پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات


دول طرف این پروتکل و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقده در وین از 4 مارس تا 22 آوریل 1963 که از این پس«کنوانسیون»نامیده خواهد شد.با اظهار تمایل به توسل به قضاوت اجباری دیوان دادگستری بین المللی تا آنجا که به آنها مربوط است برای حل کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای«کنوانسیون»مگر آنکه در مهلت معقول راه حل دیگری مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای«کنوانسیون»در صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری میباشد.هر دولت طرف اختلاف و امضاءکننده این پروتکل میتواند به وسیله دادخواست اختلافات را در دیوان طرح نماید.
ماده 2 - طرفین میتوانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به یکدیگر با توافق مشترک به جای دیوان دادگستری بین المللی موضوع را به یک محکمه داوری ارجاع نمایند.در خاتمه این مهلت هریک از طرفین میتوانند اختلاف را ضمن دادخواستی در دیوان طرح کنند.
ماده 3 - 1-طرفین همچنین میتوانند در عرض همان دو ماه مهلت مشترکا توافق کنند که قبل از رجوع به دیوان دادگستری بین المللی متوسل به سازش گردند.
2-کمیسیون سازش تا پنج ماه پس از تاریخ تشکیل باید توصیه‌های خود را تسلیم نماید. اگر توصیه‌های مزبور در عرض دو ماه از تاریخ اعلام مورد قبول طرفهای اختلاف قرار نگیرد،هر یک از طرفین میتوانند موضوع مورد اختلاف را ضمن تسلیم دادخواستی در دیوان طرح نمایند.
ماده 4 - دولتهای طرف تعهد«کنوانسیون»و پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت و پروتکل حاضر میتوانند اعلام دارند که مقررات این پروتکل شامل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت نیز خواهد شد.اعلامیه‌های مربوط به این موضوع به اطلاع دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد رسید.
ماده 5 - پروتکل حاضر برای امضاء کلیه دولتهای طرف کنوانسیون به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
تا 31 اکتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده 6 - پروتکل حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 7 - پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دولتهایی که به کنوانسیون بپیوندند مفتوح خواهد بود.اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 8 - 1-پروتکل حاضر از روزی که«کنوانسیون»لازم‌الاجراء میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد،هرکدام مؤخر باشد لازم‌الاجراء خواهد بود.
2-برای دولتی که این پروتکل را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند 1 این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق،لازم‌الاجراء میشود.
ماده 9 - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به «کنوانسیون»بپیوندند،خواهد رسانید:
الف‌امضاء پروتکل حاضر از طرف دول و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7.
ب‌اعلامیه‌هایی که طبق ماده 4 پروتکل حاضر صادر میگردد.
ج‌تاریخی که پروتکل حاضر طبق ماده هشتم لازم‌الاجراء میشود.
ماده 10 - نسخه اصلی پروتکل حاضر که متنهای انگلیسی،چینی،اسپانیولی،فرانسه و روسی آن متساو یا معتبر میباشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل و گواهی شده‌ای برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 5 خواهد فرستاد.
بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیارات لازم میباشند،پروتکل حاضر را امضاء نمودند.
وین بیست‌وچهارم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و سه.
پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و ده ماده منضم به قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی میباشد.
2(4)