موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی


در خصوص مزایا و مصونیتهای سازمان کنفرانس اسلامی مصوب هفتمین کنفرانس وزراء امور خارجه دولتهای اسلامی که از تاریخ 13 تا 16 جمادی الاولی 1396 هجری قمری(مطابق با 15-12 مه 1976 میلادی)در استانبول تشکیل گردید.
نظر به اینکه ماده (8)6 منشور سازمان کنفرانس اسلامی مقرر میدارد«با توجه به توافق حاصل در مورد مزایا و مصونیتهایی که توسط کنفرانس تصویب خواهد گردید:
الفکنفرانس به نمایندگی از دول عضو از اهلیت حقوقی،مزایا و مصونیتهایی که برای انجام وظائف و ایفاء هدفهای خود نیاز دارد برخوردار خواهد بود.
ب‌نمایندگان دول عضو از مزایا و مصونیتهایی که برای انجام وظائف خود نیاز دارند برخوردار خواهند گردید.
جکارمندان کنفرانس از مزایا و مصونیتهای لازم برای اجرای وظائف خود طبق نظر کنفرانس بهره‌مند خواهند شد.»
علی هذا نظر به لزوم تعیین حدود و انواع مزایا و مصونیتهای مقرر در منشور و نیز تعیین هدفها و موارد اجرای آن به منظور تسهیل در فعالیتهای سازمان،هفتمین کنفرانس وزیران امور خارجه دولتهای اسلامی که از تاریخ 13 تا 16 جمادی الاولی 1396 هجری قمری(مطابق با 12 تا 15 مه 1976)در استانبول تشکیل گردید کنوانسیون زیر را تصویب نمود:

فصل اول‌شخصیت حقوقی

ماده 1 - سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص امور ذیل دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و برای انجام اقدامات زیر اهلیت خواهد داشت:
الف‌تحصیل و واگذاری اموال منقول و غیر منقول.
ب‌انعقاد قرارداد.
ج‌اقامه دعوی در محاکم قضائی.

فصل دوم‌اموال و دارایی

ماده 2 - سازمان کنفرانس اسلامی و اموال و دارایی آن در هر مکان و موقعیت از مصونیت قضائی برخوردار خواهد بود مگر آنکه دبیر کل سازمان صراحتا از مصونیت صرف نظر نماید. مع الوصف تفاهم حاصل است که سلب مصونیت در مورد اقدامات اجرائی مجری نخواهد بود.
ماده 3 - محلهای مسکونی سازمان کنفرانس اسلامی از تعرض مصون خواهد بود و اموال و دارایی آن در هر مقام از بازجویی و ضبط و توقیف،سلب مالکیت یا هر نوع مداخله یا اقدام اجرائی مصونیت خواهد داشت.
ماده 4 - آرشیوهای سازمان کنفرانس اسلامی و کلیه اسناد متعلق به سازمان یا اسنادی که در اختیار سازمان قرار دارد از تعرض مصون خواهد بود.
ماده 5 - سازمان میتواند:
1-وجوهی به صورت مسکوک طلا یا هر نوع ارز دیگر نگهداری نماید و طبق قوانین و مقررات جاری دولتهای عضو با هر نوع ارز عملیات پولی انجام دهد.
2-وجوه خود را اعم از طلا یا ارز از کشوری به کشور دیگر یا در داخل یک کشور از نقطه‌ای به نقطه دیگر منتقل نماید یا آنها را به هر ارزی که مایل است تبدیل کند.
مع هذا سازمان نمیتواند بر خلاف قوانین جاری در قلمرو یک دولت ارزی را که مورد محدودیت خاصی قرار گرفته بیش از میزانی که به قلمرو آن دولت وارد کرده است از آن خارج نماید.
ماده 6 - سازمان موظف است در اجرای حقوقی که به موجب ماده فوق برای او شناخته شده به توصیه‌ها و پیشنهادهای دول عضو توجه کند مشروط بر آنکه توصیه‌های مذکور مغایر با منافع و مصالح سازمان و دولتهای عضو نباشد.
ماده 7 - سازمان کنفرانس اسلامی و اموال و داراییهای منقول و غیر منقول آن از معافیتهای زیر برخوردار خواهد بود:
الف‌معافیت از مالیاتهای مستقیم به جز عوارضی که برای خدمات عمومی اخذ میگردد.
ب‌معافیت از عوارض گمرکی،ممنوعیتها و محدودیتهای وارداتی و صادراتی نسبت به کالاهای مورد نیاز رسمی سازمان،کالاهایی که تحت این معافیتها به کشوری وارد میشود جز با موافقت دولت مربوطه در آن کشور قابل فروش نخواهد بود.
ج‌معافیت از عوارض گمرکی و محدودیتها و ممنوعیتهای وارداتی و صادراتی نسبت به انتشارات سازمان.

