قانون لغو «قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب 1362/02/27 »


مصوب 1368/3/7
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون،قانون راجع به انگشت‌نگاری عمومی مصوب 1362/2/27 ملغی است.
تبصره- به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص و گروههایی که دولت صلاح میداند به ترتیبی که طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد،انگشت‌نگاری به عمل میآید.
آیین‌نامه اجرائی این قانون،به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
2(2)