قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به تشریفات (پروتکل) ریشهکنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی مشتمل بر چهل و هفت ماده (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره1- تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت و مقام صلاحیتدار موضوع تشریفات (پروتکل) برعهده دولت است.
تبصره2- دستگاه اجرائی مزبور موظف است راهبردهای ملی، جامع و همه‌جانبه و در صورت لزوم پیش‌نویس لوایح و مقررات لازم را با هماهنگی سایر دستگاههای اجرائی ذیربط برای تحقق اهداف تشریفات (پروتکل) تنظیم و آنها را برای تصویب به مراجع ذیربط تقدیم نماید.
تبصره3- رعایت اصول یکصد وسیونهم (139) و هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران برای هرگونه اصلاح تشریفات(پروتکل) یا پیوست‌های آن در اجرای مواد (37)،(38) و(39) تشریفات(پروتکل)، الزامیاست.
بسم‌الله الرحمن الرحیم

تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی

مقدمه


اعضای این‌تشریفات (پروتکل)،
با در نظر گرفتن اینکه در تاریخ 21 می 2003 (31 اردیبهشت 1382) گردهمایی پنجاه و ششم بهداشت جهانی کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در موردکنترل دخانیات را به اتفاق آراء تصویب کرد که در تاریخ 27 فوریه 2005 (7 اسفند 1383)لازم‌الاجراء شد.
با تصدیق اینکه کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل‌دخانیات یکی از پیمان‌های سازمان ملل متحد است که بسیار سریع مورد تصویب قرار گرفت و ابزاری اساسی برای دستیابی به اهداف سازمان بهداشت جهانی است.
با یادآوری مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، که اعلام میدارد برخورداری ازبالاترین سطح قابل دسترسی از استاندارد سلامت حق بنیادین هر شخصی بدون توجه به‌نژاد، مذهب، باور سیاسی، یا شرایط اقتصادی و اجتماعی است.
با عزم به اولویت دادن به حق آنها در حفاظت از سلامت همگانی
با ابراز نگرانی عمیق از تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی که به گسترش اپیدمی دخانی، که مشکلی جهانی با تبعاتی جدی برای سلامت همگانی است کمک میکند و نیازمند پاسخی مؤثر، همه‌جانبه، و مناسب در سطح بین‌الملل و محلی است.
همچنین با تصدیق اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی به اقدامات قیمت‌گذاریو مالیاتی که برای تقویت کنترل دخانیات طراحی شده‌اند آسیب میرساند و بدینوسیله در دسترس بودن و ارزان بودن فرآورده‌های دخانی را سبب میشود.
با ابراز نگرانی جدی از تأثیرات مخرب افزایش دسترسی و ارزانی فرآورده‌های دخانیکه به صورت غیرقانونی تجارت میشوند بر سلامت و رفاه همگانی، به‌ویژه جوانان، تنگدستان‌و دیگر گروه‌های آسیب پذیر
با ابراز نگرانی عمیق از پیامدهای نامتناسب اقتصادی و اجتماعی ناشی از تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی بر کشورهای در حال توسعه و کشورهایی با اقتصاد در حال گذار
با آگاهی از نیاز به افزایش ظرفیت‌های علمی، فنی و سازمانی برای برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به‌منظور ریشهکنی تمام شکلهای تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی
با آگاهی از اینکه دستیابی به منابع و فناوریهای مربوط از اهمیت زیادی برای ارتقای توانایی اعضاء بهویژه کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی با اقتصاد در حال گذار به منظور ریشهکنی تمام شکلهای تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی برخوردار است.
همچنین با آگاهی از اینکه گرچه مناطق آزاد برای تسهیل تجارت قانونی برپا شده‌اند،این مناطق برای جهانی شدن تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی هم در رابطه با گذر (ترانزیت) غیرقانونی محصولات قاچاق شده و هم در ساخت فرآورده‌های دخانی غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
با تصدیق اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی به اقتصاد اعضاء آسیب‌میرساند و بر ثبات و امنیت آنها تأثیر مخرب دارد.
همچنین با آگاهی از اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی منابع مالی ایجاد میکند که برای اقدامات مجرمانه فراملی استفاده و باعث تداخل درتحقق‌اهداف دولتها میشود.
با تصدیق اینکه تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی به تحقق اهداف بهداشتی آسیب میزند و تنگنای بیشتری بر نظامهای بهداشتی تحمیل میکند و باعث از دست‌دادن منابع مالی در اقتصاد اعضاء میشود.
با توجه به بند(3) ماده (5) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات که در آن اعضاء بر تعریف و اجرای سیاست‌های همگانی بهداشتی در رابطه با کنترل دخانیات توافق کرده‌اند، اعضاء اقداماتی را در پیش خواهند گرفت تا از این سیاست‌ها در برابر منافع تجاری و منافع تعریف‌شده دیگر صنعت دخانیات طبق قانون ملی حمایت شود.
با تأکید بر نیاز به حفظ هوشیاری در برابر هر کوششی از جانب صنعت دخانیات برای تضعیف یا از کار انداختن راهبردهای مقابله با تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی و نیاز به آگاه بودن از فعالیت‌های صنعت دخانیات که تأثیر منفی بر راهبردهای مقابله با تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی میگذارد.
با توجه به بند(2) ماده (6) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات که اعضاء را به ممنوعیت یا محدودیت یا در صورت اقتضاء فروش و یا وارد کردن فرآورده‌های دخانی معاف از حقوق گمرکی و مالیات توسط مسافران بین‌المللی تشویق میکند.
همچنین با تصدیق اینکه توتون و تنباکو و فرآورده‌های دخانی در جریان تراباری (انتقال از یک وسیله حمل و نقلیه به وسیله دیگر) و گذر بین‌المللی، راهی را برای تجارت غیرقانونی مییابد.
با در نظر گرفتن اینکه اقدام مؤثر برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی و مبارزه با آن نیازمند یک رویکرد بین‌المللی جامع و همکاری نزدیک در تمام زمینه‌های تجارت غیرقانونی، از جمله در صورت اقتضاء، تجارت غیرقانونی توتون و تنباکو و فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی است.
با یادآوری و تأکید بر اهمیت دیگر موافقتنامه‌های مربوط بین‌المللی نظیر کنوانسیون‌سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و نیز تعهدی که اعضای این کنوانسیون‌ها دارند تا در صورت اقتضاء مفاد مربوط این کنوانسیون‌ها در رابطه با تجارت غیرقانونی توتون و تنباکو و فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی اعمال کنند و نیز تشویق اعضائی که هنوز به این موافقتنامه‌ها ملحق نشده‌اند به در نظر گرفتن امکان الحاق به آنها
با تصدیق نیاز به ایجاد همکاری استوار بین دبیرخانه کنوانسیون چهارچوب کنوانسیون سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و دفتر سازمان ملل متحد در مبارزه با مواد مخدر و جرائم، سازمان جهانی گمرگ و حسب اقتضاء، دیگر نهادها
با یادآوری ماده (15) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات که در آن اعضاء، علاوه بر دیگر موارد، تصدیق میکنند که ریشهکنی تمام اشکال تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی، از جمله قاچاق و تولید غیرقانونی، بخش اساسی کنترل دخانیات را تشکیل میدهد.
با در نظر گرفتن اینکه این‌تشریفات(پروتکل)به دنبال پرداختن به موضوعات مربوطبه حقوق مالکیت معنوی نیست؛ و
با اعتقاد به این که تکمیل کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات با یکتشریفات(پروتکل)جامع به معنی ایجاد ابزاری قوی و مؤثر برای مقابله با تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی و پیامدهای ناگوار آن خواهد بود.
بدینوسیله به شرح زیر توافق میکنند:

بخش اول - مقدمه

ماده 1- کاربرد اصطلاحات -
1- «واسطه‌گری» یعنی عامل دیگران بودن در انجام مذاکرات قراردادها، خریدها، یا فروش‌ها در برابر دریافت مزد یا کارمزد
2- «سیگار» یعنی یک مقدار از توتون ریزشده که کاغذ سیگار دور آن پیچیده شده به منظور سیگار کشیدن. این تعریف برخی تولیدات منطقه‌ای نظیر بیدیس، انگ هون، یا دیگر محصولات مشابه که ممکن است در کاغذ یا برگ پیچیده بشود را شامل نمیشود. از نظر ماده (8)، «سیگار» همچنین شامل توتون خیلی ریز «دست پیچ» به منظور سیگار کشیدن نیز میشود.
3- «مصادره» که در صورت قابل اعمال بودن شامل غرامت نیز میشود، به معنی محرومیت دائم نسبت به مال به دستور دادگاه یا مقام صلاحیتدار میباشد.
4- «تحویل کنترل شده» به معنای روش اجازه عبور، گذشتن از طریق، یا ورود محموله غیرقانونی یا مظنون، به داخل قلمرو یک یا چند عضو، با علم و آگاهی و تحت‌نظارت مقامهای صلاحیتدار آنها، به منظور رسیدگی به جرم و شناسایی عوامل دست‌اندر کار ارتکاب جرم میباشد.
5 - «منطقه آزاد» یعنی قسمتی از قلمرو یک عضو که هر کالای عرضه شده در آن تا جایی که به حقوق گمرکی و مالیات مربوط میشود، به‌طور کلی چنین تلقی میگردد که در خارج از قلمروی گمرکی قرار دارد.
6 - «تجارت غیرقانونی» یعنی هر رویه یا اقدامی که توسط قانون منع گردیده است و در ارتباط با تولید، حمل، دریافت، تملک، توزیع، فروش یا خرید از جمله هر رویه یا اقدام تسهیل کننده فعالیت مذکور باشد.
7- «مجوز» یعنی جوازی که پیرو تسلیم درخواست یا دیگر مدارک به مقام‌صلاحیت دار،توسط وی صادرمیگردد.
8 -
الف - «تجهیزات تولیدی» یعنی ماشین‌آلاتی که به منظور تولید فرآورده‌های دخانی طراحی شده‌اند یا تغییر پیدا کرده‌اند و جزء لاینفک فرآیند تولید میباشند.1
ب - «هر قسمت از آن» در مفهوم تجهیزات تولیدی یعنی هر قسمت مجزا که نقش یگانه‌ای در تجهیزات تولیدی دارد و برای تولید فرآورده‌های دخانی بهکار برده میشود.
9- «عضو» یعنی هر عضو این تشریفات (پروتکل) مگر این که اقتضای متن به‌گونه دیگریایجاب کند.
10- «داده‌های شخصی» یعنی هر نوع اطلاعاتی مربوط به یک شخصی شناخته شده یا قابل شناسایی
1- اعضاء در صورت اقتضاء میتوانند در صورت قابل اعمال بودن این منظور اشاره به سامانه(سیستم) هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا مصوب سازمان گمرک جهانی را در نظر بگیرند.
11- «سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای» یعنی سازمان تشکیل شده از چندین کشور مستقل که کشورهای عضو آن صلاحیت خود را دربارهی رشته‌ای از مسائل از جمله اختیار تصمیم‌گیریهای تعهدآور برای کشورهای عضو آن درخصوص موضوعات یاد شده را به آن واگذار کرده‌اند.1
12- «زنجیره عرضه» در برگیرنده تولید فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی، واردات و صادرات فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی است و گاهی بنا به مورد، یک عضو میتواند آن را به یک یا چند مورد زیر تعمیم دهد:
الف - خرده‌فروش فرآورده‌های دخانی
ب - کاشت تنباکو، جز در موارد کشاورزان، مزرعه‌داران و تولیدکنندگان خرد سنتی
پ - حمل و نقل مقادیر تجاری فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛ و
ت - عمده‌فروشی، واسطه‌گری، انبارداری یا توزیع توتون و فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی
13- «فرآورده‌های دخانی» یعنی فرآورده‌هایی که کلاً یا بخشی از مواد خام سازنده آن برگ تنباکو به منظور سیگار کشیدن، مکیدن، جویدن، یا انفیهکشی باشد.
14- «ردگیری و ردیابی» یعنی نظارت نظام‌مند و بازسازی مسیر جابه‌جایی اشیاء در طول زنجیره عرضه، آنچنانکه در ماده (8) آمده است، توسط مقامهای صلاحتیدار یا هر شخص دیگری که از طرف آنها اقدام مینماید.
ماده 2 - رابطه بین این تشریفات (پروتکل) و دیگر موافقتنامه‌ها و اسناد حقوقی
1- مفاد کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات که در موردتشریفات(پروتکل)های آن اعمال میشود، در مورد این‌تشریفات(پروتکل)اعمال خواهد شد.
2- اعضائی که موافقتنامه‌های اشاره شده در ماده (2) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات را منعقد کرده‌اند، چنین موافقتنامه‌هایی را از طریق دبیرخانه کنوانسیون به آگاهی اجلاس اعضاء خواهند رساند.
3- هیچیک از مفاد این‌تشریفات(پروتکل)، حقوق و تعهدات هر عضوی به موجب هر کنوانسیون بین‌المللی دیگر، معاهده یا موافقتنامه بین‌المللی لازم‌الاجراء برای آن عضو که ممکن است در موفقیت ریشهکنی تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی مؤثرتر باشد را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
4- هیچ یک از مفاد این‌تشریفات(پروتکل)، دیگر حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌های اعضاء به موجب حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون سازمان‌ملل‌متحد علیه جرائم سازمانیافته فراملی را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
ماده 3- هدف -
هدف این‌تشریفات(پروتکل)ریشهکنی تمام اَشکال تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی طبق شرایط ماده (15) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات است.