فصل سوم‌تسهیلات ارتباطی

ماده 8 - سازمان کنفرانس اسلامی در قلمرو هریک از دولتهای عضو از نظر ارتباطات رسمی خود حداقل از همان مزایا و تسهیلاتی که یک دولت عضو نسبت به دولت دیگر من جمله نمایندگی سیاسی آن در مورد حق اولویت و استفاده از نرخهای ویژه و معافیتهای مالیاتی در مورد پست و تلگراف و پیامهای رادیویی و تلفنی و سایر وسائل مخابراتی و نرخهای مطبوعاتی مربوط به پخش خبر از رادیو و درج در مطبوعات قائل میشود برخوردار خواهد گردید.
ماده 9 - سازمان کنفرانس اسلامی میتواند از علائم رمز استفاده نماید و مراسلات خود را از طریق پیک یا کیسه دیپلماتیک انجام دهد در این صورت پیک و کیسه سازمان از مزایا و مصونیتهای پیکها و کیسه‌های دیپلماتیک برخوردار خواهد بود.

فصل چهارم‌نمایندگان دول عضو

ماده 10 - نمایندگان دول عضو در ارگانها و کنفرانسهای اصلی و فرعی سازمان حین انجام وظائف رسمی و طی مدت مسافرت به محل تشکیل جلسه و مراجعت از آن،از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند گردید:
الف‌مصونیت شخص آنها از توقیف و بازداشت و مصونیت اثاثه آنها از ضبط و مصادره.
ب‌مصونیت قضائی نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی و اعمالی که در اجرای وظائف رسمی خود انجام میدهند.
ج‌مصونیت از تعرض نسبت به کلیه اوراق و اسناد متعلق به آنها.
دحق دریافت علائم رمز و دریافت اوراق و مکاتبات توسط پیک یا کیسه ممهور.
همعافیت خود و همسران آنها از محدودیتهای مربوط به مهاجرت و ثبت‌نام اتباع بیگانه و خدمات ملی اجباری در کشوری که برای انجام وظائف از آن دیدار یا عبور میکنند.
وتسهیلاتی که برای نمایندگان دولتهای خارجی که دارای مأموریت موقت میباشند در مورد قوانین مربوط به ارز و مبادلات ارزی وجود دارد.
زمصونیتها و تسهیلاتی که در مورد اثاثه شخصی به فرستادگان سیاسی اعطاء میگردد.
ح‌مصونیتها و تسهیلات دیگر که به فرستادگان سیاسی اعطاء میگردد به شرط آنکه مغایر با مقررات فوق الذکر نباشد.
این مزایا شامل معافیت از حقوق و عوارض گمرکی نسبت به کالاهای وارده توسط افراد مذکور به جز وسائل شخصی آنها نخواهد بود.
ماده 11 - نمایندگان دولتهای عضو در ارگانهای اصلی و فرعی سازمان کنفرانس اسلامی و در کنفرانسهایی که توسط سازمان تشکیل میگردد نسبت به اظهارات شفاهی و کتبی خود در اجرای وظائفشان به عنوان نماینده دولت متبوع در ارگانهای سازمان کنفرانس اسلامی از مصونیت قضائی برخوردار خواهند بود و این مصونیت پس از اتمام دوره نمایندگی نیز شامل افراد مذکور خواهد گردید.
ماده 12 - دوران اقامت نمایندگان هریک از دولتهای عضو در قلمرو سایر دولتهای عضو به منظور فعالیت در ارگانهای اصلی و فرعی سازمان یا در کنگره‌های سازمان کنفرانس اسلامی از نظر مقررات مالیاتی به عنوان دوره اقامت در یک کشور تلقی نخواهد شد.
ماده 13 - مزایا و مصونیتهای اعطائی به نمایندگان دول عضو منحصرا به منظور تأمین استقلال در انجام وظائف رسمی بوده و در جهت منافع شخصی آنها به کار نخواهد رفت.
علی هذا دولتهای عضو موظفند در مواردی که مصونیتهای مذکور به نمایندگان آنها مانع اجرای عدالت گردد از نماینده خود سلب مصونیت نمایند مشروط بر اینکه سلب مصونیت لطمه‌ای به هدف منظور از اعطاء آن وارد نیاورد.
ماده 14 - مقررات مواد 10،11 و 12 بین نماینده و مقامات دولتی که نماینده تبعه آن است یا به نمایندگی آن دولت عمل میکند جز با موافقت دولت مربوطه مجری نخواهد بود.
ماده 15 - اصطلاح«نماینده»در این فصل شامل عموم نمایندگان دول عضو و معاونان و مشاورین آنها و کارشناسان و اعضاء دبیرخانه نمایندگیها خواهد بود.
ماده 16 - نمایندگان دائمی دولتهای عضو در دورانی که به عنوان نماینده دولت متبوع خود در ارگانهای سازمان فعالیت میکنند از مزایا و مصونیتهای فرستادگان سیاسی برخوردار خواهند گردید.
ماده 17 - اسامی نمایندگان دول عضو و نمایندگان دائم و اعضاء کمیته‌های دائمی توسط دبیر کل به اطلاع دولتهای عضو خواهد رسید.

