آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور


مصوب 1381/4/11رئیس قوه قضائیه
بر اساس بند(5)اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مبنی بر اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین و بند(ب)ماده 2 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با عنایت به اهمیت فوق العاده بازپروری و اصلاح رفتار مجرمان زندانی و ایجاد مصونیت هرچه بیشتر در شخصیت زندانیان در برابر آسیب‌پذیریهای اخلاقی و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط زندانیان محبوس و ترخیص شده از زندان و به منظور هماهنگی هرچه بیشتر در امر برنامه‌ریزی و مدیریت بهداشت روان و روان‌درمانگری و برنامه‌های اصلاح رفتار زندانیان در زندانهای کشور و نیز در جهت تحقق بخشیدن به اهداف سازمانی،(شورای)برنامه‌ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور که در مواد زیر مختصرا شورا نامیده میشود)با وظائف و مسؤولیتهای خاص تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده میشود،به شرح ذیل تشکیل میگردد:
ماده 1 - ترکیب اعضاء شورا:اعضاء شورا مرکب از 11 نفر میباشند که 7 نفر از بین اساتید متعهد حوزه و دانشگاه و متخصصان متدین و صاحب نظر و 4 نفر از بین معاونان، مدیران و کارشناسان مجرب واجد الشرایط سازمان زندانها که تمامی آنان از سوی رئیس سازمان انتخاب میگردند.
تبصره 1- احکام اعضاء شورا پس از تأیید رئیس قوه قضائیه از سوی رئیس سازمان صادر میگردد.
تبصره 2- احکام اعضاء شورا برای مدت سه سال بوده و پس از آن نیز قابل تمدید میباشد.
تبصره 3- عزل و پذیرش استعفاء هریک از اعضاء شورا پس از تأیید شورا با تصویب رئیس سازمان ممکن خواهد بود.
ماده 2 - وظائف،مسؤولیتها و حدود اختیارات شورا:
شورا در حسن انجام مسؤولیتها و تحقق بخشیدن به اهداف خود وظائف زیر را عهده‌دار خواهد بود:
الف‌طراحی،هدایت و نظارت بر برنامه‌ریزیهای روان‌درمانی و اصلاح رفتار زندانیان کشور در بستر فرهنگی و ارزشهای اسلامی.
ب‌طراحی و هدایت پروژه‌های تحقیقاتی ملی در زمینه‌های مورد نظر از جمله«بررسی علل آسیب‌پذیری فردی،اجتماعی»،«روشهای مؤثر پیشگیری ثانویه،روشهای جامع و مؤثر روان‌درمانی و اصلاح رفتار مجرمان زندانی».
ج‌ارزیابی مستمر برنامه‌های روان‌درمانی،بهداشت روان و خدمات مشاوره‌ای موجود در زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
دتعیین و تصویب ویژگیها و قابلیت‌های شغلی و حرفه‌ای روانشناسان،مشاوران و مددکاران شاغل در زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
هتبیین ویژگیهای شخصیتی داوطلبان و افراد شاغل در زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
وطراحی و هدایت کارگاههای آموزشی و دوره‌های ویژه تخصصی برای مدیران طرحهای درمانی و توانبخشی،مدیران اجرائی و کارشناسان و دیگر کارکنان شاغل در سازمان.
زطراحی و هدایت نشستها و کنفرانسهای تخصصی در سطوح ملی و بین المللی.
ح‌برقراری ارتباط مستمر با مراکز و سازمانهای ذی ربط بین المللی در ارتباط با تبادل تجارب موفق در امر بازپروری زندانیان با هماهنگی و همکاری مراجع ذی ربط.
ططراحی و انتشار فصلنامه ویژه بهداشت روان و اصلاح رفتار آسیب‌پذیرفتگان اجتماعی با همکاری مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان.
یطراحی و هدایت مستمر خدمات مشاوره‌ای و مددکاری پس از ترخیص برای زندانیان آزادشده و خانواده‌های ایشان.
کطراحی و هدایت برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای زندانیان و خانواده‌های آن(به ویژه همسران و فرزندان زندانیان)
ل‌طراحی و هدایت خدمات مشاوره‌های غیر حضوری ویژه خانواده‌های زندانیان.
م‌تحقیق،طراحی و هدایت مراکز مشاور خانواده در مجتمع‌های قضائی ویژه خانواده با تصویب مراجع ذی ربط.
ماده 3 - شورا در انجام وظائف و مسؤولیتهای خود،از مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان کمیته‌های تخصصی و یا از وجود دیگر متخصصان و کارشناسان صاحب نظر دانشگاهی و حوزوی استفاده مینماید.
ماده 4 - اعضاء شورا از بین خود،یک نفر رئیس،یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب خواهند کرد.
ماده 5 - دستورالعمل داخلی شورا توسط اعضاء شورا تهیه و پس از تصویب شورا و تأیید رئیس سازمان به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 6 - دبیرخانه شورا در مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان مستقر و عهده‌دار انجام وظائف مربوطه خواهد بود.
ماده 7 - کلیه هزینه‌ها و اعتبارات مالی مورد نیاز شورا با درج در بودجه سالانه توسط سازمان قابل تأمین خواهد بود.
ماده 8 - این آیین‌نامه در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به «سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور»در 8 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1381/4/11 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید
2(2)