بخش دوم - تعهدات عمومی

ماده 4- تعهدات عمومی -
1- افزون بر مقرارت ماده (5) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، اعضاء باید:
الف - اقدامات مؤثری جهت کنترل یا تنظیم زنجیره عرضه کالاهای مشمول این تشریفات(پروتکل) را تصویب و اجراءکنند تا باعث پیشگیری، ممانعت، کشف، تحقیق، و تعقیب تجارت غیرقانونی چنین کالایی گردد و برای محقق شدن این هدف با یکدیگر همکاری کنند.
ب - هر اقدام ضروری که طبق قوانین ملی لازم است را اتخاذ کنند تا تأثیرگذاری مقامها و دستگاه‌های صلاحیتدار، از جمله گمرک و پلیس که نقشی در پیشگیری، بازدارندگی، کشف، تحقیق، و تعقیب و ریشهکنی تمام اَشکال تجارت غیرقانونی کالاهای مشمول این‌تشریفات(پروتکل)را دارند افزایش یابد.
پ - اقدامات مؤثری را برای تسهیل یا دریافت کمکهای فنی و حمایت‌های مالی، ایجاد ظرفیت و همکاریهای بین‌المللی برای محقق کردن نیل به اهداف این تشریفات (پروتکل) اتخاذ نمایند و اطمینان حاصل کنند که دسترسی به اطلاعات و امکان مبادله امن آن به موجب این تشریفات(پروتکل) برای مقامهای صلاحیتدار ممکن باشد.
ت - طبق نظامهای اداری و حقوق داخلی مربوط خود همکاری نزدیک را با یکدیگر داشته باشند تا کارایی اجرای قانون برای مقابله با اعمال غیرقانونی از جمله اعمال مجرمانه احراز شده طبق ماده (14) این تشریفات(پروتکل) افزایش یابد.
1-در صورت اقتضاء، ملی یا بومی به طور یکسان به سازمان‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌ای اشاره خواهد داشت.
ث - در صورت انقضاء با سازمان‌های مربوطه منطقه‌ای، بین‌المللی و بین دولتی در مبادله امن اطلاعات1مشمول این تشریفات (پروتکل) همکاری و مکاتبه نمایند تا اجرای مؤثر این تشریفات (پروتکل) را ترغیب نمایند.
ج - در حدود امکانات و تواناییهای خود، جهت فراهم کردن امکانات مالی برای اجرای مؤثر این پروتکل از طریق سازوکارهای بودجه‌ای دوجانبه و چندجانبه همکاری کنند.
2- اعضاء در اجرای تعهدات خود به موجب این‌تشریفات(پروتکل)، باید از بیشترین درجه شفافیت ممکن در رابطه هر نوع تعاملی که ممکن است با صنعت دخانیات داشته باشند اطمینان حاصل کنند.
ماده 5 - حفاظت از داده‌های شخصی -
اعضاء باید هنگام اجرای این‌تشریفات(پروتکل)با در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی درباره حفاظت از داده‌های شخصی، از داده‌های شخصی اشخاص صرفنظر از ملیت یا محل سکونت آنها طبق قوانین ملی حفاظت کنند.

