قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت


دول طرف تعهد این پروتکل و قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وین از دوم مارس تا چهاردهم آوریل 1961 که از این پس(قرارداد)نامیده خواهد شد.
با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاء مأموریت‌های سیاسی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند.
درباره مقررات زیر توافق نمودند:
ماده 1 - از لحاظ این پروتکل اصطلاح(اعضاء مأموریت)همان مفهوم بند ب از ماد اول(قرارداد)را دارد یعنی شامل(رئیس مأموریت و کارمندان مأموریت)خواهند بود.
ماده 2 - اعضاء مأموریت که تابعیت کشور پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها میباشند تابعیت کشور پذیرنده را صرفا به سبب مقررات قانونی آن کشور به دست نخواهند آورد.
ماده 3 - این پروتکل برای امضاء کلیه کشورهایی که به(قرارداد)میپیوندند به طریق زیر مفتوح خواهد بود.
تا 31 اکتبر 1961 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1962 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده 4 - این پروتکل به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 5 - این پروتکل برای الحاق کلیه کشورهایی که به(قرارداد)میپیوندند مفتوح خواهد بود.اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 6 - 1-این پروتکل از روزی که(قرارداد)لازم‌الاجراء میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب الحاق یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد هرکدام مؤخر باشد،لازم‌الاجراء خواهد بود.
2-برای کشوری که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند(1)این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد.پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء میشود.
ماده 7 - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع کشورهایی که ممکن است به قرارداد بپیوندند خواهد رسانید:
الف‌امضاء این پروتکل از طرف کشورها و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد 3،4 و 5.
ب‌تاریخی که این پروتکل طبق ماده شش لازم‌الاجراء میشود.
ماده 8 - نسخه اصلی این پروتکل که متن‌های چینی،اسپانیایی،انگلیسی،فرانسه و روسی آن متساو یا معتبر میباشند به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشت‌های مطابق با اصل و گواهیشده‌ای برای کلیه کشورهای مذکور در ماد 3 ارسال خواهد داشت.
علی هذا نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر که از طرف کشورهای متبوع خود حقا مجاز میباشند این پروتکل را امضاء نمودند.
2(4)