قانون تعاون قضائی


مصوب 4/24 و 1309/5/2
ماده واحده - محاکم عدلیه و مستنطقین ایران میتوانند تقاضاهایی را که از طرف محاکم و یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آنها میشود انجام دهند مشروط بر اینکه محاکم و مستنطقین مملکتی نیز که این تحقیقات را تقاضا مینمایند نظیر این تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند.

2(1)