قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات

18 آوریل 1961(29 فروردین 1340)
دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهارم آوریل 1961 که از این پس قرارداد نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان دادگستری بین المللی تا آنجا که به آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای(قرارداد)مگر آنکه در مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای(قرارداد)در صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری میباشد هر کشور طرف اختلاف و امضاءکننده این پروتکل میتواند به وسیله دادخواست اختلاف را در دیوان طرح نماید.
ماده 2 - طرفین میتوانند ظرف دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به یکدیگر با توافق مشترک به جای دیوان دادگستری بین المللی موضوع را به یک محکمه داوری ارجاع نمایند در خاتمه این مهلت هریک از طرفین میتوانند اختلاف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.
ماده 3 - 1-طرفین همچنین میتوانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکا توافق کنند که قبل از رجوع به دیوان دادگستری بین المللی متوسل به سازش گردند.
2-کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه‌های خود را تسلیم نماید. اگر توصیه‌های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد قبول طرف‌های اختلاف قرار نگیرد هر یک از طرفین میتواند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان طرح نماید.
ماده 4 - دولتهای طرف تعهد(قرارداد)و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل حاضر میتواند اعلام دارند که مقررات این پروتکل شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد.
اعلامیه‌های مربوط به این موضوع به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.
ماده 5 - این پروتکل برای امضاء کلیه دولتهای عاقد قرارداد وین به طریق زیر مفتوح خواهد بود:تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده 6 - این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 7 - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهایی که به قرارداد وین بپیوندند مفتوح خواهد بود.
اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 8 - 1-این پروتکل از روزی که(قرارداد)لازم‌الاجراء میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد هرکدام مؤخر باشد لازم‌الاجراء خواهد بود.
2-برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند(1)این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء میشود.
ماده 9 - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولت‌هایی که ممکن است به(قرارداد)بپیوندند خواهد رسانید.
الف‌امضاء این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7.
ب‌اعلامیه‌هایی که طبق ماد 4 این پروتکل صادر میگردد.
ج‌تاریخی که این پروتکل طبق ماد هشتم لازم‌الاجراء میشود.
ماده 10 - نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های انگلیسی،چینی،اسپانیایی،فرانسه و روسی آن متساو یا معتبر میباشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل گواهیشده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماد 5 خواهد فرستاد.
2(4)