آیین‌نامه اجرائی تبصره ذیل«ماده واحده لغو قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب 1368/3/7 مجلس شورای اسلامی»


مصوب 1368/5/7هیأت وزیران
ماده 1 - در اجرای آیین‌نامه مذکور از افراد مشروحه زیر انگشت‌نگاری به عمل خواهد آمد.
الفکلیه متقاضیان گواهی عدم سوء پیشینه با معرفی مراجع دولتی ذی ربط.
بکلیه افرادی که به استناد ماده 45 قانون ثبت احوال در مورد تابعیت آنها تردید حاصل شده و پرونده آنان به شورای تأمین شهرستان یا استان احاله گردیده است و نیز افراد بالاتر از 15 سال که فاقد اسناد سجلی هستند با معرفی ادارات ثبت احوال هر محل.
ج‌پناهندگان و آوارگان و معاودین و همچنین افراد غیر ایرانی که به هر دلیل بدون در دست داشتن گذرنامه و روادید معتبر و سایر مدارک مربوطه به کشور وارد میشوند با معرفی مرجع ذی ربط جهت صدور مدارک اقامتی.
دکلیه افرادی که به تابعیت جمهوری اسلامی ایران درمیآیند.
هکلیه مشمولین ماده 989 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران.
وگروههای دیگری که بنا به درخواست مراجع ذی صلاح و موافقت شورای امنیت کشور نیاز به ضبط اثر انگشت آنان باشد.
ماده 2 - اداره تشخیص هویت مکلف است کلاسمان آثار انگشتان کلیه افرادی را که از آنان انگشت‌نگاری به عمل آورده‌اند در شناسنامه آنان درج و در کارت مخصوص ثبت و نگهداری نموده و یک نسخه از کلاسمان مربوطه را به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال دارد.
تبصره 1- اثر انگشت سبابه دست راست افرادی که انگشت‌نگاری میشوند در شناسنامه آنان و همچنین در مدارک اقامتی افراد مذکور در بند ج ماده یک منعکس میشود.در صورت فقدان انگشت سبابه دست راست و یا داشتن ضایعه طبق ضوابط فنی اداره تشخیص هویت اقدام میشود.
تبصره 2- کلاسه آثار انگشتان افراد مشکوک التابعه به اداره ثبت احوال محل درخواست و کلاسمان آثار انگشتان افراد مذکور در بند ج ماده یک به اداره ثبت احوال امور خارجه سازمان ثبت احوال کشور اعلام میگردد.
تبصره 3- اثر انگشت سبابه دست راست کلیه افراد 15 سال به بالا در شناسنامه آنان توسط ثبت احوال منعکس میشود.
تبصره 4- درج کلاسه و اخذ اثر انگشت فقط بر روی شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی به عمل میآید.
ماده 3 - ادارات ثبت احوال مکلفند کلاسمان آثار انگشتان اعلام‌شده از طریق اداره تشخیص هویت را در اسناد سجلی مربوطه ثبت و در مواقع اصلاح یا تعویض در شناسنامه آنان درج نمایند.
ماده 4 - در صورت عدم تطبیق مشخصات مندرج در کارت انگشت‌نگاری با مشخصات مندرج در اسناد سجلی مراتب از سوی اداره ثبت احوال محل کتبا به شهربانی جمهوری اسلامی و یا به اداره تشخیص هویت جهت اصلاح و تکمیل کارت انگشت‌نگاری و یا پیگیری موضوع اعلام میگردد.
ماده 5 - هرگاه اداره تشخیص هویت و مراکز ذی صلاح(مربوطه)به دو یا چند کارت انگشت‌نگاری متعلق به شخص واحدی که از مشخصات متفاوت سجلی استفاده نموده برخورد نمایند مکلفند مراتب را با ذکر مشخصات کامل به ثبت احوال محل صدور شناسنامه اعلام دارند.
ماده 6 - ادارات ثبت احوال مکلفند مشخصات کامل و کلاسمان آثار انگشتان شهدا و متوفیان ثبت شده را به اداره تشخیص هویت اعلام دارند.
ماده 7 - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات دولتی که به نحوی از ارباب‌رجوع و متقاضیان خود خواهان انگشت‌نگاری هستند موظف به ایجاد تسهیلات و هماهنگی و همکاریهای لازمه با اداره تشخیص هویت میباشند.
ماده 8 - چنانچه در مراحل اجرای این آیین‌نامه به موارد پیش‌بینی نشده‌ای برخورد شود، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،سازمان ثبت احوال و شهربانی مسؤول رسیدگی و حل قانونی موضوع بوده و تصمیمات متخذه توسط این کمیسیون با تصویب وزیر کشور قابل اجراء خواهد بود.
ماده 9 - همزمان با اجرای این آیین‌نامه شهربانی جمهوری اسلامی ایران مقدمات کامپیوتری نمودن بایگانی انگشت‌نگاری اشخاص را فراهم خواهد آورد.
ماده 10 - پرسنل،تجهیزات و امکانات و اعتبارات لازمه جهت اجرای این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت کشور از طریق دولت تأمین و در اختیار شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد.
ماده 11 - از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه آیین‌نامه‌ها و مقررات مغایر با آن ملغی خواهد بود.
2(3)