پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت


دول طرف این پروتکل و کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب کنفرانس ملل متحد منعقد در وین از 4 مارس تا 22 آوریل 1963 که از این پس«کنوانسیون»نامیده خواهد شد،با اظهار تمایل نسبت به برقراری اصول مربوط به تحصیل تابعیت از طرف اعضاء پستهای کنسولی خود و بستگان آنها که اهل خانه او هستند درباره مقررات زیر توافق نمودند:
ماده 1 - از لحاظ پروتکل حاضر اصطلاح«اعضاء پست کنسولی»همان مفهوم جزء(ز)از بند 1 ماده اول«کنوانسیون»را دارد یعنی شامل«مأموران کنسولی و کارمندان کنسولی و خدمه کنسولگری»خواهد بود.
ماده 2 - اعضاء پست کنسولی که تابعیت دولت پذیرنده را ندارند و بستگان آنها که اهل خانه آنها میباشند تابعیت دولت پذیرنده را صرفا به سبب مقررات قانونی آن دولت به دست نخواهند آورد.
ماده 3 - پروتکل حاضر برای امضاء کلیه دولتهایی که به«کنوانسیون»میپیوندند به طریق زیر مفتوح خواهد بود:
تا 31 اکتبر 1963 در وزارت امور خارجه دولت فدرال اتریش و پس از آن تا 31 مارس 1964 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک.
ماده 4 - پروتکل حاضر به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 5 - پروتکل حاضر برای الحاق کلیه دولتهایی که به«کنوانسیون»میپیوندند مفتوح خواهد بود.اسناد الحاق به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.
ماده 6 - 1-پروتکل حاضر از روزی که«کنوانسیون»لازم‌الاجراء میشود یا سی روز پس از تسلیم دومین سند تصویب یا الحاق به پروتکل به دبیر کل سازمان ملل متحد هرکدام مؤخر باشد لازم‌الاجراء خواهد بود.
2-برای دولتی که پروتکل حاضر را بعد از لازم‌الاجراء شدن طبق بند(1)این ماده تصویب نماید یا بدان ملحق گردد،پروتکل سی روز بعد از تاریخ تسلیم سند تصویب یا الحاق لازم‌الاجراء میشود.
ماده 7 - دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به اطلاع دولتهایی که ممکن است به«کنوانسیون»بپیوندند خواهد رسانید:
الف‌امضاء پروتکل حاضر از طرف دول و تسلیم اسناد تصویب یا الحاق طبق مواد 3،4 و 5.
ب‌تاریخی که پروتکل حاضر طبق ماده ششم لازم‌الاجراء میشود.
ماده 8 - نسخه اصلی پروتکل حاضر که متنهای انگلیسی،چینی،اسپانیولی،فرانسه و روسی آن متساو یا معتبر میباشد به دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد و دبیر کل رونوشتهای مطابق با اصل و گواهی شده‌ای برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 3 ارسال خواهد داشت.
بنا به مراتب نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر که از طرف دولتهای متبوع خود دارای اختیارات لازم میباشند این پروتکل را امضاء نمودند.
وین بیست‌وچهارم آوریل یکهزار و نهصد و شصت و سه.
پروتکل فوق مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده منضم به قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی میباشد.
2(4)