فصل پنجمکارمندان

ماده 18 - کنفرانس اسلامی بنا به پیشنهاد دبیر کل،کارمندان و مأموران سازمان را که مشمول مقررات ماده 19 و مواد فصل هفتم میباشند طبقه‌بندی خواهد کرد و دبیر کل هرچند یک بار فهرستی از اسامی کارمندان مذکور را همراه با ذکر وظائف هریک جهت دولتهای عضو ارسال خواهد نمود.
ماده 19 - 1-کارمندان دبیرخانه کل بدون توجه به تابعیتشان از مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند گردید:
الف‌مصونیت قضائی نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی و کلیه اقداماتی که در اجرای وظائف رسمی خود به عمل میآورند.
ب‌معافیت از مالیات حقوق و فوق العاده‌ای که توسط سازمان به آنها پرداخت شده یا پرداخت خواهد شد.
جکارمندان سازمان به استثناء کارکنان تبعه دولت مقر دبیرخانه همچنین از مزایای زیر بهره‌مند میگردند:
1-معافیت از تضییقات مربوط به مهاجرت و تشریفات ثبت‌نام خارجیان نسبت به خود و همسر و افراد تحت تکفل آنها.
2-تسهیلات ارزی که برای فرستادگان سیاسی هم‌رتبه آنها قائل میشوند.
3-تسهیلاتی که در هنگام بروز بحرانهای بین المللی برای بازگشت فرستادگان سیاسی به میهن وجود دارد.
4-معافیت از پرداخت عوارض گمرکی نسبت به مبلمان و لوازم شخصی ظرف یک سال از تاریخ احراز پست در کشور مورد نظر.
ماده 20 - دبیر کل و معاونین او و سایر کارمندان عالیرتبه سازمان و همچنین همسر و فرزندان صغیرشان علاوه بر مزایا و مصونیتهای مذکور در دو ماده قبل از همان مزایا و مصونیتهایی که طبق قوانین بین المللی بر هریک از مأمورین سیاسی طبق مقامشان اعطاء میشود برخوردار خواهند گردید.
ماده 21 - مزایا و مصونیتهای ناشی از این موافقتنامه برای حفظ منافع سازمان و حسن اجرای وظائف کارمندان است و چنانچه دبیر کل سازمان احساس کند که در موارد خاصی مصونیت اعطائی مانع از اجرای عدالت میگردد و سلب آن لطمه‌ای به منافع سازمان وارد نخواهد کرد حق دارد و موظف است مصونیت کارمندان دبیرخانه کل را که مشمول ماده قبل نمیگردند سلب نماید.لیکن در مورد کارمندان مذکور در ماده فوق الذکر سلب مصونیت منوط به موافقت کنفرانس خواهد بود.
ماده 22 - سازمان به منظور تسهیل در حسن اجرای عدالت و تأمین رعایت مقررات پلیس و جلوگیری از هر نوع سوء استفاده از مزایا و مصونیتهای مذکور در فصل حاضر در کلیه موارد با مقامات مربوطه دولتهای عضو همکاری خواهد نمود.

