از موافقتنامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی،علمی و فرهنگی (آیسسکو)و جمهوری اسلامی ایران


...
ماده 4 - مقر تحت اختیار دفتر بوده و تحت کنترل مدیری که از سوی مدیر کل سازمان منصوب میشود،خواهد بود.
ماده 5 - مقر مصون از تعرض است و نباید هیچگونه اقدام قضائی یا اجرائی داخل آن انجام شود.
ماده 6 - در صورتی که دفتر با هماهنگی دولت در خارج از مقر و داخل کشور میزبان سالنهایی را برای برگزاری گردهمایی در اختیار گیرد،این اماکن به موجب مفاد ماده (5)از همان مصونیت از تعرض مقر برخوردار خواهند بود.
ماده 7 - بدون خدشه به مفاد این موافقتنامه،از مقر دفتر نباید به عنوان پناهگاهی برای افراد متواری از اجرای حکم صادره علیه آنها از سوی دادگاهها یا افراد تحت تعقیب به واسطه ارتکاب جرم که حکم بازداشت،حبس یا اخراج آنان توسط مراجع صالح صادر شده،مورد استفاده قرار گیرد.
2(4)