قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها


مصوب 1387/2/29
ماده واحده - کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مصوب دوازدهم آذرماه سال 1383 هجری شمسی(دوم دسامبر 2004 میلادی)مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر سیوسه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود سند تصویب را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد)تودیع نماید.
تبصره‌جمهوری اسلامی ایران طبق بند(3)ماده (27)کنوانسیون،خود را ملزم به ترتیبات موضوع بند(2)ماده (27)کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آنکه از طریق مذاکره حل‌وفصل نشود،به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری نمیداند.
ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین المللی دادگستری صرفا در صورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف ممکن میباشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل‌و فصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای کنوانسیون به مصلحت بداند،طبق قوانین مربوط اقدام نماید.
2(1)