بخش سوم - کنترل زنجیره عرضه

ماده 6 - مجوز، تأییدیه مشابه یا نظام کنترل -
1- برای تحقق اهداف کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و به منظور ریشهکنی تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی، هر عضو باید از طریق مقام صلاحیتدار و طبق قوانین ملی، انجام هر یک از فعالیت‌های زیر را توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به جز اشخاص دارای مجوز یا تأییدیه مشابه(که از این پس به آن «مجوز» گفته میشود) یا داخل نظام کنترل، ممنوع کند:
الف - تولید فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولید؛ و
ب - واردات یا صادرات فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولید
2- زمانی که فعالیت‌های زیر طبق قوانین ملی ممنوع نباشد، هر عضو خواهد کوشید تا برای این فعالیت‌ها، تا حدی که مناسب تشخیص داده میشود، برای هر شخص حقیقی یا حقوقی دست‌اندرکار مجوز صادر کند:
الف - خرده‌فروشی فرآورده‌های دخانی
ب - کاشت تنباکو، به‌جز کشاورزان، مزرعه‌داران و تولیدکنندگان خرد سنتی
پ - نقل و انتقال مقادیر تجاری فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولید؛ و
ت - عمده‌فروشی، واسطه‌گری، انبارداری یا توزیع توتون و فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی
3- از نظر حصول اطمینان از نظام مؤثری برای صدور مجوز، هر عضو باید:
الف - مقام یا مقامهای صلاحیتداری را برای صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا لغو مجوز با رعایت مفاد این تشریفات (پروتکل)و طبق قوانین ملی خود تعیین یا مستقر کند تا فعالیت‌های مشخص شده در بند(1) انجام شود.
ب - مقرر کند که هر درخواست مجوز، تمام اطلاعات لازم درباره متقاضی را دارا باشد. این اطلاعات، در جایی که قابل اعمال باشد باید شامل موارد زیر باشد:
(1) اگر متقاضی شخصی حقیقی باشد، اطلاعاتی که مربوط به هویت اوست، از جمله نام کامل، نام تجاری، شماره ثبت کسب و کار(در صورت وجود)، شماره ثبت مالیاتی قابل اعمال(در صورت وجود) و هر نوع اطلاعاتی که تعیین هویت وی را ممکن کند.
(2) اگر متقاضی شخصی حقوقی باشد، اطلاعات مربوط به هویت وی از جمله اسم کامل قانونی، اسم تجاری، شماره ثبت کسب و کار، تاریخ و محل تأسیس، مقر و محل اصلی کسب و کار، شماره ثبت مالیاتی قابل اعمال، نسخه‌هایی از اسناد تأسیس شرکت یا اسنادی معادل، مؤسسات وابسته به آن نام مدیران و تمام نمایندگان حقوقی آن، از جمله هر اطلاعات دیگری که تعیین هویت را ممکن میکند.
(3) محل دقیق کسب و کارِ واحد(های) تولیدی، محل انبار و ظرفیت تولیدی کسب و کار تحت مدیریت متقاضی
(4) جزئیات فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی تحت پوشش درخواست مانند تشریح محصول، نام، علامت تجاری ثبت شده(در صورت وجود)، طرح، نام بازرگانی (برند)، مدل یا شماره تولید و سریال تجهیزات تولیدی
(5) شرح محل نصب و استفاده تجهیزات تولیدی
(6) مدرک یا اظهاریه‌ای در رابطه با هرگونه سوابق کیفری
(7) مشخص کردن کامل حسابهای بانکی که قرار است برای تبادلات مربوط استفاده شود به همراه دیگر جزئیات مربوط به پرداخت‌ها؛و
-
1- مبادله امن اطلاعات بین دو عضو اجازه رهگیری و دستکاری (جعل) را نمیدهد. به عبارت دیگر، هیچ شخص ثالثی نمیتواند اطلاعات مبادله شده بین دو عضو را بخواند یا تغییر دهد.
(8) شرح استفاده مدنظر و بازارهای مدنظر برای فروش فرآورده‌های دخانی، با توجه ویژه به اینکه میزان تولید یا عرضه فرآورده‌های دخانی با میزان معقولی از پیش‌بینی تقاضا متناسب باشد.
پ - بر وجوه پرداختی برای صدور مجوز نظارت کند و چنانچه قابل اعمال باشد، آنها را جمع‌آوری نماید و امکان استفاده این وجوه را در اداره مؤثر و اجرائی نظام صدور مجوز یا برای بهداشت همگانی یا هر نوع فعالیت مربوط دیگری طبق قانون ملی در نظر بگیرد.
ت - اقدامات مناسبی را جهت پیش‌گیری، کشف، و تحقیق پیرامون هر نوع عمل خلاف رویه یا متقلبانه در جریان کار نظام صدور مجوز اتخاذ نماید.
ث - اقداماتی نظیر بازنگری دوره‌ای، تمدید، بازرسی یا بررسی مجوزها را در موارد مقتضی بر عهده بگیرد.
ج - در صورت اقتضاء، چهارچوب زمانی را برای انقضای مجوزها و در نتیجه‌درخواست مجدد یا به‌روز کردن اطلاعات درخواست‌ها تعیین نماید.
چ - هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز را ملزم کند تا هرگونه تغییر نشانی کسب و کار یا هر نوع تغییر مهم دیگری در اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شامل مجوز را پیشاپیش به آگاهی مقام صلاحیتدار برساند.
ح - هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز را ملزم کند تا هر گونه اکتساب یا واگذاری تجهیزات تولیدی را جهت اتخاذ اقدام مقتضی به آگاهی مقام صلاحیتدار برساند؛ و
خ - اطمینان حاصل نماید که تخریب هرگونه تجهیزات تولیدی مزبور یا هر قسمت از آن تحت نظارت مقام صلاحتیدار انجام میشود.
4- هر عضو باید اطمینان حاصل کند که هیچ مجوزی نباید بدون دریافت اطلاعات مربوط مندرج در بند(3) از دارنده جواز یا بدون تأیید قبلی مقام صلاحیتدار واگذار و یا منتقل بشود.
5 - پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن این‌تشریفات (پروتکل)، اجلاس اعضاء در نشست بعدی خود درصدد انجام تحقیقات مبتنی بر شواهد خواهد بود تا دریابد که آیا ورودی کلیدی وجود دارد که برای تولید فرآورده‌های دخانی، اساسی باشد، و اینکه آیا این ورودیها قابل شناسایی هستند و میتوان آنها را مشمول سازوکار کنترلی مؤثری نمود. اجلاس اعضاء بر پایه چنین تحقیقی اقدامات مقتضی را بررسی خواهد کرد.
ماده 7- هوشیاری و مراقبت -
1- هر عضو طبق قوانین ملی خود و اهداف کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دست‌اندرکار زنجیره عرضه توتون، فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی خواهد خواست:
الف - پیش از آغاز و در جریان ارتباط کسب و کار، هوشیاری و مراقبت را بهکار ببرند.
ب - برجریان فروش به مشتریان خود نظارت کنند تا مطمئن شوند که مقادیر با میزان تقاضا برای چنان محصولاتی در بازار فروش یا استفاده مورد نظر یا استفاده، متناسب است؛ و
پ - هرگونه شواهدی مبنی بر اینکه مشتری در جریان فعالیت‌های خلاف تعهدات خود ناشی از این تشریفات (پروتکل) عمل میکند را به مقامهای صلاحیتدار گزارش کنند.
2- هوشیاری به موجب بند(1)، در موارد مقتضی، در عین سازگاری با قوانین ملی و اهداف کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، از جمله شامل الزامات مورد نیاز برای شناسایی مشتری، مانند درخواست و بروزرسانی اطلاعات مربوط به موارد زیر میشود:
الف - احراز اینکه آیا شخص حقیقی یا حقوقی، مجوزی طبق ماده (6) دارد یا ندارد.
ب - هنگامی که مشتری یک شخص حقیقی است، اطلاعات مربوط به هویت او از جمله نام کامل او، نام تجاری، شماره ثبت کسب و کار(در صورت وجود)، شماره ثبت مالیاتی قابل اعمال (در صورت وجود) و تأیید شناسایی رسمی او
پ - هنگامی که مشتری شخص حقوقی است، اطلاعات مربوط به هویت او، از جمله نام کامل، نام تجاری، شماره ثبت کسب و کار، تاریخ و محل تأسیس، مقر و محل اصلی انجام کسب و کار، شماره ثبت مالیاتی قابل اعمال، نسخه‌هایی از اسناد تأسیس یا اسنادی معادل، مؤسسات وابسته، به آن نام مدیران و تمام نمایندگان حقوقی تعیین شده آن از جمله نام نمایندگان و نیز تأیید هویت رسمی آنها
ت - شرح استفاده و بازاری که برای فروش توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی مدنظر است؛ و
ث - شرح مکانی که تجهیزات تولیدی در آنجا نصب و استفاده خواهند شد.
3- هوشیاری به موجب بند(1) ممکن است شامل الزاماتی برای تشخیص هویت مشتری، مانند کسب و بروزرسانی اطلاعات مربوط به موارد زیر شود:
الف - سند یا اظهارنامه درباره هرگونه سوابق کیفری؛ و
ب - شناساسی حسابهای بانکی که قرار است در معاملات مورد استفاده قرار بگیرد.
4- هر عضو بر اساس اطلاعات گزارش شده در جزء(پ) بند(1) تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا از رعایت تعهدات ناشی از اینتشریفات(پروتکل)اطمینان حاصل کندکه این موضوع میتواند شامل تعیین یک مشتری در داخل حوزه صلاحیت آن عضو به‌عنوان مشتری مسدود شده به گونه تعریف گردیده طبق قانون داخلی باشد.
ماده 8 - ردگیری و ردیابی -
1- به منظور تأمین امنیت بیشتر زنجیره عرضه و کمک به انجام تحقیق و تفحص در تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی، اعضاء موافقت مینمایند که ظرف پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات(پروتکل)نظام ردگیری و ردیابی جهانی مشتمل بر سامانه‌های ردگیری و ردیابی ملی و یا منطقه‌ای و نیز یک کانون اشتراکگذاری جهانی اطلاعات را ایجاد کنند که در دبیرخانه کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات مستقر و در دسترس تمام اعضاء خواهد بود تا آنها را قادر به استعلام و دریافت اطلاعات مربوط نماید.
2- هر عضو طبق این ماده ، با در نظر گرفتن بهترین رویه ممکن و نیازهای ویژه ملی یا منطقه‌ای خود، سامانه نظام ردگیری و ردیابی تحت کنترل خود را برای تمامی فرآورده‌های دخانی که در داخل قلمروی آن تولید شده یا به آن وارد میشود، ایجاد خواهد کرد.
3- به منظور ایجاد امکان ردگیری و ردیابی مؤثر، هر عضو مقرر خواهد کرد علائم شناسایی منحصر به فرد ایمن و غیرقابل جابه‌جایی (که از این پس علائم شناسایی منحصر به فرد نامیده میشود) مانند کد یا مهر، به کلیه واحدهای بسته‌بندی یا پاکتها و بسته‌بندیهای بیرونی سیگارها ظرف پنج سال و در مورد دیگر فرآورده‌های دخانی ظرف ده سال پس از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)برای آن عضو، چسبانده شود یا بخشی از آن را تشکیل دهد.
4-
(1) هر عضو از نظر بند(3)، به عنوان بخشی از نظام ردگیری و ردیابی جهانی، مقرر خواهد کرد اطلاعات زیر به‌طور مستقیم و چه از طریق ارتباط (لینک) در دسترس قرار گیرد تا بدینوسیله به اعضاء در تعیین مبدأ فرآورده‌های دخانی، نقطه تغییر مسیر (حسب اقتضاء)، یا نظارت و کنترل بر جابه‌جایی فرآورده‌های دخانی و وضعیت قانونی آنها کمک شود:
الف) تاریخ و محل تولید
ب) تسهیلات تولید
پ) ماشین‌ها و دستگاههای بهکار رفته در تولید فرآورده‌های دخانی
ت) نوبت کاری یا زمان تولید
ث) نام، برگ خرید(فاکتور)، شماره سفارش و سوابق پرداخت‌های اولین مشتری که به تولیدکننده وابستگی ندارد.
ج) بازار خرده‌فروشی مورد نظر
چ) شرح محصول
ح) هرگونه انبارداری و حمل و نقل
خ) هویت خریداران شناخته شده بعدی؛ و
د) مسیر مورد نظر برای حمل، تاریخ حمل، مقصد، مبدأ و گیرنده
(2) اطلاعات موضوع ردیف‌های(الف)، (ب) و (چ) و در صورت موجود بودن، (ج) بخشی از علائم شناسایی منحصر به فرد را تشکیل خواهد داد.
(3) هرگاه اطلاعات جزء(ج) هنگام علامت‌گذاری موجود نباشد، اعضاء طبق جزء (الف) بند(2) ماده (15) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات درج اطلاعات مزبور را مقرر خواهند کرد.
5 - هر عضو مقرر خواهد کرد که براساس چهارچوب زمانی مشخص شده در این ماده ، اطلاعات ذکر شده در بند(4) در هنگام تولید یا در هنگام ارسال اولین محموله توسط هر تولیدکننده یا هنگام ورود به قلمرو آن، ثبت شود.
6 - هر عضو باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات ثبت شده به موجب بند(5) از طریق ارتباط (لینک) با علائم شناسایی منحصر به فرد مقرر به موجب بندهای(3) و(4) برای آن عضو قابل دسترس باشد.
7- هر عضو باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات ثبت شده بر اساس بند(5) و نیز علامات منحصر به فرد شناسایی که حاوی اطلاعات قابل دسترسی بر اساس بند(6) است در قالبی که از سوی عضو و مقامهای صلاحیتدار آن ایجاد یا تجویز شده است درج خواهد شد.
8 - هر عضو باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات ثبت شده بر اساس بند(5)،حسب درخواست و با رعایت بند (9) و از طریق یک ارتباط استاندارد و امن الکترونیکی با مرکز ملی و یا منطقه‌ای در دسترس کانون اشتراکگذاری جهانی اطلاعات قرار خواهد گرفت. کانون اشتراکگذاری جهانی اطلاعات باید فهرستی از مقامهای صلاحیتدار اعضاء را تهیه کند و آن را در اختیار تمام اعضاء قرار دهد.
9- هر عضو یا مقام صلاحیتدار باید:
الف - پس از استعلام از کانون اشتراک گذاری جهانی اطلاعات، به موقع به اطلاعات مندرج در بند(4) دسترسی داشته باشد.
ب - تنها زمانی که چنین اطلاعاتی جهت تحقیق یا کشف تجارت غیر قانونی فرآورده‌های دخانی ضروری است چنین درخواستی را مطرح کند.
پ - بدون عذر موجه از اشتراکگذاری اطلاعات خودداری نکند.
ت - طبق قانون ملی خود، به درخواست‌های درباره اطلاعات مربوط بند(4) پاسخ دهد.
ث - طبق توافق متقابل اطلاعات رد و بدل شده را محرمانه نگه دارد و از آن‌حفاظت کند.
10- هر عضو خواستار توسعه و گسترش بیشتر حیطه سامانه ردیابی و ردگیری قابل اعمال تا حدی خواهد شد که تمام عوارض، مالیات‌های مربوط و در صورت اقتضاء، سایر تعهدات در محل تولید، ورود به کشور، یا ترخیص از گمرک یا کنترل مالیات غیرمستقیم پرداخت شده باشد.
11-اعضاء در امر اشتراکگذاری و گسترش بهترین رویه‌های برای سامانه‌های ردیابی و ردگیری با دیگر اعضاء و همچنین سازمان‌های صلاحیتدار بین‌المللی، طبق توافق متقابل از جمله، در موارد زیر همکاری خواهند کرد:
الف - تسهیل توسعه، انتقال و اکتساب فناوری ردیابی و ردگیری بهبودیافته از جمله دانش، مهارت، ظرفیت و تخصص
ب - حمایت از برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی برای اعضائی که اعلام نیاز میکنند؛ و
پ - توسعه بیشتر فناوری جهت نشانه‌گذاری و خوانش(اسکن) بسته‌ها و بسته بندیهای فرآورده‌های دخانی به منظور در دسترس قراردادن اطلاعات مندرج بند (4)
12- تعهدات محول شده به یک عضو نباید توسط صنعت دخانیات اجراء یا به آن محول شود.
13- هر عضو باید اطمینان حاصل کند که مقامهای صلاحیتدار دست‌اندرکار نظام (رژیم) ردیابی و ردگیری تنها به میزانی که برای اجرای این ماده ضروری است با صنعت دخانیات‌و کسانی که منافع صنعت دخانیات را نمایندگی میکنند تعامل داشته باشند.
14- هر عضو میتواند از صنعت دخانیات بخواهد که هزینه‌های مربوط به تعهدات آن عضو به موجب این ماده را تأمین کند.
ماده 9- حفظ سوابق -
1- در صورت اقتضاء، هر عضو از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در زنجیره عرضه تنباکو، فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی خواهد خواست که سوابق کامل و دقیق تمام معاملات مربوط را حفظ کنند. چنین سوابقی باید امکان پاسخگویی کامل درباره مواد استفاده شده در تولید فرآورده‌های دخانی را فراهم کند.
2- هر عضو در صورت اقتضاء مقرر خواهد کرد که اشخاص مجاز طبق ماده (6) اطلاعات زیر را در صورت درخواست به مقامهای صلاحیتدار ارائه کنند:
الف - اطلاعات عمومی مربوط به حجم بازار، محصولات پر درخواست، پیش‌بینیها و دیگر اطلاعات مربوط؛ و
ب - مقدار فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی که در زمان ارائه درخواست در مالکیت یا در امانت یا تحت کنترل دارنده مجوز، در انبارهای گمرکی و مالیاتی تحت نظام (رژیم) گذر یا تراباری یا تعلیق گمرکی قرار دارد.
3- در ارتباط با فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی فروخته شده یا ساخته شده در قلمرو یک عضو برای صادرات، یا مشمول جابه‌جایی تعلیق‌گمرکی در گذر یا تراباری در قلمرو آن عضو، در صورت اقتضاء هر عضو مقرر خواهد کرد که دارنده مجوز طبق ماده (6)، بنابه درخواست، اطلاعات زیر را به مقامهای صلاحیتدار در کشور مبدأ (به صورت الکترونیکی، جایی که زیرساخت‌ها وجود داشته باشد) در زمان خارج شدن از کنترل آنها در اختیار قرار دهد:
الف - تاریخ حمل از آخرین محلی که محصولات به صورت فیزیکی کنترل شده‌اند.
ب - جزئیات مربوط به فرآورده‌های ارسالی (از جمله نام تجاری، مقدار، انبار)
پ - مسیر و مقصد مورد نظر برای حمل و نقل
ت - هویت شخص ( اشخاص) حقیقی یا حقوقی گیرنده فرآورده‌ها
ث - روش حمل از جمله هویت حملکننده
ج - تاریخ احتمالی رسیدن محموله به مقصد مورد نظر؛ و
چ - بازار خرده فروشی یا استفاده مورد نظر
4- در صورت امکان، هر عضو باید مقرر کند خرده‌فروشان و توتونکاران، به جز توتون کاران سنتی که فعالیت آنها جنبه تجاری ندارد، بخواهد که سوابق دقیق و کامل تمام معاملات مربوطی که انجام داده‌اند را طبق قوانین ملی نگاه دارند.
5 - از نظر اجرای بند (1)، هر عضو اقدامات مؤثر قانونی، اجرائی، اداری یا سایر اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا مقرر نماید تا تمامی سوابق:
الف - برای دستکم چهار سال حفظ میشوند.
ب - در دسترس مقامهای صلاحیتدار قرار میگیرند؛ و
پ - به شکلی حفظ میشوند که مقامهای صلاحیتدار مقرر کرده‌اند.
6 - هر عضو با رعایت قوانین ملی و در صورت اقتضاء سامانه‌ای را برای اشتراکگذاری جزئیات موجود در تمامی سوابق نگهداری شده طبق این ماده با دیگر اعضاء ایجاد خواهد کرد.
7- اعضاء خواهند کوشید جهت اشتراکگذاری تدریجی و توسعه نظام‌های بهبودیافته‌حفظ سوابق با یکدیگر و سازمان‌های صلاحیتدار بین‌المللی همکاری کنند.
ماده 10- اقدامات امنیتی و پیشگیرانه -
1- هر عضو در صورت اقتضاء و طبق قوانین ملی خود و اهداف کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات مقرر خواهد کرد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول ماده (6) اقدامات ضروری برای پیشگیری از انحراف فرآورده‌های دخانی به مسیرهای تجارت غیرقانونی از جمله موارد زیر را اتخاذ کنند:
الف - گزارش دادن موارد زیر به مقامهای صلاحیتدار:
(1) انتقال مرزی پول نقد به مقداری که قوانین ملی تعیین میکند یا پرداخت‌های مرزی به صورت پایاپای؛ و
(2) تمام «معاملات مشکوک»؛ و
ب - عرضه فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی تنها به مقداری که متناسب با تقاضای چنین فرآورده‌هایی در بازار مورد نظر خرده‌فروشی یا استفاده باشد.
2- هر عضو در صورت اقتضاء و طبق قوانین ملی خود و اهداف کنوانسیون چهار چوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات مقرر خواهد کرد که پرداخت‌های معاملات انجام شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول ماده (6) تنها با همان واحد پولی و همان مبلغ آمده در برگ‌خرید(فاکتور) و تنها از طریق راههای قانونی پرداخت از مؤسسات مالی واقع شده در قلمروی بازار مورد نظر مجاز است و از طریق هیچ راه و شیوه پرداختی جایگزین دیگری صورت نخواهد گرفت.
3- یک عضو ممکن است مقرر کند که پرداخت‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول ماده (6) برای مواد استفاده شده در تولید فرآورده‌های دخانی در داخل حوزه صلاحیت آن تنها با همان واحد پولی و همان مبلغ آمده در برگ‌خرید(فاکتور) و تنها از طریق راههای قانونی پرداخت از مؤسسات مالی واقع شده در قلمروی بازار مورد نظر مجاز است و از طریق هیچ راه و شیوه پرداختی جایگزین دیگری پرداخت صورت نخواهد گرفت.
4- هر عضو باید اطمینان حاصل کند که هر نوع تخطی از الزامات این ماده مشمول تشریفات مناسب کیفری، مدنی یا اداری و مجازات‌های مؤثر، متناسب و بازدارنده از جمله در صورت اقتضاء تعلیق یا لغو مجوز است.
ماده 11- فروش اینترنتی، مخابراتی یا هر نوع فناوری جدید دیگر -
1- هر عضو مقرر خواهد کرد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در هر نوع معامله در رابطه با فرآورده‌های دخانی از طریق روشهای فروش اینترنتی، مخابراتی یا هر نوع فناوری جدید دیگر تمامی تعهدات مربوط مشمول این تشریفات(پروتکل) را رعایت کنند.
2- هر عضو ممنوع کردن خرده‌فروشی فرآورده‌های دخانی از طریق روشهای فروش اینترنتی، مخابراتی یا هر نوع فناوری جدید دیگر را بررسی خواهد نمود.
ماده 12- مناطق آزاد و گذر بین‌المللی -
1- هر عضو ظرف سه سال پس از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات(پروتکل) برای آن عضو، با استفاده از تمام اقدامات مربوط پیش‌بینی شده در این تشریفات(پروتکل)، کنترل‌های مؤثری را بر تولید و معاملات تنباکو و فرآورده‌های دخانی در مناطق آزاد اعمال خواهد کرد.
2- همچنین، ادغام فرآورده‌های دخانی با محصولات غیردخانی در داخل یک بارگُنج (کانتینر) یا هر نوع واحد حمل و نقل مشابه دیگر هنگام خروج از مناطق آزاد ممنوع خواهد شد.
3- هر عضو طبق قوانین ملی جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی، اقدامات کنترلی و تأییدی را نسبت به گذر و تراباری بین‌المللی فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی در داخل قلمروی خود سازگار با مفاد این تشریفات (پروتکل) تصویب و اعمال خواهد کرد.
ماده 13- فروشهای معاف از حقوق گمرکی -
1- هر عضو با در نظر گرفتن ماده (6) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، اقدامات مؤثری را اجراء خواهد کرد تا هر نوع فروش معاف از حقوق گمرکی را مشمول تمامی مفاد مربوط این تشریفات (پروتکل) گردد.
2- حداکثر پنج سال پس از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات(پروتکل)، اجلاس اعضاء در جلسه بعدی خود اطمینان حاصل خواهد کرد که تحقیق مبتنی بر شواهد برای دریافتن میزان تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی نسبت به
فروش معاف از حقوق گمرکی این فرآورده‌ها انجام شده است. بر بنیان چنین تحقیقی، اجلاس اعضاء اقدامات مناسب بعدی را بررسی خواهد نمود.

