از قانون موافقتنامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی(آیسسکو)و جمهوری اسلامی ایران


مصوب 1384/5/9
ماده واحده - موافقتنامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی،علمی و فرهنگی (آیسسکو)و جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر یک مقدمه و بیست‌وهفت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره- از نظر جمهوری اسلامی ایران مزایا و مصونیتهای اعطائی در این موافقتنامه بیش از کنوانسیون مزایا و مصونیتهای ملل متحد مورخ 1946 مصوب 1352/12/13 نخواهد بود.
2(1)