بخشنامه شماره 1/86/11425 مورخ 1386/11/10 رئیس قوه قضائیه به واحدهای قضائی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


به منظور تسهیل اجرای وظائف هیأت قضائی ویژه اعزامی به استان‌ها برای بازرسی محاکم و زندانها و نیز تعیین تکلیف زندانیانی که واجد شرایط آزادی بوده و رفع مشکلات احتمالی سایرین مقرر میدارد:
1-نمونه تنظیمی پیوست تکثیر و در اختیار زندان قرار گیرد تا بین متقاضیان توزیع و پس از تکمیل بخشهای مرتبط با زندان و زندانی و صدور دستور هیأت،در مرجع قضائی مربوط مورد اقدام مناسب قرار گیرد و نتیجه به صورت ماهیانه به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شود.
2-در زندانهایی که تاکنون شورای حل اختلاف ایجاد نشده است حداکثر تا پایان ماه جاری با تمهیدات لازم نسبت به تشکیل شورا و فراهم کردن موجبات فعالیت و ارائه آمار عملکرد آن به هیأت مزبور اقدام شود.
3-پس از صدور قرار تأمین و اعزام متهم به زندان،در صورت ارسال پرونده به دادگاه یا مراجع قضائی دیگر،مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود.مدیران زندانها نیز علاوه بر انعکاس تغییر محل نگهداری زندانی به مرجع قضائی مربوط در موارد احضار زندانیان،آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخیر به مراجع قضائی احضارکننده اعزام و معرفی نمایند.
4-علاوه بر تأکید در اخذ تأمین‌های متناسب و از جمله استفاده از قرارهای التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام به ویژه در خصوص کارکنان دولت و مدیران شرکتها و کارخانجات و اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در میان مردم و پرهیز از رویه‌های سخت‌گیرانه و غیر متعارف،در اجرای بخشنامه‌های شماره 1/80/47-1380/1/7 و 1/78/6933- 1378/7/19 از حیث اعمال تعلیق اجرای مجازاتها در محکومیتهای تعزیری و بازدارنده و همچنین صدور حکم آزادیهای مشروط در موارد پیشنهادی و با وجود شرایط برخورداری از آنها،اهتمام بیشتری به عمل آید.
5-رؤسای کل دادگستریها با بررسی عملکرد قضات دادسراها در صدور قرارهای تأمین در صورت مشاهده رویه‌های سخت‌گیرانه و عدم پذیرش کفیل و وثیقه مراتب را به حوزه ریاست قوه قضائیه جهت بررسی اعلام نمایند.
رؤسای واحدهای قضائی و سازمان زندآنها در قسمت‌های مرتبط بر حسن اجرای بخشنامه و همکاریهای مؤثر با هیأت مذکور نظارت و مساعی لازم معمول دارند
فرم هیأت قضائی ویژه بازرسی از محاکم و زندانها
>3960501000101<...
2(2)