کنوانسیون منع گسترش،تولید،انباشت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و انهدام آنها

ماده 7 - -اقدامات اجرائی ملیتعهدات کلی
1-هر دولت عضو باید طبق مراحل قانون اساسی خود اقدامات ضروری را برای اجرای تعهدات مربوطه در این کنوانسیون انجام دهد،مشخصا باید:
(الف)اشخاص حقیقی و حقوقی را در هر جایی از سرزمین خود یا در هر مکانی از قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل که بر اساس حقوق بین الملل شناسایی گردیده از ارتکاب اعمال ممنوع‌شده برای دولت عضو به موجب این کنوانسیون منع نماید،از جمله مجازات قانونی در ارتباط با انجام این فعالیتها را وضع کند،
(ب)در هیچ مکان تحت کنترل خود،اجازه هیچ‌گونه فعالیت ممنوعه برای دولت عضو در این کنوانسیون را ندهد،و
(پ)مجازات قانونی وضع‌شده به موجب قسمت(الف)به هر نوع فعالیت ممنوعه برای دولت عضو در این کنوانسیون در هر جایی که اشخاص حقیقی مطابق حقوق بین الملل دارای تابعیت قانونی آن دولت هستند،گسترش دهد.
2-هر دولت عضو باید با سایر دولتهای عضو همکاری نموده و برای تسهیل در اجرای تعهدات در بند(1)کمک قانونی مناسب را تأمین نماید.
3-هر دولت عضو،باید در طول اجرای تعهدات خود در این کنوانسیون،بالاترین اولویت را برای حصول اطمینان از ایمنی مردم و حفاظت از محیط زیست قائل شده و با دیگر دولتهای عضو در این زمینه به طور مناسب همکاری نماید.
ماده 8 - -سازمانالف‌مقررات کلی
1-دولتهای عضو این کنوانسیون بدین‌وسیله سازمان منع سلاحهای شیمیایی را به منظور نیل به هدف و مقصود این کنوانسیون برای حصول اطمینان از اجرای مقررات آن از جمله مقررات تأیید بین المللی،پایبندی به آن و به منظور فراهم آوردن مجمعی برای مشاوره و همکاری میان دولتهای عضو تأسیس میکنند.
2-کلیه دولتهای عضو این کنوانسیون،اعضاء سازمان مذکور خواهند بود.
هیچ دولت عضوی از عضویت در این سازمان نباید محروم شود.
... ث‌مصونیتها و مزایا 48-سازمان در قلمرو یا هر مکانی تحت صلاحیت یا کنترل دولت عضو باشد باید از اهلیت حقوقی و مصونیتها و مزایای لازم برای انجام وظائف محوله بهره‌مند باشد.
49-هیأتهای نمایندگی دولتهای عضو به همراه جانشینان و مشاوران آنها،نمایندگان انتصابی در شورای اجرائی،جانشینان و مشاوران مربوطه،مدیر کل و کارمندان سازمان باید از مصونیتها و مزایای لازم برای انجام مستقل وظائف خود در ارتباط با سازمان بهره‌مند باشند.
50-اهلیت حقوقی،مصونیتها و مزایای مطروحه در این ماده باید در موافقتنامه‌های بین سازمان و دولتهای عضو و همچنین در موافقتنامه بین سازمان و دولتی که مقر سازمان در آنجا واقع شده تصریح گردد.این موافقتنامه‌ها طبق قسمت(ج)باید توسط کنفرانس بررسی و تصویب شود.
51-علیرغم بندهای(48)و(49)،امتیازات و مصونیتهایی که مدیر کل و کارمندان دبیرخانه فنی در طول اجرای فعالیتهای تأیید میتوانند از آنها برخوردار شوند آنهایی خواهد بود که در بخش(ب)از بخش(2)پیوست تأیید بدانها اشاره شده است.

(از پیوست اجراء و تأیید کمیسیون)

