مصونیت مرکز منطقه‌ای داوری تهران و کارمندان خارجی آن از قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیاییآفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران


مصوب 1380/5/23 مجلس شورای اسلامی و 1382/2/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 4 - -مصونیت‌ها و امتیازهای مرکز و کارمندان
1-مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظائفش لازم است داشته باشد.
2-دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان،اموال،دارایی،بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که در آن نگهداری میشود مصون از تعرض خواهد بود، اتخاذ خواهد کرد.
3-دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد:
الف)مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظائف رسمی خود معاف خواهد بود.
ب)مرکز،داراییها،وجوهات،درآمد و دیگر اموالی که متعلق به آن یا تحت تصرف آن میباشد از مالیات معاف خواهد بود.
4-کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانونی در خصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظائفشان مصون خواهند بود.
5-کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات بر حقوق و پرداختهایی که توسط مرکز به آنها صورت میگیرد معاف خواهند بود.
2(1)