مصونیت جزائی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1358/9/12با اصلاحات بعدی

اصل هشتاد و ششم

نمایندگان مجلس در مقام ایفاء وظائف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفاء وظائف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
2(1)