قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای مأموریتهای مخصوص


مصوب 1353/12/4
ماده واحده - کنوانسیون راجع به مأموریتهای مخصوص مورخ 16 دسامبر 1969 مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و پنج ماده و پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای مواد کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق بدان داده میشود.
2(1)