از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش،تولید،انباشت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها


مصوب 1376/5/5
ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود در زمان مناسب به کنوانسیون منع گسترش، تولید،انباشت و به کارگیری سلاحهای شیمیایی و انهدام آنها مصوب سال 1993 میلادی برابر با 1372 هجری شمسی به شرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید.
2(1)