منصوب خواهد شد.
بندهای الحاقی مصوب 1386/7/20:
1-اعضاء هیأت مدیره موظف میباشند لااقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و به گزارشها و پیشنهادات مدیر عامل و ترازنامه و غیره رسیدگی و تصمیمات لازم را برای بهبود وضع بنیاد و مشکلاتی که احیانا ممکن است مدیر عامل با آن مواجه شده باشد به عمل آورند هرگاه یکی از اعضاء هیأت مدیره سه جلسه بدون عذر موجه غیبت کند مستعفی شناخته میشود.
2-هرگاه هیأت مدیره با اکثریت آراء اعتماد خود را از مدیر عامل سلب نماید مدیر عامل مستعفی شناخته شده و مدیر عامل جدید انتخاب خواهد شد.
3-افتتاح حساب و استفاده از آن به نام بنیاد تعاون نزد بانکها و مؤسسات،تعهد ظهرنویسی و قبولی پرداخت اوراق تجاری.
4-عقد هر نوع قرارداد و فسخ یا اقاله آن در مورد خریدوفروش و کلیه معاملات در رابطه با موضوع بنیاد و اجاره و استجاره و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره و احداث هرگونه ساختمان مورد نیاز بنیاد.
5-اقاله هرگونه دعوی حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقاله‌شده در هریک از دادگاهها و مراجع قضائی و اداری.
6-هیأت مدیره میتواند بخشی از اختیارات اداری و اجرائی و مالی را به صورت کتبی به مدیر عامل تفویض نماید.

وظائف و اختیارات مدیر عامل

ماده 19 - (اصلاحی 1386/7/20)- مدیر عامل مسؤول حسن جریان اداره امور بنیاد و کارها و تهیه کار طبق آیین‌نامه مربوط راجع به کار زندانیان در جهت اهداف بنیاد در ماده یک میباشد و هر ماهه گزارشی از چگونگی وضع بنیاد و فهرست اقداماتی که صورت گرفته به هیأت مدیره تسلیم نماید و لااقل هر سه ماه یکبار ترازنامه محاسباتی بنیاد را برای اطلاع هیأت مدیره تسلیم نماید.
تبصره- مدیر عامل میتواند در مواردی که مقتضی بداند وکیل دعاوی انتخاب نماید ولی ارجاع دعاوی و اختلافات بنیاد تعاون به داوری،منوط به ارائه پیشنهاد لازم در چارچوب قوانین و مقررات و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.
ماده 20 - (اصلاحی 1386/7/20)- مدیر عامل برای اداره امور بنیاد تعاون بالاخص دارای وظائف و اختیارات زیر میباشد:
الف(اصلاحی 1386/7/20)-اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرائی بنیاد در حدود مقررات اساسنامه و برنامه و بودجه مصوب،و مدیر عامل موظف میباشد در نیمه دوم اسفندماه هر سال ترازنامه سالیانه را تنظیم و برای تصویب مجمع عمومی به هیأت مدیره ارائه نماید.
ب‌نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و آیین‌نامه‌ها و مقررات هزینه و بودجه بنیاد تعاون و هر اقدام اجرائی لازم در حدود اهداف و وظائف بنیاد تعاون.
ج‌رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری،ساختاری،آموزشی و استخدام کارکنان طبق آیین‌نامه‌های داخلی بنیاد تعاون و سایر قوانین و مقررات مربوطه.
دتهیه و تنظیم بودجه سالیانه ترازنامه و آیین‌نامه‌های داخلی بنیاد تعاون و تقدیم به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
هتهیه و گزارش عملکرد اجرائی و اداری و مالی بنیاد تعاون و تسلیم آن به هیأت مدیره در پایان هر ماه.
ماده 21 - (اصلاحی 1386/7/20)- مدیر عامل موظف است دعاوی اقامه‌شده علیه بنیاد تعاون را فورا به اطلاع هیأت مدیره برساند و همزمان برای دفاع از حقوق قانونی بنیاد تعاون در مراجع ذی صلاح اقدام لازم قانونی به عمل آورد.
تبصره- هرگاه به واسطه تعلل مدیر عامل و یا مطلع نساختن به موقع هیأت مدیره و در نتیجه محکومیت،زیانی متوجه بنیاد تعاون شود مدیر عامل مسؤولیت مستقیم خواهد داشت.
ماده 22 - مدیر عامل باید یک نسخه از ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی بنیاد تعاون را حداقل یک ماه قبل از طرح در هیأت مدیره به منظور رسیدگی و اظهار نظر بازرسان ارسال دارد.