بخش چهارم‌جرائم

ماده 14- رفتار غیرقانونی از جمله جرائم کیفری -
1- هر عضو با رعایت اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقدامات قانونی و دیگر اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد که ممکن است برای غیرقانونی نمودن تمامی اعمال زیر به موجب قوانین داخلی خود ضروری باشد:
الف - تولید، عمده فروشی، دلالی، فروش، حمل و نقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی که مغایر مفاد این تشریفات (پروتکل)باشد.
ب -
(1) تولید، عمده فروشی، دلالی، فروش، حمل و نقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات توتون، فرآورده‌های دخانی، یا تجهیزات تولیدی بدون پرداخت عوارض، مالیات و دیگر مالیات‌های قابل وصول، یا بدون داشتن مهر یا تمبر مالی، علائم شناسایی منحصر به فرد، یا هر علامت‌گذاری یا برچسب لازم دیگر
(2) هر شکل دیگر قاچاق یا مبادرت به قاچاق تنباکو، فرآورده‌های دخانی، یا تجهیزات تولیدی که مشمول ردیف (1) جزء (ب) نباشد.
پ -
(1) هر شکل دیگر تولید غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی،یا بسته‌بندی توتون با تمبر یا مهرهای مالی، علائم شناسایی منحصر به فرد یا هرعلامت‌گذاری یا برچسب دیگر جعلی
(2) عمده‌فروشی، دلالی، فروش، حمل و نقل، توزیع، انبار، حمل، واردات یا صادرات توتون که به صورت غیرقانونی تولید شده‌اند، فرآورده‌های دخانی غیرقانونی، فرآورده‌هایی که دارای تمبر یا مهرهای مالی و یا دیگر نشانه‌ها یا برچسب‌های جعلی باشند یا تجهیزات تولید غیرقانونی
ت - مخلوط کردن فرآورده‌های دخانی با فرآورده‌های غیردخانی در جریان حرکت محموله در طول زنجیره عرضه به منظور پنهان کردن یا استتار فرآورده‌های دخانی
ث - ادغام فرآورده‌های دخانی و غیردخانی که ناقض بند (2) ماده (12) این تشریفات(پروتکل) باشد.
ج - استفاده از روشهای اینترنتی، مخابراتی، یا هر نوع فناوری جدید دیگر برای فروش فرآورده‌های دخانی که ناقض این تشریفات(پروتکل) باشد.
چ - خرید توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی توسط شخص مجوزدار از شخصی که باید طبق ماده (6) مجوز داشته باشد اما دارای مجوز نیست.
ح - ایجاد مانع کردن برای هر مأمور دولتی یا مأمور مجاز دیگر در اجرای وظایف مربوط به پیشگیری، بازدارندگی کشف، تحقیق یا ریشهکنی تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی
خ -
(1) مبادرت به ارائه اظهارات نادرست، گمراهکننده یا ناقص، یا قصور در تسلیم اطلاعات مقرر به هر مأمور دولتی یا مأمور مجاز در اجرای وظایف مربوط به پیشگیری، بازدارندگی کشف، تحقیق یا ریشهکنی تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی چنانچه ناقض حق شخص برای پیشگیری از مجرم ساختن خود نباشد.
(2) اظهار نادرست شرح، مقدار یا ارزش توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی یا هر نوع اطلاعاتی که در این تشریفات(پروتکل) قید شده باشد در یک فرم رسمی به منظورهای زیر:
(الف) فرار از پرداخت حقوق گمرکی مالیات و عوارض دیگر قابل اعمال؛ یا
(ب) خدشهدار کردن اقدامات کنترلی برای پیشگیری، بازدارندگی، کشف، تحقیق یا ریشهکنی تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی
(3) قصور در ایجاد یا حفظ سوابق موضوع این‌تشریفات(پروتکل)یا حفظ سوابق نادرست؛ و
د) تطهیر عواید اعمال غیرقانونی احراز شده به عنوان جرائم کیفری به موجب بند (2)
2- هر عضو، با رعایت اصول پایه قوانین داخلی خود، تعیین خواهد نمود که کدام‌اعمال غیرقانونی مشخص شده در بند(1) یا هر عمل دیگری که مربوط به تجارت غیرقانونیتوتون، فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی ناقض مفاد این تشریفات (پروتکل)، جرائم کیفری خواهند بود و اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم را برای تنفیذ موارد تعیینی مذکور اتخاذ خواهد نمود.
3- هر عضو، دبیرخانه این‌تشریفات (پروتکل)را مطلع خواهد کرد که کدام یک از اعمال غیرقانونی مندرج در بندهای (1) و (2) را آن عضو به‌عنوان جرائم کیفری طبق بند (2) تعیین کرده است و نسخه‌هایی از قوانین خود یا شرحی از آنها، که بند (2) را قابل اجراء میکند و تغییرات بعدی در این قوانین را در اختیار دبیرخانه قرار خواهد داد.
4- برای تقویت همکاری بین‌المللی در مبارزه با جرائم کیفری مربوط به تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی، اعضاء تشویق میشوند که قوانین ملی خود مربوط به پولشویی، معاضدت حقوقی دوجانبه و استرداد مجرمین را با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط که به آنها پیوسته‌اند مورد بازبینی قرار دهند تا از کارا بودن آنها در اجرای مفاد این‌تشریفات (پروتکل)اطمینان حاصل کنند.
ماده 15- مسؤولیت اشخاص حقوقی -
1- هر عضو طبق اصول حقوقی خود، اقدامات لازم جهت احراز مسؤولیت اشخاص حقوقی برای رفتار غیرقانونی از جمله جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) این‌تشریفات(پروتکل)را اتخاذ خواهد کرد.
2- با رعایت اصول حقوقی هر عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی میتواند کیفری، مدنی یا اداری باشد.
3- مسؤولیت مزبور خدشه‌ای بر مسؤولیت اشخاص حقیقی که در اعمال غیرقانونی دستاندرکار هستند یا جرائم کیفری احراز شده در قوانین و مقررات ملی و ماده (14) این تشریفات(پروتکل) مرتکب شده‌اند وارد نخواهد کرد.
ماده 16 - پیگرد و مجازات -
1- هر عضو طبق قوانین ملی، اقدام ضروری را تصویب و اجراء خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که اشخاص حقیقی و حقوقی که مرتکب اعمال غیرقانونی از جمله جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) شده‌اند مشمول مجازات‌های مؤثر، بازدارنده و متناسب کیفری یا غیرکیفری از جمله مجازات‌های پولی قرار بگیرند.
2- هر عضو خواهد کوشید اطمینان حاصل کند که علاوه بر توجه خاص به روشهای بازدارندگی از ارتکاب اعمال غیرقانونی از جمله جرائم، از اختیارات قانونی به موجب قوانین داخلی خود برای پیگرد اشخاص برای اعمال خلاف قانونی از جمله جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) چنان استفاده کند که تأثیر اقدامات مربوط به اجرای قانون در رابطه با اعمال غیرقانونی از جمله جرائم کیفری به حداکثر برسد.
3- هیچیک از مفاد این‌تشریفات(پروتکل)بر این اصل تأثیر نمیگذارد که توصیف اعمال غیرقانونی از جمله جرائم کیفری احراز شده طبق اینتشریفات(پروتکل)و نیز دفاعهای قانونی قابل اعمال یا دیگر اصول قانونی برای کنترل قانونی بودن اعمال در انحصار قوانین داخلی هر عضو است و اینکه اعمال غیرقانونی مزبور از جمله جرائم کیفری طبق آن قانون مورد پیگرد و مجازات قرار میگیرند.
ماده 17- پرداخت‌های مربوط به اموال ضبط شده -
اعضاء باید طبق قوانین داخلی خود تصویب اقدامات قانونی و سایر اقداماتی را بررسی کنند که ممکن است برای مجاز نمودن مقامهای صلاحیتدار برای وضع عوارضی متناسب با مالیات و حقوق گمرکی از دست رفته از تولید کننده، سازنده، توزیع کننده، وارد یا صادرکننده توتون، فرآورده‌های دخانی و یا تجهیزات تولیدی ضبط شده ضروری باشد.
ماده 18 - امحاء یا نابودی -
تمام توتون، فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی مصادره شده طبق قوانین ملی با استفاده از شیوه‌های سازگار با محیطزیست تا سرحد امکان نابود یا امحاء خواهند شد.
ماده 19- فنون ویژه تحقیق -
1- هر عضو چنانچه اصول بنیادین نظام حقوقی داخلی آن اجازه دهد، در حد امکانات‌و به موجب شرایط تعیین‌شده توسط قوانین داخلی آن، اقدامات ضروری جهت تجویزاستفاده مناسب از تحویل کنترل‌شده و در صورت اقتضاء استفاده از دیگر فنون ویژه تحقیق،نظیر نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال نظارت یا عملیات مخفی، توسط مقامهای صلاحیتدارخود در قلمرو خویش را جهت مبارزه مؤثر با تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی اتخاذ خواهد کرد.
2- به منظور تحقیق در مورد جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) اعضاء دعوت میشوند تا در هنگام نیاز ترتیبات یا موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه را جهت استفاده از فنون موضوع بند(1) در بستر همکاری در سطح بین‌المللی منعقد کنند.
3- در نبود ترتیبات یا موافقتنامه مندرج در بند(2)، تصمیمهای مربوط به استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه در سطح بین‌المللی مورد به مورد اتخاذ خواهدشد ودرصورت نیاز، میتوان تفاهم‌ها و ترتیبات مالی در رابطه با اعمال صلاحیت اعضای مربوط را در نظر گرفت.
4- اعضاء اهمیت و لزوم همکاری و کمک بین‌المللی در این زمینه را تصدیق‌مینمایند و با یکدیگر و سایر سازمان‌های بین‌المللی جهت افزایش ظرفیت برای تحقق اهداف این ماده ، همکاری خواهند کرد.

