قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی


مصوب 1357/2/26
ماده واحده - کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی مورخ 14 دسامبر 1973 مشتمل بر یک مقدمه و 20 ماده تصویب و اجازه تسلیم سند الحاق آن داده میشود.
2(1)