آیین‌نامه مراکز مراقبت بعد از خروج


مصوب 1378/2/13رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - در اجرای بند«ح»از ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و در راستای اصلاح و تربیت زندانیان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از طریق حمایت مادی و معنوی از زندانیان آزادشده واجد شرایط(که از این پس در این آیین‌نامه مددجو نامیده میشود)و فراهم نمودن زمینه مساعد جهت بازگشت آنان به یک زندگی سالم اجتماعی،اداره مراقبت بعد از خروج در مرکز هر استان و در صورت نیاز در شهرستانها با تصویب ریاست سازمان تحت نظارت اداره کل زندانهای استان مربوطه ایجاد میگردد.
ماده 2 - رؤسای ادارات مراقبت بعد از خروج از میان افراد آشنا به مسائل زندانیان یا دارای تحصیلات عالیه مرتبط،با پیشنهاد مدیر کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان و تأیید رئیس سازمان با حکم مدیر کل مربوطه منصوب میگردد.
ماده 3 - اهم وظائف اداره مراقبت بعد از خروج عبارتند از:
الف‌ایجاد زمینه لازم جهت کارآموزی،اشتغال،ازدواج،ادامه تحصیل،تأمین مسکن، اعطای تسهیلات وام بانکی و نظائر آن برای مددجویان.
ب‌ارائه خدمات به مددجویان در امور آموزش،بهداشت و درمان،اجتماعی و حقوقی، فرهنگی و مذهبی و...
ج‌نظارت بر رفتار مددجویان در مراحل اولیه آزادی و ارتقاء سطح دانش و فرهنگ،تربیت و اعتقادات مذهبی آنان از طریق برقراری اردوهای مناسب و...
دجذب کمکهای مردمی و انجمنها و مؤسسات خیریه به منظور مساعدت در وضع مددجویان و خانواده آنان.
هاستفاده از پزشکان،مددکاران اجتماعی،مربیان اصلاح و تربیت،صاحبان تخصص و حرف و امثال آن.
ظتأسیس صندوق حمایت از مددجویان که اساسنامه آن توسط دفتر قوانین و مقررات سازمان تهیه و به تصویب رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور خواهد رسید.
واحداث و تهیه اماکن و تأسیسات و امکانات متناسب و مورد نیاز.
تبصره- دستگاههای اجرائی کشور و سایر ارگانها و نهادها مکلفند هرگونه همکاری لازم را در جهت انجام وظائف فوق معمول دارند.
ماده 4 - اداره مراقبت بعد از خروج جهت انجام وظائف محوله از واحدهای زیر تشکیل میگردد:
الف‌واحد پذیرش و تحقیقات.
ب‌واحد خدمات اجتماعی که دارای بخشهای زیر میباشد:
1-بخش آموزش،حرفه‌آموزی و اشتغال.
2-بخش ارائه تسهیلات(اعطای وام،تأمین مسکن،ازدواج و...).
3-بخش بهداشت و درمان.
4-بخش خدمات مشاوره‌ای و...
ج‌واحد روابط عمومی.
دواحد طرح و برنامه.
هواحد بازرگانی و پشتیبانی.
ماده 5 - به منظور انجام وظائف و ارائه خدمات مذکور در این آیین‌نامه ادارات زندانها و.. مکلفند با هماهنگی قضات ناظر زندان اسامی زندانیان واجد شرایط حسب تشخیص شورای طبقه‌بندی زندان یک ماه قبل از آزادی به همراه خلاصه پرونده‌های قضائی و مددکاری با شرح پیشنهاد و نیازمندیها را طی فرم مخصوصی که از طرف اداره کل اقدامات تأمینی تهیه و ابلاغ میگردد به اداره مراقبت بعد از خروج مربوطه اعلام نمایند.
ماده 6 - کلیه اقدامات اداره مراقبت بعد از خروج باید در جهت اصلاح و تربیت و فراهم آوردن زندگی سالم اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و...مددجویان برنامه‌ریزی و صورت پذیرد.
ماده 7 - اداره مراقبت بعد از خروج در جهت تمرکززدایی در شهرهای بزرگ و مراکز استان میتواند به متقاضیان کار در شهرستانهای کوچک و روستاها کمک ویژه و در صورت لزوم با تصویب مدیر کل زندانهای استان مربوطه کمک بلا عوض اعطاء نماید.
ماده 8 - اداره مراقبت بعد از خروج در فرصتهای مقتضی ارزیابی لازم از وضعیت و رفتار و شخصیت مددجو را به عمل آورده و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و اقدام لازم در پرونده مربوطه منعکس مینماید.
ماده 9 - در صورتی که مددجو در مظان اعتیاد باشد اداره مراقبت بعد از خروج مجاز است با موافقت مددجو آزمایش لازم را جهت اقدام مقتضی به عمل آورد.
ماده 10 - ادارات مراقبت بعد از خروج میتوانند به منظور حمایت از مددجویان و ایجاد تسهیلات در فروش تولیدات آنان نسبت به ایجاد فروشگاهها،نمایشگاهها و بازاریابی و انجام سایر امور بازرگانی اقدام نمایند.
ماده 11 - اداره مراقبت بعد از خروج موظف است در پایان هر سال نتایج عملکرد خود را مکتوب و از طریق مدیر کل استان مربوطه به ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه نماید.
2(2)