بخش پنجم - همکاری بین‌المللی

ماده 20- اشتراکگذاری اطلاعات عمومی -
1- اعضاء به منظور دستیابی به اهداف این تشریفات(پروتکل) و به عنوان بخشی از اطلاعات مربوط ابزار گزارش‌دهی کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات و با رعایت قوانین داخلی و در صورت اقتضاء از جمله در مورد موضوعاتی مانند موارد زیر گزارش خواهند داد:
الف - در یک فرم جامع، جزئیات ضبط توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات‌تولیدی، مقدار یا ارزش مواد ضبط شده، شرح فرآورده، تاریخ و محل تولید، و مالیات پرداخت نشده
ب - واردات، صادرات، گذر، فروش‌های معاف از حقوق گمرکی و مالیات‌پرداخته مقدار یا ارزش تولید توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی
پ - رویه‌های رایج، روشهای پنهانکاری و نیز شیوه‌های عمل در تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛ و
ت - هر نوع اطلاعات مربوط دیگری، طبق توافق اعضاء
2- اعضاء برای ظرفیت‌سازی اعضاء جهت گردآوری و تبادل اطلاعات، با یکدیگر و دیگر سازمان‌های بین‌المللی صلاحتیدار همکاری خواهند کرد.
3- اعضاء اطلاعات گفته‌شده را محرمانه و صرفاً جهت استفاده اعضاء تلقی خواهند کرد مگر آنکه عضو فرستنده اطلاعات، به‌گونه دیگری بیان کرده باشد.
ماده 21- اشتراکگذاری اطلاعات مربوط به اجراء -
1- اعضاء با رعایت قوانین داخلی یا هر پیمان بین‌المللی قابل اعمال، در صورت اقتضاء با ابتکار خود یا به درخواست عضوی که توجیهات لازم را فراهم کند که اطلاعات مزبور جهت کشف یا بررسی تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی لازم است، اطلاعات زیر را تبادل خواهند کرد:
الف - سوابق صدور مجوز برای اشخاص حقوقی و حقیقی مربوط
ب - اطلاعات درباره هویت، نظارت و پیگرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دست‌اندرکار در تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی
پ - سوابق تحقیقات و بررسیها و پیگردها
ت - سوابق پرداخت‌ها جهت واردات، صادرات یا فروش معاف از حقوق گمرکی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی؛ و
ث - جزئیات ضبط توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی (ازجمله اطلاعات مربوط به موارد و، در صورت اقتضاء، مقدار، ارزش ضبطشده‌ها، شرح فرآورده، واحدهای دست‌اندر کار، تاریخ و محل تولید) و شیوه‌های عمل (از جمله روش‌های حمل و نقل، پنهان‌سازی، مسیرها و کشف)
2- اطلاعات دریافت شده از اعضاء به موجب این ماده منحصراً جهت دستیابی به اهداف این تشریفات (پروتکل)استفاده خواهد شد. اعضاء ممکن است مشخص کنند که این اطلاعات را نمیتوان بدون موافقت عضو دهنده اطلاعات به دیگری منتقل کرد.
ماده 22- اشتراکگذاری اطلاعات: محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات -
1- هر عضو مقامهای ملی صلاحیتداری را خواهد گمارد تا اطلاعات موضوع ماده های (20)، (21)، و (24) به آنها داده شود و گماردن این مقامها را از طریق دبیرخانه کنوانسیون به آگاهی سایر اعضاء خواهد رساند.
2- تبادل اطلاعات به موجب این تشریفات (پروتکل) مشمول قوانین داخلی در باب محرمانه و خصوصی بودن میشود. اعضاء در صورت موافقت متقابل از هر نوع اطلاعات محرمانه‌ای که تبادل میشود، حفاظت خواهند کرد.
ماده 23- کمک و همکاری: آموزش، کمک فنی و همکاری در مسایل علمی، فنی و فناوری -
1- اعضاء جهت دستیابی به اهداف این‌تشریفات (پروتکل)به گونه‌ای که به طور متقابل توافق شده است با یکدیگر و یا از طریق سازمان‌های صلاحیتدار منطقه‌ای وبین‌المللی در ارائه آموزش، کمک فنی و همکاری در مسائل علمی، فنی و فناوریهمکاری خواهند کرد. چنین کمکی میتواند شامل انتقال تخصص یا فناوری مناسب در زمینه‌های گردآوری اطلاعات، اجرای قانون، ردیابی و ردگیری، مدیریت اطلاعات، حفاظت از داده‌های شخصی، ممنوعیت، نظارت الکترونیکی، تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی، معاضدت حقوقی دوجانبه و استرداد مجرمین باشد.
2- اعضاء میتوانند در صورت اقتضاء و با توجه به نیازهای اعضای در حال توسعه و اعضای با اقتصاد در حال گذار، برای ترغیب آموزش، کمک فنی و همکاری در مسائل علمی، فنی و فناوری، موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه یا هر شکل دیگر را بین خویش برقرار کنند.
3- اعضاء در صورت اقتضاء جهت توسعه و انجام تحقیقات درباره امکان تشخیص دقیق مبدأ جغرافیایی توتون و فرآورده‌های دخانی ضبط شده با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
ماده 24- کمک و همکاری: تحقیق و پیگرد جرائم -
1- اعضاء طبق قوانین داخلی و در صورت اقتضاء، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا همکاری از طریق ترتیبات دوجانبه، چندجانبه یا منطقه‌ای به منظور پیشگیری، بازدارندگی، تحقیق، پیگرد کشف، بررسی، پیگیری و مجازات اشخاص حقوقی یا حقیقی دستاندر کار تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی تقویت شود.
2- هر عضو اطمینان حاصل خواهد کرد که مقامهای اجرای قانون، اداری، نظارتی، و دیگر مقامهایی که وظیفه مبارزه با تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یا تجهیزات تولیدی (از جمله، چنانچه به موجب قوانین داخلی تجویز شده باشد، مقامهای قضائی) در چهارچوب شرایط تعریف شده در قوانین داخلی خود، اطلاعات مربوط را در سطح ملی و بین‌المللی تبادل و همکاری کنند.
ماده 25- حفاظت از حاکمیت -
1- اعضاء تعهدات خود به موجب این‌تشریفات(پروتکل)را به گونه سازگار با اصول تساوی حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورها انجام خواهند داد.
2- هیچیک از مفاد این تشریفات(پروتکل) هیچ عضوی را محق نمیکند که در قلمرو کشور دیگر صلاحیتی را اعمال کند و وظایفی را انجام دهد که منحصراً از اختیارات مقامهای آن کشور دیگر به موجب قوانین داخلی آن است.
ماده 26- صلاحیت -
1- هر عضو برای احراز صلاحیت خود بر جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) اقداماتی را در صورت ضرورت در مواقع زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف - جرم در قلمرو آن عضو رخ داده باشد؛ یا
ب - جرم در شناوری اتفاق افتاده باشد که پرچم آن عضو را برافراشته است یا در هواپیمایی ارتکاب یافته باشد که در هنگام ارتکاب جرم به موجب قوانین آن عضو ثبت شده باشد.
2- یک عضو طبق ماده (25)،همچنین میتواند صلاحیت خود بر جرائم کیفری مزبور را در موارد زیر احراز کند:
الف - جرم علیه آن عضو صورت گرفته باشد.
ب - جرم توسط تبعه‌ای از آن عضو یا شخص بدون تابعیتی ارتکاب یافته‌باشد که به طور معمول در قلمرو آن سکونت دارد؛ یا
پ - جرم از آن دسته از جرمهایی باشد که طبق ماده (14) احراز شده است و خارج از قلمرو آن ارتکاب یافته باشد با این دید که ارتکاب جرم احراز شده طبق ماده (14) در داخل قلمرو آن صورت گرفته است.
3- از نظر ماده (30)، هر عضو برای احراز صلاحیت خود بر جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) هنگامی که متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد و عضو آن شخص را صرفاً به دلیل این که وی از اتباع آن است، مسترد نمیکند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
4- هنگامی که متهم مورد ادعاء در قلمرو عضو قرار دارد و عضو او را مسترد نمیکند، آن عضو میتواند اقدامات لازم را نیز جهت احراز صلاحیت خود بر جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) اتخاذ کند.
5 - چنانچه عضوی که صلاحیت خود را به موجب بندهای(1) یا(2) اعمال میکند مطلع شود، یا به هر طریق دیگری با خبر شود، که یک یا چند عضو دیگر نیز مشغول بررسی، پیگرد یا رسیدگی قضائی در رابطه با همان عمل هستند، مقامهای صلاحیتدار آن اعضاء در صورت اقتضاء، به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
6 - بدون خدشه وارد کردن به عرف حقوق بین‌الملل عمومی، این تشریفات (پروتکل) اعمال هر نوع صلاحیت کیفری احراز شده توسط یک عضو طبق قوانین داخلی آن را مستثنی نمیکند.
ماده 27- همکاری در اجرای قانون -
1- هر عضو طبق نظامهای اداری و حقوقی داخلی مربوط خود اقدامات مؤثر زیر را اتخاذ خواهد کرد تا:
الف - مجاری ارتباطی بین مقامهای صلاحیتدار، مؤسسات و ادارهها به‌منظور تسهیل مبادله امن و سریع اطلاعات درباره تمامی جنبه‌های جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) تقویت در صورت لزوم برقرار گردد.
ب - از همکاری مؤثر میان مقامهای صلاحیتدار، مؤسسات، گمرک، پلیس و دیگر عوامل اجرای قانون اطمینان حاصل شود.
پ - با دیگر اعضاء در بررسی مواردی مشخص در رابطه با جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) در موارد زیر همکاری کند:
(1) هویت، مکان و فعالیت‌های اشخاص مشکوک به شرکت داشتن در چنین‌جرائمی یا مکان دیگر اشخاص مربوط
(2) جابه‌جایی درآمد حاصله از جرم یا اموال بدست آمده از ارتکاب چنین جرائمی؛ و
(3) جابه‌جایی اموال، تجهیزات یا دیگر ابزارآلات مورد استفاده یا مدنظر استفاده در ارتکاب چنین جرائمی
ت - در صورت اقتضاء، اقلام ضروری یا مقادیری از مواد را جهت تجزیه و تحلیل یا مقاصد تحقیقاتی فراهم آورد.
ث - هماهنگی مؤثر بین مقامهای صلاحیتدار، مؤسسات و ادارههای خود را فراهم آورد و تبادل کارکنان و دیگر متخصصان، از جمله گماردن افسران رابط را با رعایت به موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دوجانبه بین اعضای مربوط ترغیب نماید.
ج - اطلاعات مربوط درباره راهها و روشهای خاص مورد استفاده توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی را که مرتکب چنین جرائمی میشوند، از جمله، در صورت قابل اعمال بودن، مسیرها و نقل و انتقال‌ها و استفاده از هویت جعلی، اسناد جعلی یا دستکاری شده یا دیگر راههای پنهانکردن فعالیت‌های خود، با دیگر اعضاء مبادله کند؛ و
چ - به منظور تشخیص به موقع جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14)، اطلاعات مربوط را مبادله و اقدامات اداری و دیگر اقدامات اتخاذ شده را در صورت اقتضاء هماهنگ کند.
2- از نظر قابل اجراء نمودن این‌تشریفات(پروتکل)، اعضاء موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه را جهت همکاری مستقیم بین عوامل اجرای قانون و چنانچه چنین موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی پیشتر وجود داشته باشد، اصلاح آنها را بررسی خواهند نمود. در نبودن چنین ترتیبات یا موافقتنامه‌هایی بین اعضای مورد نظر، اعضاء میتوانند این‌تشریفات(پروتکل)را مبنای همکاری دوجانبه در مورد اجرای قانون در رابطه با جرائم مشمول این‌تشریفات(پروتکل)در نظر بگیرند. اعضاء در صورت اقتضاء، جهت تقویت همکاری بین عوامل اجرای قانون، از موافقتنامه‌ها یا ترتیبات، از جمله سازمان‌های منطقه‌ای یا بین‌المللی استفاده کامل را خواهند نمود.
3- اعضاء خواهندکوشید تا جهت مقابله با تجارت فراملی و غیرقانونی فرآورده‌های دخانی که با استفاده از فناوریهای جدید صورت میگیرد در حدود امکانات خود همکاری نمایند.
ماده 28- کمک اداری دوجانبه -
اعضاء طبق نظامهای اداری و حقوقی داخلی خود برای اطمینان حاصل کردن از استفاده مناسب از قانون گمرکی و دیگر قوانین مربوط جهت پیشگیری، بازدارندگی،کشف، تحقیق، پیگرد، و مبارزه با تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی یاتجهیزات تولیدی، اطلاعاتی را بنابه درخواست یا به ابتکار خود برای یکدیگر فراهم خواهند آورند. اعضاء چنین اطلاعاتی را محرمانه و برای استفاده‌های محدود تلقی خواهند کرد، مگر آنکه عضو دهنده اطلاعات به گونه دیگری بیان داشته باشد. این اطلاعات میتواند شامل موارد زیر شود:
الف - فنون گمرکی جدید یا فنون اجرائی دیگری که مؤثر بودن آنها مشخص شده باشد.
ب - شیوه‌ها، ابزارها یا روش‌های جدید ارتکاب تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی
پ - کالاهایی که معلوم شده موضوع تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی هستند و نیز جزئیات شرح، بسته‌بندی، حمل و نقل، انبارکردن، و روشهای مورد استفاده در رابطه با این کالاها
ت - اشخاص حقیقی یا حقوقی که معلوم شده مرتکب جرائم احراز شده طبق ماده (14) شده‌اند یا در آن نقش داشته‌اند؛ و
ث - هر نوع اطلاعاتی که به عوامل گمارده شده جهت برآورد خطر جهت کنترل یا دیگر مقاصد اجرائی کمک کند.
ماده 29- معاضدت حقوقی دوجانبه -
1- اعضاء بیشترین حد معاضدت حقوقی دوجانبه را به یکدیگر در تحقیق، پیگرد و رسیدگیهای قضائی در رابطه با جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) این‌تشریفات (پروتکل)ارائه خواهند کرد.
2- معاضدت حقوقی دوجانبه در بیشترین حد ممکن، به موجب قوانین، پیمان‌ها، موافقتنامه‌ها و ترتیبات مربوط عضو متقاضی که مربوط به تحقیق، پیگرد، و رسیدگیهای قضائی در رابطه با جرائمی باشد که طبق ماده (15) این‌تشریفات(پروتکل)در کشور عضو متقاضی، اشخاص حقوقی ممکن است به خاطر آنها مسؤول شناخته شود، ارائه خواهد شد.
3- معاضدت حقوقی دوجانبه قابل ارائه طبق این ماده ، میتواند برای هر یک از اهداف زیر درخواست گردد:
الف - تحصیل ادله یا اظهارنامه از اشخاص
ب - ابلاغ اسناد قضائی
پ - اجرای تفتیش، ضبط و مسدود کردن
ت - معاینه اشیاء و مکانها
ث - تهیه اطلاعات، اقلام مستند و ارزیابیهای کارشناسی
ج - تهیه نسخه‌های اصلی یا تأییدشده از مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق دولتی، بانکی، مالی، شرکتی یا کسب و کاری
چ - شناسایی و ردگیری درآمدهای به‌دست آمده از جرائم، اموال، ابزارآلات یا هر چیزی که نقش مدرک را داشته باشد.
ح - تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو متقاضی؛ و
خ - هر نوع کمک دیگری که خلاف قوانین داخلی عضو درخواست‌شونده نباشد.
4- مفاد این ماده تأثیری بر تعهدات ناشی از هر پیمان دو یا چندجانبه که به‌طور کلی یا جزئی ناظر بر معاضدت حقوقی متقابل فعلی یا آینده است، نخواهد داشت.
5 - چنانچه اعضای مورد نظر به موجب پیمان یا موافقتنامه بین دولتی معاضدت حقوقی دوجانبه متعهد نباشند، بندهای(6) تا(24)، بر اساس عمل متقابل، در مورددرخواست‌هایی که طبق این ماده صورت پذیرد اعمال خواهدشد. چنانچه اعضاء ملتزم به‌پیمان یا موافقتنامه بین دولتی مزبور باشند، مفاد مربوط به آن پیمان یا موافقتنامه بین دولتی اعمال خواهد شد مگر آنکه اعضاء توافق کنند که به جای آنها، بندهای (6) تا (24)را اعمال کنند. چنانچه بندهای مذکور همکاری را تسهیل کند از اعضاء قویاً دعوت میشودکه این بندها را اعمال کنند.
