مصونیت اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از قانون رسیدگی به تخلفات اداری


مصوب 1372/9/7
ماده 22 - به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری«هیأت عالی نظارت»به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی تشکیل میشود . هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هریک از هیأتهای بدوی یا تجدید نظر دستگاههای مزبور،تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هریک از هیأتها،هیأت مربوط را منحل مینماید.هیأت عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
... تبصره 2- هیچیک از اعضاء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را نمیتوان در رابطه با آرای صادره از سوی هیأتهای مذکور تحت تعقیب قضائی قرار داد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه.
2(1)