تصویبنامه راجع به کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان


مصوب 1380/6/7هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380/6/7 بنا به پیشنهاد شماره 15/100 مورخ 1380/2/25 وزارت دادگستری و به استناد ماده (172)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371-تصویب نمود:
کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی ایران شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یادشده واریز میشود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مؤدی،قابل کسر است.
2(3)