6 - اعضاء، یک مقام مرکزی را خواهند گمارد که مسؤولیت و اختیار دارد تادرخواست‌های معاضدت حقوقی دوجانبه را دریافت نماید و سپس یا آنها را به اجراء بگذاردیا برای اجراء به مقامهای صلاحیتدار مربوط خود منتقل کند. اگر عضوی دارای منطقه یا قلمرویی ویژه، با نظام معاضدت حقوقی دوجانبه مجزایی باشد، میتواند مقام مرکزی متمایزی را به‌گمارد که همان وظائف برای آن منطقه یا قلمرو داشته باشد. مقامهای مرکزی از اجرائی شدن یا ارسال سریع و مناسب درخواست‌های دریافتی اطمینان حاصل‌خواهند کرد. در مواردی که مقام مرکزی، درخواست را جهت اجراء،
به یک مقام صلاحیتدارمنتقل میکند، آن مقام را به اجرای سریع و مناسب درخواست ترغیب خواهد کرد.هر عضو، در زمان الحاق، پذیرش، تصویب، تأیید نهائی یا تنفیذ این تشریفات(پروتکل)، رئیس دبیرخانه کنوانسیون را درباره مقام مرکزی که بدین منظور گمارده شده است آگاه خواهد نمود. ارسال درخواست‌های معاضدت حقوقی دوجانبه و هر مکاتبه مربوط به آن،بین مقامهای مرکزی که توسط اعضاء گمارده شده‌اند صورت خواهد گرفت. الزام اخیر،به حق عضو برای اینکه بخواهد درخواست‌ها و مکاتبات مذکور از مجاری دیپلماتیک و درشرایط اضطراری، در صورت موافقت اعضاء و حسب امکان، از طریق سازمان‌های بین‌المللیمربوط به آن ارسال شود، خدشه‌ای وارد نمیکند.
7- درخواست‌ها به‌صورت کتبی یا حسب امکان با هر وسیله‌ای که قابلیت تولید سابقه‌مکتوب را داشته باشد، به زبان مورد پذیرش عضو درخواست‌شونده تحت شرایطی که امکان احراز سندیت و اصالت درخواست را فراهم نماید، تهیه خواهند شد. زبان یا زبانهای مورد پذیرش هر عضو در زمان الحاق، پذیرش، تصویب، تأیید نهائی یا تنفیذ این‌تشریفات (پروتکل) به آگاهی رئیس دبیرخانه کنوانسیون خواهد رسید. در شرایط اضطراریو صورت موافقت اعضاء، ممکن است درخواست‌ها به‌صورت شفاهی صورت گیرد ولی بدون درنگ به‌صورت کتبی تأیید خواهند شد.
8 - درخواست معاضدت حقوقی دوجانبه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف - هویت مقام درخواستکننده
ب - موضوع و ماهیت تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضائی مرتبط با درخواست، و نام و وظایف مقام متولی تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضائی مذکور
پ - خلاصه‌ای از واقعیت‌های مربوط، به‌جز در مورد درخواست‌هایی که به‌منظور ابلاغ اوراق قضائی صورت گرفته باشد.
ت - شرح معاضدت درخواستی و جزئیات هر تشریفات خاصی که عضو متقاضی، خواستار اجرای آن است.
ث - در صورت امکان، هویت، مکان و ملیت هر شخص ذیربط
ج - دلیل درخواست اطلاعات، ادله، یا اقدام درخواستی
چ - مفاد قوانین داخلی مرتبط با جرائم کیفری و مجازات‌های مربوط به آن
9- عضو درخواست‌شونده میتواند اطلاعات اضافی را در صورتی درخواست نماید که این امر برای اجرای درخواست طبق قوانین خود یا تسهیل آن ضروری به نظر برسد.
10- درخواست طبق قوانین داخلی عضو درخواست‌شونده و تا جایی که بر خلاف قوانین داخلی عضو درخواست‌شونده نباشد و در حد امکان، طبق تشریفات مشخص شده در درخواست، به اجراء درخواهدآمد.
11- عضو درخواست‌شونده بدون جلب رضایت قبلی عضو درخواستکننده مجاز به انتقال یا استفاده از اطلاعات، یا ادله ارائه شده از سوی عضو درخواست‌شونده برای انجام تحقیق، پیگرد یا رسیدگیهای قضائی به غیر از موارد مذکور در درخواست نیست. هیچ یک از مفاد این بند، مانع از آن نخواهد بود که عضو درخواست کننده در فرآیند رسیدگیهای خود به افشای اطلاعات یا ادله‌ای بپردازد که موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد.در مورد اخیر عضو درخواست کننده قبل از افشای اطلاعات،عضو درخواست شونده را مطلع خواهد ساخت و در صورت درخواست با عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائی چنانچه امکان‌اطلاع قبلی وجود نداشته باشد، عضو درخواست کننده بدون درنگ، عضو درخواست شونده را از افشای اطلاعات، بدون درنگ مطلع خواهد نمود.
12- عضو درخواستکننده میتواند مقرر کند که عضو درخواست شونده، اصل و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه عضو درخواست شونده امکان رعایت الزام محرمانه بودن را نداشته باشد،بلافاصله عضو درخواست کننده را از موضوع مطلع خواهد ساخت.
13- هر گاه شخصی که در قلمروی یک عضو حضور دارد و استماع اظهارات وی در مقام کارشناس یاشاهد از سوی مقامهای قضائی عضو دیگر ضرورت داشته باشد،در شرایطی که حضور شخص مذکور در قلمروی عضو درخواست کننده مقدور یا مطلوب نباشد، عضو نخست میتواند حسب امکان و وفق اصول بنیادین قوانین داخلی خود، بنا به درخواست عضو دیگر اجازه دهد که جلسه استماع مذکور از طریق ویدیو کنفرانس صورت پذیرد. اعضاء میتوانند توافق نمایند که استماع مذکور توسط مقام قضائی عضو درخواست کننده و با حضور مقام قضائی درخواست شونده صورت پذیرد.
14- در موارد زیر معاضدت حقوقی دو جانبه را میتوان رد کرد:
الف - چنانچه درخواست طبق مفاد این ماده تنظیم نشده باشد.
ب - چنانچه‌عضو درخواست شونده ،اجرای درخواست را موجب خدشه‌دار شدن حاکمیت، امنیت ،نظم‌عمومی یا دیگر منافع اساسی خود تلقی نماید.
پ - اگر مقامهای عضو درخواست‌شونده، چنانچه جرمی مشابه، مشمول تحقیق، پیگرد یا رسیدگی قضائی به موجب صلاحیت خود آنها شده باشد، به موجب قانون داخلی خود از اجرای اقدام مورد درخواست منع شده باشند.
ت - چنانچه درخواست، دربرگیرنده جرمی باشد که حداکثر مجازات آن در عضو درخواست‌شونده کمتر از دو سال حبس یا دیگر شکلهای محدودیت آزادی باشد یا چنانچه، به نظر عضو درخواست‌شونده ارائه معاضدت چنان باری را بر منابع آن وارد کند که با اهمیت جرم متناسب نباشد.
ث - چنانچه ارائه معاضدت خلاف نظام حقوقی عضو درخواست‌شونده در رابطه با معاضدت حقوقی دوجانبه باشد.
15- خودداری از ارائه هرگونه معاضدت حقوقی دوجانبه باید با ارائه دلیل همراه باشد.
16- یک عضو بااستناد به راز داری بانکی، از ارائه معاضدت حقوقی دو جانبه به موجب این ماده خودداری نخواهد کرد.
17- هیچ عضوی مجاز نیست فقطبه‌این دلیل که جرم مزبور متضمن مسائل مالینیز هست، از اجرای درخواست معاضدت حقوقی دو جانبه امتناع کند.
18- اعضاءمیتوانند با استناد به جرم‌انگاری دوگانه ازارائه معاضدت حقوقی دو جانبه به موجب این ماده امتناع ورزند بااین وجود، عضو درخواست‌شونده میتواند در زمان مقتضی وتا حدودی که بنابه صلاحدید خود تعیین میکند صرف نظر از اینکه آن عمل طبق قانون داخلی عضو درخواست شونده جرم محسوب میشود یا نمیشود، معاضدت را ارائه نماید.
19- عضو درخواست شونده دراسرع وقت درخواست معاضدت حقوقید و جانبه را اجراء وحتی المقدور ضرب‌الاجل‌های پیشنهادی عضو درخواستکننده راکه دلایل آن ترجیحاً در درخواست قید شده است، مورد توجه کامل قرار خواهد داد.عضو درخواست شونده به درخواست‌های متعارف عضو درخواست کننده در مورد میزان پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهد داد.هر گاه عضو درخواست کننده، دیگر نیازی به‌معاضدت درخواست شده نداشته باشد، بدون درنگ عضو درخواست کننده رامطلع خواهد کرد.
20 - عضو درخواست شونده میتواند به دلیل آنکه معاضدت حقوقی دو جانبه با تحقیقات، پیگردی دادرسی قضائی در جریان تداخل ایجاد میکند،ارائه آن را به تأخیراندازد.
21- عضو درخواست شونده قبل از رد درخواست طبق بند(14)یابه تعویق انداختن اجرای آن طبق بند(20) این ماده ،باعضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا بررسی نمایند آیا معاضدت میتواند با رعایت شرایط و قیودی که ضروری تلقی میشود، ارائه شود. چنانچه عضو درخواست کننده معاضدت را بارعایت آن شرایط بپذیرد، آن شرایط رارعایت خواهد کرد.
22- به جز در مواردی که اعضای ذیربط توافق دیگری کرده باشند، عضو درخواستکننده هزینه‌های عادی اجرای
ماده 30 - استرداد -
1- این ماده درباره جرائم کیفری احراز شده طبق ماده (14) این‌تشریفات(پروتکل) در موارد زیر اعمال خواهد شد:
الف - شخص‌موضوع درخواست استرداد در قلمرو عضو درخواست‌شونده باشد.
ب - جرم کیفری که برای آن درخواست استرداد، انجام شده طبق قوانین داخلی هر دو طرف درخواست کننده و درخواست‌شونده قابل مجازات باشد.
پ - مجازات جرم مورد نظر بیشترین مدت زندان، یا انواع دیگر محرومیت از آزادی، دستکم به مدت چهار سال یا مجازات شدیدتر دیگر یا مدت کمتری بر اساس توافق اعضای ذیربط به موجب پیمان‌های دو و چندجانبه یا سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی باشد.
2- هرکدام از جرائم کیفری که این ماده در مورد آنها اعمال میگردد، در هر پیمان استرداد مزبور بین اعضاء جزء جرائم قابل استرداد شناخته خواهد شد. اعضاء تعهد میکنند این جرائم را در هر پیمان استردادی که بین آنها منعقد میشود بگنجانند.
3- چنانچه عضوی که استرداد را مشروط بر وجود یک پیمان میداند درخواستی را برای استرداد از عضو دیگری دریافت کند که با آن هیچ پیمان استردادی منعقد نکرده است میتواند این تشریفات (پروتکل)را پایه‌ای برای استرداد در رابطه با جرائم کیفری تلقی کند که این ماده در مورد آنها اعمال میشود.
4- اعضائی که استرداد را مشروط به وجود پیمان نمیکنند، جرائم کیفری که این ماده در مورد آنها اعمال میشود را به عنوان جرائم قابل استرداد بین خود به رسمیت خواهند شناخت.
5 - استرداد منوط به رعایت شرایط پیش‌بینی شده در قوانین داخلی عضو درخواست‌شونده یا پیمان‌های استرداد قابل اعمال، از جمله، و به ویژه شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد ودلایلی خواهد بود که‌عضو درخواست شونده‌با استناد به آنها میتواند از استرداد خودداری کند.
6 - اعضاء با رعایت قوانین داخلی خود، خواهند کوشید که تشریفات استرداد را تسریع کنند و الزامات ناظر بر تأمین ادله مرتبط با آن را در مورد تمامی جرائم کیفری که این ماده در مورد آنها اعمال میشود، ساده نمایند.
7- عضوی که متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد، چنانچه صرفاً به این دلیل که شخص مزبور یکی از اتباع آن است برای جرمی که این ماده در مورد آن اعمال میشود مسترد نکند، بنا به درخواست عضو درخواست کننده استرداد، متعهد خواهد شد پرونده را بدون تأخیر غیرموجه، برای پیگرد به مقامهای صلاحیتدار خود تسلیم کند.
مقامهای مزبور، به همان روشی تصمیم خواهند گرفت و جریان‌های رسیدگی خود را انجام خواهند داد که در مورد جرمهای مشابه به موجب قوانین داخلی آن عضو عمل میکنند. به منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور به‌ویژه در جنبه‌های مربوط به‌آیین‌دادرسی و تأمین دلیل با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
8 - چنانچه یک عضو به موجب قانون داخلی خود تنها در صورتی مجاز به استرداد یا به گونه دیگری، تسلیم یکی از اتباع خود باشد که آن شخص برای گذراندن محکومیت صادره در نتیجه محاکمه یا جریان رسیدگی که به‌موجب آن استرداد یا تسلیم شخص مزبور صورت گرفته، به آن عضو بازگردانده شود و آن عضو و عضو درخواست کننده استرداد با این گزینه و با سایر شرایطی موافقت کنند که ممکن است مناسب بدانند، این استرداد یا تسلیم مشروط برای ادای تعهد مندرج در بند (7) کافی خواهد بود.
9- چنانچه استردادی که به منظور اجرای حکم درخواست شده باشد بدین علت که شخص مورد نظر از اتباع عضو درخواست شونده است، رد شود، عضو درخواست‌شونده چنانچه قانون داخلی آن اجازه دهد و طبق الزامات قانون مزبور، بنابه درخواست عضو درخواست کننده اجرای حکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخواستکننده یا اجرای باقیمانده آن را بررسی خواهد نمود.
10- هر شخصی که رسیدگیهای قضائی مرتبط با هر یک از جرائم کیفری موضوع این ماده در مورد وی اعمال میشود، از رفتار منصفانه در تمام مراحل جریان رسیدگی از جمله بهره‌مندی از تمام حقوق و تضمین‌های پیش‌بینی شده در قوانین داخلی عضوی که وی در قلمروی آن حضور دارد، برخوردار خواهد شد.
11- هیچ یک از مفاد این تشریفات (پروتکل)به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که عضو درخواست‌شونده را ملزم به استرداد کند، چنانچه با دلایل محکم بر این باور باشد که درخواست به منظور پیگرد یا مجازات شخصی به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، یا قومیت یا عقاید سیاسی وی صورت گرفته است یا رعایت درخواست موجب آسیب دیدن موقعیت آن شخص به هر یک از دلایل فوق میشود.
12- اعضاء نمیتوانند صرفاً به این دلیل که جرم متضمن مسائل مالی نیز هست،درخواست استرداد را رد کنند.
13- عضو درخواست‌شونده پیش از رد درخواست استرداد، درصورت اقتضاء، به‌منظور فراهم آوردن فرصت کافی برای عضو درخواستکننده برای طرح نظرات و ارائه اطلاعات مربوط به ادعای خود، با عضو درخواستکننده مشورت خواهد کرد.
14- اعضاء خواهند کوشید به منظور اجراء یا ارتقای کارایی استرداد، موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه را منعقد کنند. چنانچه اعضاء به یک پیمان یا موافقتنامه بین‌دولتی موجود متعهد باشند، مفاد مربوط آن پیمان یا موافقتنامه بین‌دولتی اعمال خواهد شد مگر آنکه اعضاء توافق کنند که بندهای(1) تا(13) را به جای آن اعمال نمایند.
ماده 31- اقداماتی جهت تضمین استرداد -
1- عضو درخواست‌شونده با رعایت قوانین داخلی و پیمان‌های استرداد مجرمان خود، چنانچه بنا به درخواست عضو درخواستکننده قانع شود که شرایط فوریت دارد و ایجاب میکند، میتواند شخصی که استرداد وی مورد نظر است و در قلمروی آن حضور دارد، بازداشت نماید یا سایر اقدامات مناسب را جهت تضمین حضور وی در جریان رسیدگی استرداد اتخاذ نماید.
2- اقداماتی که طبق بند(1) اتخاذ شده‌اند، طبق قوانین ملی، در صورت اقتضاء و بدون تأخیر به آگاهی عضو درخواستکننده خواهد رسید.
3- اشخاصی که در مورد آنها اقداماتی طبق بند(1) اتخاذ میشود، دارای حقوق زیر هستند:
الف - تماس فوری با نزدیکترین نماینده دولتی که آن شخص تبعه آن است یا در صورت بدون تابعیت بودن آن شخص، دولتی که آن شخص به‌طور معمول در آن اقامت دارد، و
ب - ملاقات با نماینده آن دولت

