آیین‌نامه اجرائی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی


مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضائیه
در اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364 و به منظور ساماندهی و نگهداری متهمین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و با توجه به شرایط خاص آنان و فراهم نمودن زمینه لازم برای حفظ حقوق شهروندی این دسته از متهمین آیین‌نامه اجرائی اداره بازداشتگاه‌های امنیتی به شرح ذیل مورد تصویب قرار میگیرد.
ماده 1 - الف‌بازداشتگاه امنیتی
بازداشتگاه امنیتی محل نگهداری متهمانی است که به لحاظ حساسیت‌های امنیتی و نظامی و با قرار کتبی مقام‌های صلاحیتدار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی میشوند و تحت نظر سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این آیین‌نامه به اختصار«سازمان»نامیده میشود اداره خواهد شد.
تبصره- بازداشتگاه‌های امنیتی صرفا مربوط به متهمین جرائم امنیتی بوده و واحدهای قضائی از اعزام سایر متهمین و محکومین به این بازداشتگاه‌ها خودداری خواهند نمود.
ب‌مراکز امنیتی:مراکز امنیتی،سازمانها و نهادهایی هستند که حسب قانون وظائف خاصی در جهت تأمین امنیت کشور بر عهده دارند و شامل وزارت اطلاعات،اطلاعات سپاه پاسداران، اطلاعات نیروی انتظامی و سازمانهای حفاظت و اطلاعات نیروهای مسلح میباشد.
ماده 2 - علاوه بر قاضی رسیدگیکننده به پرونده،دادستان یا نماینده وی مکلفند حداقل هر پانزده روز یکبار از بازداشتگاه‌های مذکور بازدید به عمل آورده و گزارش آن را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.
ماده 3 - در زندان مرکزی هر استان،یک بازداشتگاه امنیتی با رعایت طبقه‌بندی متهمین از حیث وابستگی به مراکز امنیتی و لحاظ شرایط خاص نگهداری متهمین موصوف ایجاد خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه به علت کمبود فضای فیزیکی در زندان مرکزی و یا در صورت عدم وجود شرایط مناسب،امکان ایجاد بازداشتگاه در زندان مرکزی فراهم نباشد،مراکز امنیتی ذی ربط مکلفند حسب مورد نسبت به در اختیار گذاردن مکان مناسب که مورد تأیید سازمان باشد اقدام نمایند.
تبصره 2- در صورت نیاز به ایجاد بازداشتگاه‌های دیگر در غیر مرکز استان،به درخواست بالاترین مقام مرکز امنیتی ذی ربط و موافقت ریاست قوه قضائیه،سازمان نسبت به ایجاد بازداشتگاه مورد نظر اقدام خواهد نمود.
در این صورت مکان مورد نظر توسط مرجع درخواستکننده تأمین و در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.
ماده 4 - مسؤولین بازداشتگاه‌ها پس از تأیید صلاحیت امنیتی و داشتن شرایط لازم از میان پرسنل رسمی سازمان از سوی رئیس سازمان منصوب میگردند.
تبصره- کارکنان بازداشتگاه‌های مورد نظر از میان پرسنل واجد شرایط سازمان انتخاب و پس از تأیید صلاحیت مراکز امنیتی مربوطه به کارگیری خواهند شد و یا از مراکز امنیتی مربوط به سازمان منتقل یا مأمور به خدمت میشوند.
ماده 5 - استانداردهای نگهداری،نحو مدیریت و ارائه خدمات در بازداشتگاه‌های مذکور، برابر آیین‌نامه اجرائی سازمان بوده و بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس سازمان در موارد فوق برای بازداشتگاه‌های مزبور لازم الرعایه میباشد.
تبصره- مسؤولان و کارکنان بازداشتگاه‌ها ملزم به رعایت حقوق شهروندی متهمان برابر قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط مربوط میباشند.
ماده 6 - مسؤولین بازداشتگاه‌ها مکلفند آمار اسمی متهمین خود را ماهانه و به صورت محرمانه مستقیما به رئیس سازمان اعلام نمایند.بدیهی است سازمان در نگهداری و بهره‌برداری از آمار مذکور با رعایت اصل طبقه‌بندی نهایت دقت را به عمل خواهد آورد.
ماده 7 - ایجاد،راه‌اندازی و اداره کلیه بازداشتگاه‌های امنیتی مستلزم رعایت مفاد این آیین‌نامه بوده و محاکم و مراجع قضائی بایستی از معرفی متهمین به مراکز خارج از نظارت و مدیریت سازمان خودداری نمایند.بدیهی است در صورت استنکاف،با متخلفان مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
ماده 8 - این آیین‌نامه در 8 ماده و 5 تبصره در تاریخ 1385/8/30 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب کلیه توافقنامه‌های منعقده فیمابین سازمان و مراکز امنیتی،کان لم یکن تلقی میگردد.
2(2)