بخش 2-قواعد عمومی تأیید ... ب‌مصونیتها و مزایا 10-هر دولت عضو باید حداکثر ظرف مدت سی روز بعد از اعلام وصول لیست بازرسان و کمک بازرسان یا تغییرات مربوطه،روا دید ورود/خروج مکرر و یا روادید عبور و سایر مدارک مربوطه را برای هر بازرس و کمک بازرس فراهم نموده تا وی برای انجام فعالیتهای بازرسی قادر به ورود و اقامت در محدوده سرزمینی دولت عضو گردد.
این مدارک حداقل برای مدت دو سال بعد از ارائه به دبیرخانه فنی معتبر خواهند بود.
11-بازرسان و کمک بازرسان به منظور انجام مؤثر وظائفشان از امتیازات و مصونیتهای مندرج در قسمتهای(الف)تا(خ)برخوردار میگردند.
مصونیت و امتیازات مربوط فقط به منظور این کنوانسیون به بازرسان و کمک بازرسان اعضاء تیم بازرسی اعطاء شده و برای منافع شخصی افراد نمیباشد.
این امتیازات و مصونیتها برای کل مدت زمان بین ورود تا خروج ایشان از سرزمین دولت مورد بازرسی یا دولت میزبان و پس از این دوره با عنایت به عملکرد قبلی در انجام وظائف رسمیشان اعطاء خواهد گردید.
(الف)اعضاء تیم بازرسی دارای مصونیت کارمندان سیاسی مطابق ماده (29)کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی مصوب 18 آوریل 1961 میلادی برابر با 30 فروردین سال 1346 هجری شمسی خواهند بود.
(ب)محل زندگی و محل کار مورد استفاده تیم بازرسی که فعالیتهای بازرسی این کنوانسیون را انجام میدهند،از مصونیت و حفاظت ساختمانهای کارمندان سیاسی مطابق بند اول ماده (30)کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی برخوردار میباشد.
(پ)اوراق و مکاتبات،از جمله سوابق تیم بازرسی،از مصونیت اوراق و مکاتبات کارمندان سیاسی طبق بند دوم ماده (30)کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی وین برخوردارند.
تیم بازرسی برای ارتباط خود با دبیرخانه فنی حق استفاده از رمز را داراست.
(ت)نمونه‌ها و تجهیزات تصویب‌شده همراه اعضاء تیم بازرسی مطابق مفاد مندرج در این کنوانسیون مصون و معاف از هرگونه حقوق گمرکی،سود بازرگانی میباشند.نمونه‌های خطرساز طبق مقررات مربوطه حمل خواهند گردید.
(ث)اعضاء تیم بازرسی از مصونیتهای کارمندان سیاسی مطابق با بندهای(1)و(2)ماده (31)کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی برخوردارند.
(ج)اعضاء تیم بازرسی که در حال انجام فعالیتهای مربوط به این کنوانسیون میباشند مطابق ماده (34)کنوانسیون روابط سیاسی،همانند کارمندان سیاسی معاف از پرداخت مالیات و عوارض میباشند.
(چ)اعضاء تیم بازرسی بدون پرداخت هرگونه حقوق گمرکی،سود بازرگانی یا هزینه‌های مربوطه،مجاز به وارد کردن کالا و لوازم شخصی خود به سرزمین دولت مورد بازرسی یا دولت میزبان میباشند.
این امر به استثناء کالاهایی است که ورود و صدور آنها توسط قانون ممنوع یا مشمول مقررات قرنطینه میباشد.
(ح)اعضاء تیم بازرسی از همان امکانات تبادل ارزی برخوردارند که نمایندگان دولتهای خارجی در مأموریتهای رسمی موقت استفاده مینمایند.
(خ)اعضاء تیم بازرسی نباید در محدوده دولت مورد بازرسی یا دولت عضو میزبان در هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی یا تجاری به منظور منافع شخصی شرکت نمایند.
12-اعضاء تیم بازرسی در هنگام عبور از سرزمین دولتهای عضوی که مورد بازرسی نمیباشند از مصونیتها و امتیازات کارمندان سیاسی مطابق بند اول ماده (40)کنوانسیون وین راجع به روابط سیاسی برخوردارند.
اوراق و مکاتبات از جمله سوابق نمونه‌ها و تجهیزات تصویب‌شده که توسط تیم حمل میشوند از مصونیتها و امتیازات مندرج در زیر بندهای(پ)و(ت)از بند(11)برخوردارند.
13-بدون خدشه‌دار شدن مصونیت و مزایای تیم بازرسی،اعضاء تیم موظف به احترام به قوانین و مقررات دولت بازرسی شونده یا دولت میزبان میباشند و تا حدی که با حکم بازرسی آنها تطابق داشته باشد موظفند تا در امور داخلی آن دولت دخالت ننمایند.در صورتی که دولت مورد بازرسی یا دولت میزبان تشخیص دهد که سوء استفاده‌ای از مصونیتها و امتیازات مندرج در این پیوست صورت پذیرفته،اجلاسهای مشورتی بین دولت عضو و دبیر کل سازمان برگزار میشود تا مشخص گردد سوء استفاده‌ای صورت گرفته یا خیر و در صورت اثبات بروز هرگونه سوء استفاده از تکرار آن جلوگیری به عمل آید.
14-مصونیت قضائی اعضاء تیم بازرسی میتواند به وسیله دبیرکل سازمان مورد چشم‌پوشی قرار گیرد در مواردی که دبیرکل بر این عقیده باشد که این مصونیت مانع اجرای عدالت خواهد شد و یا لغو آن به اجرای مقررات این کنوانسیون لطمه‌ای وارد نمیآورد.هرگونه لغو مصونیت باید همیشه اعلام شود.
15-ناظران از مصونیت‌ها و امتیازات مشابه بازرسان که در این بخش ذکر گردید به غیر از قسمت(ت)بند(11)این بخش برخوردارند.
2(4)