بخش ششم - گزارش‌دهی

ماده 32- گزارش‌دهی و تبادل اطلاعات -
1- هرعضو، گزارش‌های دوره‌ای خود در مورد اجرای این تشریفات(پروتکل) را از طریق دبیرخانه کنوانسیون به اجلاس اعضاء تسلیم خواهد نمود.
2- قالب و محتوای این گزارش‌ها توسط اجلاس اعضاء تعیین خواهد شد. این گزارش‌هابخشی از ابزار گزارش‌دهی منظم کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات خواهد بود.
3- محتوای گزارش‌های دوره‌ای موضوع بند (1)، از جمله با توجه به موارد زیر تعیین خواهد شد:
الف - اطلاعات درباره اقدامات قانونی، اجرائی، اداری یا دیگر اقداماتی که برای اجرای این تشریفات(پروتکل) اتخاذ شده است.
ب - در صورت اقتضاء، اطلاعات مرتبط با هرگونه محدودیت یا موانع مواجه شده در اجرای این تشریفات(پروتکل) و اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع نمودن آنها
پ - درصورت اقتضاء، اطلاعات مرتبط با کمکهای مالی و فنی که در ارتباط با فعالیت‌های مربوط به ریشهکنی تجارت غیرقانونی فرآورده‌های دخانی ارائه، دریافت یا درخواست شده است؛ و
ت - اطلاعات مشخص شده در ماده (20) در مواردی که اطلاعات مربوط، به عنوان بخشی از سازوکار گزارش‌دهی فرآهمایی(کنفرانس) اعضاء پیش از این گردآوری شده باشد، اجلاس اعضاء اقدام به دوبارهکاری نخواهد کرد.
4- اجلاس اعضاء طبق مواد (33) و (36) ترتیباتی را مدنظر قرار خواهد داد تا، به اعضای در حال توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار در صورت درخواست آنها به منظور انجام تعهدات آنها به موجب این ماده کمک کند.
5 - گزارش‌دهی اطلاعات به موجب مواد فوق تابع قوانین ملی در باب محرمانه و خصوصی بودن خواهد بود. اعضاء با توافق متقابل از هرگونه اطلاعات محرمانه گزارش یا مبادله شده محافظت خواهند کرد.

