قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی


مصوب 1343/7/21
ماده واحده - قرارداد وین درباره روابط سیاسی که در تاریخ هجدهم آوریل 1961 مطابق با 29 فروردین 1340 در شهر وین به امضاء نماینده مختار دولت رسیده و مشتمل بر 53 ماده و دو پروتکل میباشد تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه آنکه در تاریخ دوشنبه بیست و پنجم خردادماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه‌شنبه 21 مهرماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
2(1)