مصونیت اعضاء شورای رقابت از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی


مصوب 1386/11/8 مجلس شورای اسلامی و 1387/4/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 53 - برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان«شورای رقابت»تشکیل میشود.
ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:
الف‌ترکیب اعضاء
1-سه نماینده مجلس از بین اعضاء کمیسیونهای اقتصادی،برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
2-دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
3-دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
4-یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور.
5-دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
6-یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
7-یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
8-یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
9-یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
10-یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
...
ماده 56 - تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به شرح زیر است:
...3-اعضاء شورای رقابت را نمیتوان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظائف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون میکنند،تحت تعقیب قرار داد.
2(1)