بخش هفتم - ترتیبات نهادی و منابع مالی

ماده 33- اجلاس اعضاء -
1- بدینوسیله اجلاس اعضاء تأسیس میشود. اولین جلسه اجلاس اعضاء توسط دبیرخانه کنوانسیون بلافاصله قبل یا بلافاصله پس از جلسه عادی بعدی فرآهمایی اعضاء متعاقب لازم‌الاجراء شدن این‌تشریفات(پروتکل)برگزار خواهد شد.
2- پس از آن، دبیرخانه کنوانسیون جلسه‌های عادی اجلاس اعضاء را بلافاصله قبل یا پس از جلسه‌های عادی فرآهمایی اعضاء برگزار خواهد کرد.
3- جلسات فوق‌العاده اجلاس اعضاء در دیگر اوقات هنگامی که اجلاس اعضاء آن را ضروری تشخیص دهد یا به درخواست هر عضو برگزار خواهدشد مشروط بر اینکه ظرف شش‌ماه پس از آنکه درخواست به دبیرخانه کنوانسیون تحویل شد، دست کم یک سوم اعضاء از آن حمایت کنند.
4- آیین کار و قواعد مالی فرآهمایی اعضای کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، با اعمال تغییرات لازم، در مورد اجلاس اعضاء نیز اعمال میشود، مگر آنکه اجلاس اعضاء تصمیم دیگری اتخاذ کند.
5 - اجلاس اعضاء به طور منظم اجرای تشریفات(پروتکل) را بازبینی خواهد کرد و جهت افزایش کارآمدی اجرایتشریفات(پروتکل)تصمیمهای لازم را خواهد گرفت.
6 - اجلاس اعضاء درباره میزان و سازوکار کمکهای داوطلبانه اعضاء به‌تشریفات (پروتکل)برای آغاز به کار آن و نیز منابع ممکن دیگر برای اجرای آن تصمیم خواهد گرفت.
7- اجلاس اعضاء در هر جلسه عادی به اتفاق آراء بودجه و نقشه کاری برای دوره مالی تا جلسه عادی بعد را تصویب خواهد کرد که این مصوبات متمایز از مصوبات بودجه و نقشه کاری کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات خواهد بود.
ماده 34- دبیرخانه -
1- دبیرخانه کنوانسیون، دبیرخانه این تشریفات(پروتکل) خواهد بود.
2- وظایف دبیرخانه کنوانسیون در مورد نقش آن به عنوان دبیرخانه این‌تشریفات (پروتکل)به شرح زیر خواهد بود:
الف - ترتیب دادن جلسات اجلاس اعضاء و کلیه ارکان فرعی و نیز گروههای کاری و ارکان دیگری که توسط اجلاس اعضاء تأسیس گردد و همچنین ارائه خدمات مورد نیاز آنها
ب - دریافت، تجزیه و تحلیل، ارسال و ارائه بازخورد گزارشهای دریافتی توسط آن به موجب این تشریفات(پروتکل)، در صورت لزوم به اعضای ذیربط و اجلاس اعضاء و تسهیل تبادل اطلاعات در بین اعضاء
پ - ارائه پشتیبانی به اعضاء، به ویژه اعضای در حال توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار، بنابه درخواست در گردآوری، ارسال و تبادل اطلاعات مقرر طبق مفاد این‌تشریفات(پروتکل)و کمک به شناسایی منابع در دسترس جهت تسهیل اجرای تعهدات به موجب اینتشریفات(پروتکل)
ت - آماده کردن گزارش‌های مرتبط با فعالیت‌های موضوع این‌تشریفات(پروتکل)طبق راهنماییهای اجلاس‌اعضاء و برای ارائه به اجلاس‌مزبور
ث - حصول اطمینان از هماهنگی لازم با سازمان‌های صلاحیتدار بین‌المللی و منطقه‌ای بین دولتی و دیگر نهادها، طبق راهنماییهای اجلاس اعضاء
ج - انجام ترتیبات اداری و قراردادی لازم جهت انجام مؤثر وظایف خود در مقام دبیرخانه این تشریفات(پروتکل)، طبق راهنماییهای اجلاس اعضاء
چ - دریافت و بازبینی درخواست‌های سازمان‌های بین‌دولتی و غیردولتی که مایل‌به حضور به عنوان ناظر در اجلاس اعضاء هستند به‌گونه‌ای که از عدم وابستگی آنها به‌صنعت دخانیات اطمینان حاصل شود و نیز ارائه این درخواست‌های بررسی شده جهت ملاحظه به اجلاس اعضاء
ح - انجام وظایف دبیرخانه‌ای مشخص شده در این‌تشریفات(پروتکل)و دیگر وظایفی که اجلاس اعضاء ممکن است تعیین کند.
ماده 35- روابط بین اجلاس اعضاء و سازمان‌های بین دولتی -
اجلاس اعضاء به منظور فراهم آوردن همکاریهای فنی و مالی جهت دستیابی به‌هدف ای نتشریفات(پروتکل)،میتواند از سازمان‌های صلاحیت دار بین‌المللی ومنطقه‌ای بیندولتیازجمله مؤسسات مالی و توسعه‌ای درخواست همکاری نماید.
ماده 36- منابع مالی -
1- اعضاء نقش مهم منابع مالی را در نیل به هدف این تشریفات(پروتکل) به رسمیت میشناسند و اهمیت ماده (26) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی برای کنترل دخانیات در رسیدن به اهداف کنوانسیون را تصدیق میکنند.
2- هر عضو، در رابطه با فعالیت‌های ملی خود که برای تحقق هدف این تشریفات (پروتکل) در نظر گرفته است، طبق طرحها، اولویت‌ها و برنامه‌های ملی خود، حمایت مالی ارائه خواهد کرد.
3- اعضاء در صورت اقتضاء جهت تقویت ظرفیت اعضای در حال توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار برای تحقق اهداف این تشریفات(پروتکل)، از مجاری دوجانبه، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و دیگر مجاری چندجانبه استفاده خواهند کرد تا منابع مالی را فراهم کنند.
4- بدون ایجاد خدشه به ماده (18)، اعضاء تشویق میشوند که با رعایت قوانین و سیاست‌های ملی و در موارد مقتضی هر نوع درآمد حاصله مصادره شده که ناشی از جرائم تجارت غیرقانونی توتون، فرآورده‌های دخانی و تجهیزات تولیدی باشد را جهت دستیابی به اهداف برشمرده شده در این پروتکل به کار برند.
5 - اعضائی که در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بین‌دولتی مربوط و مؤسسات مالی و توسعه‌ای نمایندگی دارند، بدون تحدید حقوق مشارکت در آن سازمان‌ها، این نهادها را به ارائه کمک مالی، برای اعضای در حال توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار تشویق خواهند کرد تا به آنها در ایفای تعهدات خود به موجب این تشریفات (پروتکل) کمک نمایند.
6 - اعضاء موافقت میکنند که:
الف - جهت کمک به اعضاء برای انجام تعهدات خود به موجب این‌تشریفات (پروتکل)، لازم است تمام منابع بالقوه و در دسترس برای فعالیت‌های مربوط به هدف این تشریفات(پروتکل) برای منافع تمام کشورهای عضو، به‌ویژه اعضای در حال توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار، متمرکز و مورد استفاده قرار گیرد؛و
ب - دبیرخانه کنوانسیون، به اعضای در حال توسعه و اعضای دارای اقتصاد در حال گذار بنابه درخواست، توصیه‌های لازم درباره منابع در دسترس جهت تسهیل اجرای تعهدات آنها به موجب این‌تشریفات(پروتکل)را ارائه خواهد داد.
7- اعضاء میتوانند طبق بند(3) ماده (5) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت‌جهانی در مورد کنترل دخانیات از صنعت دخانیات بخواهند که هزینه‌های مربوط به تعهدات یک عضو برای نیل به اهداف این‌تشریفات(پروتکل)را متقبل شود.
8 - اعضاء با رعایت قوانین داخلی خود خواهند کوشید که اجرایتشریفات(پروتکل)را رأساً و ازجمله از طریق وضع مالیات و دیگر اشکال عوارض بر فرآورده‌های دخانی تأمین مالی نمایند.

بخش هشتم - حل و فصل اختلافها

ماده 37- حل و فصل اختلافها -
ماده (27) کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات حاکم بر حل و فصل اختلافها بین اعضاء در ارتباط با تفسیر یا کاربرد این‌تشریفات (پروتکل)خواهد بود.

بخش نهم - توسعه تشریفات(پروتکل)

ماده 38- اصلاحات تشریفات(پروتکل) -
1- هر عضوی میتواند اصلاحاتی را برای این‌تشریفات(پروتکل)پیشنهاد کند.
2- اصلاحات این تشریفات(پروتکل)، توسط اجلاس اعضاء بررسی و تصویب خواهندشد. متن اصلاحیه پیشنهادی این‌تشریفات(پروتکل)، حداقل شش‌ماه پیش ازجلسه‌ای که در آن، متن مذکور برای تصویب پیشنهاد میگردد توسط دبیرخانه کنوانسیون برای کلیه اعضاء ارسال خواهد شد. دبیرخانه کنوانسیون اصلاحیه‌های پیشنهادیرا برای امضاءکنندگان این تشریفات(پروتکل)و امین‌اسناد نیز جهت آگاهی ارسال خواهد کرد.
3- اعضاء در رابطه با اصلاحیه‌های پیشنهادی این‌تشریفات(پروتکل)، مجدانه خواهندکوشید تا به اتفاق آراء دست یابند. اگر تمام این کوششها برای نیل به اتفاق آراء به نتیجه نرسد و توافقی حاصل نشود به عنوان آخرین راه‌حل، اصلاحیه مذکور از طریق اکثریت سه‌چهارم آراء اعضائیحاضر ورأیدهنده در جلسه به تصویب خواهد رسید. از نظر این ماده منظور از «اعضائی حاضر و رأیدهنده» اعضائی است که حضور دارند و رای مثبت یا منفی میدهند. اصلاحیهی مصوب، توسط دبیرخانه کنوانسیون برای امین اسناد ارسال خواهد شد و وی نیز آن را برای کلیه اعضاء جهت پذیرش ارسال خواهد کرد.
4- اسناد پذیرش اصلاحیه نزد امین اسناد تودیع خواهد شد. اصلاحیه‌ای که طبق بند(3) تصویب شده باشد، برای اعضائی که آن را پذیرفته باشند، در نودمین‌روز پس از دریافت اسناد پذیرش دستکم دوسوم اعضاء توسط امین اسناد، لازم الاجراء خواهد شد.
5- اصلاحیه برای هر عضو دیگر در نودمین روز پس از تاریخی لازم‌الاجراء خواهد شدکه در آن، عضو مزبور سند پذیرش اصلاحیه گفته شده را نزد امین اسناد تودیع نماید.
ماده 39- تصویب و اصلاح پیوست این تشریفات(پروتکل) -
1- هر عضوی میتواند پیوستی را به این‌تشریفات(پروتکل)پیشنهاد کند و اصلاحاتیرا در مورد پیوست‌های این‌تشریفات(پروتکل)مطرح کند.
2- پیوست‌ها، محدود به فهرست‌ها، فرمها و هر مورد توصیفی دیگر مربوط به مسائل شکلی، علمی، فنی یا اداری میباشد.
3- پیوست‌های این‌تشریفات(پروتکل)و اصلاحیه‌های آن طبق تشریفات مندرج در ماده (38)، پیشنهاد، تصویب، و لازم‌الاجراء خواهند شد.

بخش دهم - مقررات نهائی

ماده 40- قیود تحدید تعهد -
هیچ نوع قیدتحدید تعهدی را نمیتوان درمورد این تشریفات(پروتکل)در نظر گرفت.
ماده 41- انصراف از عضویت -
1- هر عضو در هر زمان پس از گذشت دوسال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این‌تشریفات (پروتکل)برای آن عضو میتواند با تسلیم اطلاعیه‌ای مکتوب به امین اسناد از عضویت در تشریفات(پروتکل) انصراف دهد.
2- چنین انصراف از عضویتی یکسال پس از دریافت اطلاعیه انصراف از عضویت توسط امین اسناد یا در تاریخ دیرتری که ممکن است در اطلاعیه انصراف از عضویت آمده باشد، نافذ خواهد شد.
3- هر عضوی که از عضویت در کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی درمورد کنترل دخانیات انصراف دهد، از همان تاریخ انصراف از کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات، منصرف از عضویت در این‌تشریفات (پروتکل)نیز تلقی میشود.
ماده 42- حق رأی -
1- هر عضو این‌تشریفات(پروتکل)به جز موارد پیش‌بینی شده در بند(2)، دارای یک رأی است.
2- سازمان‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، در موضوعاتی که در صلاحیت آنها قرار دارد، حق رأی خود را با تعداد آرائی برابر با تعداد کشورهای عضو خود که عضو این‌تشریفات(پروتکل)هستند اعمال خواهند کرد. چنانچه هر یک از اعضای آن سازمان رأی خود را اعمال کند، سازمان حق رأی خود را اعمال نخواهد کرد و بالعکس
ماده 43- امضاء -
این‌تشریفات(پروتکل)جهت امضای تمام اعضای کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات در مقر سازمان بهداشت جهانی در ژنو از تاریخ 10 تا 11 ژانویه 2013 (21 و 22 دی 1391) و از آن پس در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تا 9 ژانویه 2014 (1392/10/19) بازخواهد بود.
ماده 44- تنفیذ، پذیرش، تصویب، تأیید رسمی یا الحاق -
1- این‌تشریفات(پروتکل)منوط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق کشورها و تأیید نهائی یا الحاق سازمان‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌ای عضو کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات میباشد.تشریفات(پروتکل)، از روز بعد از تاریخی که تشریفات(پروتکل) برای امضاء بسته می شود جهت الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب، تأیید رسمی یا الحاق، نزد امین اسناد تودیع خواهد شد.
2- هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، که هیچیک از اعضای آن عضو این‌تشریفات (پروتکل)نیستند، به عضویت این تشریفات(پروتکل) درآید، ملتزم به تمامی تعهدات به موجب این‌تشریفات(پروتکل)خواهد بود. در ارتباط با سازمان‌هایی که یک یا چند کشور عضو آن، در اینتشریفات(پروتکل)نیز عضویت دارند، سازمان مذکور و کشورهای عضو آن در مورد مسؤولیت‌های مربوط اعضای خود در ارتباط با ایفای تعهدات خود به موجب این‌تشریفات(پروتکل)تصمیم خواهند گرفت. درچنین مواردی، حق اعمال حقوق موضوع این تشریفات(پروتکل)، به‌صورت همزمان برای سازمان مذکور و کشورهای عضو آن وجود نخواهد داشت.
3- سازمان‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، در سند تأیید نهائی یا سند الحاق خود، حدود صلاحیت خود را در ارتباط با موضوعاتی که در اینتشریفات(پروتکل)مورد حکم قرار گرفته است، اعلام خواهند نمود. سازمان‌های مذکور، هر گونه تغییر اساسی در حدود صلاحیت خود را به آگاهی امین اسناد و وی نیز به نوبه خود، مراتب را به آگاهی اعضاء خواهد رساند.
ماده 45- لازم الاجراء شدن -
1- این‌تشریفات(پروتکل)در نودمین روز پس از تودیع چهلمین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب، تأیید رسمی یا الحاق نزد امین اسناد، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2- این‌تشریفات(پروتکل)برای هر یک از اعضای کنوانسیون چهارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات که پس از انجام شرایط مندرج در بند (1) برای لازم‌الاجراء شدن، این‌تشریفات(پروتکل)را مورد تنفیذ، پذیرش، تصویب، یا تأیید رسمی یا الحاق قرار میدهد، در نودمین روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق یا تأیید رسمی آن، لازم‌الاجراء خواهد شد.
3- از نظر این ماده ، هر سندی که توسط سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ایتودیع شود، به عنوان سندی اضافه بر اسناد تودیع‌شده توسط کشورهای عضو سازمان‌مذکور محسوب نخواهد شد.
ماده 46- امین اسناد -
دبیرکل سازمان ملل متحد امین اسناد این‌تشریفات(پروتکل)خواهد بود.
ماده 47- متون معتبر -
نسخه اصلی این‌تشریفات(پروتکل)، که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن تشریفات (پروتکل)، شامل مقدمه و چهل و هفت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1394/6/4 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
2(4)