در خصوص عفو محکومان قانون مبارزه با مواد مخدر


مصوب 1367/10/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده - هیأت عفو قبل از تهیه لیست نهایی پیشنهادی عفو و اسامی کسانی را که به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی محکوم به مجازات شده‌اند به ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع ماده 33 قانون مذکور ارائه میکند،نظر ستاد چنانچه مبنی بر عدم عفو باشد متبع خواهد بود.
2(1)