قانون اجازه الحاق دولت ایران به موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی


مصوب 1357/3/17
ماده واحده - موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مورخ 15 مه 1976 برابر با 1355/3/25 مشتمل بر یک مقدمه و 36 ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده میشود.
2(1)