قسمت سوم‌بازرس

ماده 23 - (اصلاحی 1386/7/20)- بنیاد تعاون دارای یک نفر بازرس خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد که انتخاب مجدد آن بلا مانع است.
تبصره 1(اصلاحی 1386/7/20)- در صورت استعفاء یا برکناری بازرس برای بقیه مدت با رعایت مقررات مربوطه جانشین انتخاب خواهد شد.
تبصره 2(اصلاحی 1386/7/20)- بازرس مستقیما تحت نظارت مجمع انجام وظیفه نموده و کلیه هزینه‌های مربوطه در حدود بودجه مصوب سالانه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 24 - (اصلاحی 1386/7/20)- وظائف بازرس به شرح زیر میباشد:
الف‌تطبیق عملیات بنیاد تعاون با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه و آیین‌نامه‌های داخلی و بودجه مصوب.
ب‌رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان بنیاد تعاون و تصدیق مطابقت آن با اوراق و دفاتر بنیاد و تهیه گزارش چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه بنیاد تعاون به همراه پیشنهادات اصلاحی مورد نظر برای تسلیم به مجمع عمومی.
ج(اصلاحی 1386/7/20)-رسیدگی به داراییهای بنیاد تعاون،اوراق بهادار و حساب‌های ریالی و ارزی بانکی و دفاتر اسناد مربوطه و موجودی انبارهای بنیاد تعاون و مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.
دحضور در جلسات مجمع عمومی که به ترازنامه رسیدگی میشود برای ادای توضیحات لازم.
هانجام سایر وظائفی که طبق قانون تجارت به عهده بازرسان گذاشته شده است.
تبصره 1(اصلاحی 1386/7/20)- گزارش بازرسان در مورد چگونگی عملیات و امور مالی سالیانه بنیاد تعاون باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی از هر حیث آماده بوده جهت بررسی هریک از اعضاء مجمع عمومی ارسال و رونوشت آن نیز برای هیأت مدیره فرستاده شود.
ماده 25 - (اصلاحی 1386/7/20)- بازرسان در اجرای وظائف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌های اداری،مالی،اسناد و قراردادها و معاملات بنیاد تعاون را دارند و در هر مورد میتوانند به تحقیقات لازم مبادرت نمایند ولی حق مداخله در امور اداری و اجرائی بنیاد را نداشته و اقدامات آنها نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات بنیاد تعاون گردد.
ماده 26 - (اصلاحی 1386/7/20)- هرگاه بازرس در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات بنیاد با قانون و مقررات،اشتباهات و تخلفات و سایر بینظمیها را ملاحظه نماید باید مورد را به هیأت مدیره گزارش نموده و مراتب را کتبا به اطلاع مجمع عمومی برساند.

فصل سوم‌سرمایه بنیاد تعاون

ماده 27 - (اصلاحی 1386/7/20)- سرمایه بنیاد تعاون تشکیل میشود از:
الفکلیه سرمایه‌ها و اموال منقول و غیر منقول بنیاد تعاون و صنایع زندانیان.
بکلیه داراییهای متعلق به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که به نفع بنیاد تعاون سابق مصادره و یا توسط آن بنیاد تعاون خریداری گردیده است.
جکلیه مؤسسات تولیدی و اقتصادی و خدماتی وابسته به انجمن‌های حمایت از زندانیان که در داخل زندانها و بازداشتگاهها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی است.
دعوائد حاصله از فعالیت‌های مؤسسات تولیدی و صنعتی بنیاد تعاون.
هکمک دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

فصل چهارم‌امور مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان

ماده 28 - (اصلاحی 1386/7/20)- کلیه چکها و اسناد هزینه و پرداخت‌ها و سایر اسناد تعهدآور به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره که از طرف هیأت مدیره هر سال تقبل میشود مشترکا امضاء خواهند نمود.
ماده 29 - (اصلاحی 1384/7/5)- کلیه چکها و سایر اسناد تعهدآور به امضاء مدیر عامل و مسؤول امور مالی و رئیس هیأت مدیره خواهد بود.«بدیهی است این اختیار قابل تفویض میباشد.»
تبصره- مسؤول امور مالی به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره انتخاب و زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه مینماید و مسؤولیت نگاهداری حساب‌ها،وجوه،نقدینگی و تطبیق کلیه معاملات و دریافت و پرداخت‌ها با قوانین و مقررات را به عهده خواهد داشت.
ماده 30 - کلیه دفاتر بنیاد تعاون در آخر اسفندماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالیانه بنیاد تعاون حداقل یک ماه پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی باید از طرف رئیس هیأت مدیره،در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 31 - (اصلاحی 1386/7/20)- نسبت به اموری که در اساسنامه بنیاد تعاون منظور نگردیده باشد قوانین عمومی کشوری حاکم خواهد بود.
اساسنامه مصوب مورخ 1382/4/24 و کلیه اصلاحات بعد از آن تا تاریخ 1386/6/1 به شرح فوق مورد اصلاح قرار گرفته و در تاریخ 1386/7/20 به تصویب رسیده است و سایر شرایط در اساسنامه مورخه 1382/4/24 که در این اصلاحیه قید نگردیده به قوت خود باقی است.
2(2)