آیین‌نامه اجرائی امور خودکفایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


مصوب 1378/2/13 رئیس قوه قضائیه
در اجرای بند ه‍ ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364/11/6 مجلس شورای اسلامی،آیین‌نامه اجرائی امور خودکفایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور(که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده میشود)با اختیار حاصل از ماده 9 قانون مذکور به شرح ذیل تصویب میگردد:
ماده 1 - خودکفایی عبارت است از تحصیل درآمد از طریق اقدامات تجاری و بازرگانی، تولیدی،خدماتی،عمرانی و نظائر آن با استفاده از نیروی کار زندانیان و امکانات سازمان و مؤسسات وابسته،سرمایه‌های دولتی،بانکها،تعاونیها و بخش خصوصی به منظور تأمین نیازمندیهای سازمان در جهت:
الف)اصلاح و تربیت زندانیان و مددجویان و امور مربوط به زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی.
ب)حرفه‌آموزی و ایجاد اشتغال برای زندانیان و مددجویان.
ج)کمک به امر مراقبت بعد از خروج زندانیان.
د)کمک به تأمین بخشی از نیازهای معیشتی زندانیان،مددجویان و خانواده آنان.
ه‍(بهره‌گیری از نیروهای آشنا یا متخصص در امور زندانها.
و)ترغیب و تشویق کارکنان سازمان با هدف افزایش بهره‌وری و فعالیت هرچه بیشتر برابر دستورالعمل صادره از سوی ریاست سازمان.
ماده 2 - معاونت امور اشتغال،خودکفایی و حرفه‌آموزی سازمان موظف است علاوه بر نظارت و هدایت واحدهای تابعه،برنامه‌های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت امور مربوط به خودکفایی زندانها را تهیه و پس از تصویب ریاست سازمان جهت اجراء به ادارات کل استانها ابلاغ نماید.
ماده 3 - دفتر برنامه‌ریزی و اشتغال و حرفه‌آموزی مکلف است علاوه بر تهیه طرحها و پروژه‌های لازم برای استانها و شهرستانها نسبت به بررسی پروژه‌های واصله از استانها ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به استان مربوطه ابلاغ نماید.
تبصره- گزارش فنی و اقتصادی هر طرح میبایست بر اساس فرمهای تهیه شده و ابلاغی از سوی معاونت خودکفایی توسط ادارات کل تکمیل و به مرکز ارسال گردد.
ماده 4 - اداره کل نظارت بر اشتغال و حرفه‌آموزی موظف است:
الف)بر اجرای طرحها و پروژه‌های کشاورزی،دامپروری،شیلات،صنایع،معادن و خدمات بر اساس برنامه‌های مصوب و با توجه به موازین و اصول علمی و فنی نظارت نموده و کنترل لازم را به عمل آورد.
ب)هماهنگیهای لازم را بین واحدهای خودکفایی استانها در خصوص اجرای طرحهای ملی معمول دارد.
ج)از پیشرفت کار و نحوه اجرای پروژه‌های استانها با توجه به جداول زمان‌بندی طرح گزارشات لازم را تهیه و جهت اقدامات بعدی به معاونت امور اشتغال خودکفایی و حرفه‌آموزی سازمان ارائه نماید.
ماده 5 - معاونت امور اشتغال،خودکفایی و حرفه‌آموزی مکلف است نسبت به حسابرسی دفاتر و اسناد حسابداری استانها و شهرستانها اقدام نموده و گزارشات لازم را به ریاست سازمان ارائه نماید.
ماده 6 - ادارات کل استانها مکلفند کلیه عملیات مالی و حسابداری امور خودکفایی را در دفاتر مالی و حسابداری(روزنامه،کل و معین و...)و یا سیستم حسابداری ماشینی که از طرف معاونت اشتغال،خودکفایی و حرفه‌آموزی سازمان پلمب و یا تأیید شده باشد طبق سرفصلهای مشخص ثبت نمایند.
ماده 7 - ادارات کل استانها مکلفند گزارشهای مالی نهایی و انبارگردانی مربوط به امور خودکفایی هر سال را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال بعد تهیه،تنظیم و به معاونت امور اشتغال، خودکفایی و حرفه‌آموزی ارسال نمایند.
ماده 8 - کلیه وجوه حاصله از فعالیتهای خودکفایی به حسابهای بانکی مخصوصی که بدین منظور از طرف ریاست سازمان در تهران و مراکز استانها تعیین یا افتتاح میگردد واریز و در جهت موارد مذکور در ماده 1 این آیین‌نامه هزینه خواهد شد.
تبصره- نحوه برداشت از وجوه مذکور به موجب دستورالعملی که از طرف ریاست سازمان ابلاغ میگردد تعیین خواهد شد.
ماده 9 - ادارات کل استانها مکلفند 20%از وجوه حاصل از فعالیتهای خودکفایی خود را پس از کسر مخارج مربوطه هر شش ماه یک بار به حساب خودکفایی سازمان در تهران واریز نمایند.
وجوه مذکور بر اساس تصمیمات ریاست سازمان در جهت امور خودکفایی هزینه خواهد شد.
ماده 10 - مجریان طرحها مکلفند تمامی هزینه‌ها را بر اساس طرحهای مصوب انجام داده و از هرگونه هزین خارج از چهارچوب مصوبات خودداری نمایند.
ماده 11 - انجام هزینه در موارد اضطراری و غیر مترقبه خارج از چهارچوب طرحهای مصوب و در اجرای وظائف جاری زندانبانی در شهرستانها موقتا با مجوز مدیر کل استان بلا مانع خواهد بود.مدیر کل استان مربوطه مکلف است در مورد برگشت هزینه‌های مزبور از مبادی ذی ربط اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده 12 - به منظور حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول و غیر منقول مربوط به امور خودکفایی،یک نفر امین اموال از بین کارکنان رسمی اداره کل به موجب حکم مدیر کل استان تعیین و منصوب خواهد شد.
وظائف و مسؤولیتهای امین اموال حسب دستورالعملی خواهد بود که بر اساس مقررات، توسط معاونت امور اشتغال،خودکفایی و حرفه‌آموزی تهیه و پس از تصویب ریاست سازمان ابلاغ خواهد شد.
تبصره- اموال خریداری شده قبلی،فروش،تبدیل یا تعویض هرگونه اموال مربوط به فعالیتهای خودکفایی و نیز تهیه گزارش موجودی در انبار و انبارگردانی سالانه تابع مفاد دستورالعمل مذکور خواهد بود.
ماده 13 - مسؤولیت حسن اجرای سیاستها و دستورات معاونت امور اشتغال،خودکفایی و حرفه‌آموزی که بر اساس این آیین‌نامه به استانها ابلاغ میگردد به عهده مدیران کل استانها خواهد بود.
ماده 14 - بنگاه تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور از شمول این آیین‌نامه خارج میباشد.
ماده 15 - مسؤولیت حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه بر عهده ریاست سازمان است.
ماده 16 - این آیین‌نامه در 16 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1378/2/13 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
2(2)