فصل ششمکارشناسان

ماده 23 - کارشناسانی که از طرف سازمان به انجام مأموریتی منصوب میشوند(به استثناء کارمندان مشمول مقررات فصل پنجم)در اجرای قطعنامه‌ای که توسط کنفرانس اتخاذ خواهد شد از مزایا و مصونیتهای لازم برای اجرای وظائف خود به ویژه مزایا و مصونیتهای زیر برخوردار خواهند گردید:
الف‌شخص آنها از توقیف و بازداشت مصون خواهند بود و اثاثه شخصی آنها به جز در موارد استثنائی که از طرف دولت مربوطه با مشورت دبیر کل سازمان تعیین میشود از ضبط و توقیف مصونیت خواهد داشت.
ب‌مصونیت قضائی نسبت به اظهارات کتبی و شفاهی و اعمالی که در اجرای وظائف رسمی خود به عمل میآورند.این مصونیت پس از خاتمه مأموریت همچنان محفوظ خواهد بود.
ج‌مکاتبات و اسناد سازمان از تعرض مصون خواهد بود.
دبرخورداری از تسهیلات ارزی که نمایندگان دولتهای خارجی در مأموریت موقت طبق قوانین و مقررات جاری دولت مربوط از آن استفاده میکنند.
هبرخورداری از مصونیتها و مزایایی که در مورد اثاثه شخصی به مأموران سیاسی اعطاء میگردد.
ومصونیت شخص آنها و همسر و فرزندانشان از تضییقات مهاجرت و ثبت‌نام بیگانگان و الزامات مربوط به خدمات ملی.
ماده 24 - مزایا و مصونیتهای اعطائی به کارشناسان برای حفظ منافع سازمان است و چنانچه دبیر کل احساس کند که در مورد خاصی مصونیت اعطائی مانع از اجرای عدالت میگردد و سلب آن لطمه‌ای به منافع سازمان وارد نخواهد ساخت حق دارد و موظف است مصونیت کارشناس را سلب نماید.

فصل هفتم‌برگ عبور

ماده 25 - دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی میتواند برای کارمندان خود برگ عبور صادر نماید.این برگها توسط دولتهای عضو با رعایت مقررات دو ماده ذیل به عنوان اسناد معتبر مسافرت شناخته خواهد شد.
ماده 26 - برای دارندگان برگ عبور(لسه پاسه)بنا به تقاضای دبیر کل روادید لازم صادر خواهد گردید و در آن قید خواهد شد که دارنده،کارمند دبیرخانه بوده و برای انجام مأموریت رسمی مسافرت مینماید.
ماده 27 - صدور روادید برای افراد فوق الذکر در اسرع وقت ممکن صورت خواهد گرفت و تسهیلات دیگری نیز از نظر تسریع در امر مسافرت برای آنها منظور خواهد شد.
ماده 28 - تسهیلات مذکور در ماده 27 درباره کارمندان و کارشناسانی که فاقد برگ عبور از طرف سازمان باشند به عمل خواهد آمد لیکن بایستی واجد گواهینامه‌ای دال بر مسافرت رسمی آنها از طرف سازمان باشند.

فصل هشتم‌حل اختلافات

ماده 29 - سازمان کنفرانس اسلامی به منظور حل‌وفصل مسائل زیر به تأسیس یک ارگان مبادرت خواهد نمود:
الف‌اختلافات ناشی از قرارداد یا سایر مسائل حقوق خصوصی که سازمان در آن طرفیت داشته باشد.
ب‌اختلافات مربوط به کارمندان سازمان که به دلیل سمت رسمی از مصونیت برخوردارند و از آنها سلب مصونیت نشده است.

مقررات نهایی

ماده 30 - هیچیک از مقررات این موافقتنامه لطمه‌ای به اختیارات دول عضو برای اتخاذ تدابیر مقتضی در جهت حفظ تمامیت سرزمین خود و برقراری امنیت و نظم عمومی وارد نخواهد ساخت.دولتی که به اتخاذ این‌گونه تدابیر مبادرت مینماید در اسرع وقت برای حصول توافق نسبت به اقدامات لازم جهت حفظ منافع سازمان با دبیرخانه کل تماس حاصل خواهد نمود.
ماده 31 - مصونیتهای صریح یا ضمنی ناشی از این موافقتنامه منحصرا مصونیت اداری است و جنبه شخصی ندارد.
ماده 32 - دبیر کل کنوانسیون حاضر را برای الحاق جهت دولتهای عضو خواهد فرستاد.
ماده 33 - این کنوانسیون برای هر دولت عضو از تاریخ سپردن سند الحاق نزد دبیر کل لازم‌الاجراء خواهد گردید و دبیر کل کلیه دولتهای عضو را از سپردن سند الحاق توسط هر دولت مطلع خواهد نمود.
ماده 34 - الحاق هر دولت عضو به کنوانسیون حاضر به مفهوم آن است که کلیه تشریفات مربوط به تصویب موافقتنامه توسط آن دولت انجام یافته و موافقتنامه حاضر جزء لا ینفک قوانین دولت مذکور گردیده است.
ماده 35 - این کنوانسیون برای هریک از دولتهای ملحق‌شونده مادام که آن دولت در عضویت سازمان میباشد معتبر خواهد بود.
ماده 36 - سازمان کنفرانس اسلامی میتواند برای اجرای صحیح مقررات این کنوانسیون در قلمرو دولتهای عضو به انعقاد موافقتنامه‌های تکمیلی مبادرت نماید.
موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و سیوشش ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت ایران به موافقتنامه مصونیتها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی میباشد.
2(4)