قوانین حاکم بر حوادث مرزی قانون راجع به تعقیب جزائی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران


مصوب 1313/5/17
ماده 1 - مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاصی در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه یا جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند بر طبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابله و در صورت وجود دلائل و قرائنی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معموله به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه واصل نگردد و یا دلائل اتهام به نظر مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف‌شده آزاد خواهند شد.
ماده 2 - مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه هیأت دولت مجاز هستند دعاوی و اختلافات بین اتباع ایران و اتباع مملکت مجاور را که هردو در قراء سرحدی سکونت داشته باشند رسیدگی نموده قطع و فصل نمایند اصول رسیدگی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت دولت برسد.
ماده 3 - حدود منطقه سرحدی را دولت معین خواهد کرد ولی در هیچ مورد نباید از 75 کیلومتر تجاوز نماید.
2(1)