آئین‌نامه اجرایی بند 81 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مربوط به اعطای تسهیلات به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور

ماده 1تعاریف - بنیاد تعاون: بنیاد تعاون و حرفه‌آموزیو صنایع زندانیان کشور
- مددجو: کلیه افرادی که براساس تصمیم مراجع ذیصلاح قانونی در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت و مراکز اقدامات تأمینی و مؤسسات وابسته‌به سازمان زندان‌ها نگهداری میشوند و نیز محکومان آزاد شده‌ای که به مراکز مراقبت‌بعد از خروج معرفی شده‌اند و حسب اعلام خود آنان یا مدیران واحدهای ذیربط سازمان زندان‌ها، نیاز به رسیدگی، مساعدت یا مراقبت دارند.
- کمک: ارائه کلیه خدمات حمایتی که از طریق وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌هاو سایر دستگاه‌های اجرایی اعطا میشود.
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- سازمان زندان‌ها: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
- بانک عامل: بانکهای عامل دولتی که توسط بانک مرکزی تعیین میگردند.
ماده 2 - بنیاد تعاون مکلف است تسهیلات قرض‌الحسنه دریافتی را در راستای اشتغال مددجویان به شرح زیر مصرف نماید:
الف - ایجاد و خرید شهرکهای صنعتی، کشاورزی و دامداری موضوع بند 81 قانون بودجه سال 1391.
ب - بازسازی، نوسازی و تجهیز مجتمع کشاورزی، دامداری و صنایعی که به منظور ایجاد اشتغال برای مددجویان در اختیار بنیاد تعاون قرار گرفته و یا میگیرد.
ماده 3 - بنیاد تعاون از محل اموال و داراییهای موجود و یا قابل تحصیل در آینده میتواند بازپرداخت تسهیلات دریافتی موضوع بندهای الف و ب ماده 2 را تضمین نماید.
ماده 4 - بنیاد تعاون موظّف است با همکاری بانکهای عامل در جهت دریافت تسهیلات برای طرح‌های مطروحة بنیاد، به نحو مقتضی تضمین لازم جهت تسهیلات دریافتی را به بانکهای عامل ارائه نماید.
ماده 5 - استناداً به بند 81 قانون بودجه سال 1391 بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات صرفاً مجاز به مطالبه تضمین لازم برای بازپرداخت آن میباشند و پس از ارائه تضمین باید فوراً نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
ماده 6 - بنیاد تعاون در راستای بند 19 قانون بودجه سال 1391 به منظور تحقق بند 81، برای دریافت تسهیلات مورد نیاز در امور زیربنایی آب، خاک و آبیاری تحت فشار همکاری وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم را بعمل خواهد آورد.
ماده 7 - بنیاد تعاون با همکاری وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی و سایردستگاههای اجرایی ذیربط جهت تأمین و احداث راه، گاز، تلفن و شبکه‌های آب و برق واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی مورد نظر اقدام خواهد نمود.
ماده 8 - بنیاد تعاون میتواند کلیه کمکهای وزارتخانه‌ها و دستگاه اجرایی کشور را در راستای اهداف خود و بند 81 قانون بودجه سال 1391 بپذیرد.
ماده 9 - این آئین‌نامه به استناد بند 81 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، بنا به‌پیشنهاد بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مشتمل بر 9 ماده در تاریخ 1391/9/23 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضاییه - صادق لاریجانی
2(2)