آیین نامه موضوع تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی


مصوب 1387/9/10رئیس قوه قضائیه
ماده 1 - کمیسیون حل اختلاف تخصصی،موضوع تبصره ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در این آیین‌نامه«کمیسیون» نامیده میشود به منظور رسیدگی و تعیین میزان خسارت مالی قابل پرداخت در صورت عدم توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه به ترتیب زیر تشکیل میگردد:
1-1-کمیسیون با عضویت یک نفر از قضات با معرفی رئیس حوزه قضائی شهرستان،یک نفر کارشناس مجرب بیمه با معرفی اتحادیه(سندیکای)بیمه‌گران ایران و تأیید بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس باتجربه رسیدگی به تصادفات(کارشناس تعیین خسارت)با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان،به ریاست قاضی عضو،تشکیل خواهد شد.
1-2-همزمان با تعیین و معرفی اعضاء فوق،اعضاء علی البدل نیز به پیشنهاد مراجع مذکور تعیین و معرفی خواهند شد.
1-3-در حوزه‌های قضائی که بر اساس دستورالعمل شماره 1/87/6464 مورخ 1387/7/23 رئیس قوه قضائیه مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات رانندگی تشکیل شده است اعضاء این کمیسیون‌ها از میان اعضاء شوراهای حل اختلاف ویژه راهنمایی و رانندگی انتخاب خواهند شد و در حوزه‌های قضائی که این مجتمع‌ها تشکیل نشده است با تشخیص رئیس حوزه قضائی در محل ادارات راهنمائی و رانندگی یا محل مناسب دیگر،کمیسیون تشکیل میگردد.
1-4-مدت عضویت در کمیسیون دو سال است و انتخاب مجدد اعضاء بلا مانع است.
1-5-جلسات کمیسیون با حضور تمامی اعضاء رسمیت مییابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
1-6-جلسات کمیسیون،با حضور نماینده مطلع شرکت بیمه مربوط و زیاندیده یا قائم‌مقام قانونی وی تشکیل خواهد شد.مگر به تشخیص کمیسیون حضور طرفین برای رسیدگی لازم نباشد.
ماده 2 - کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تعیین میزان خسارت‌هایی را دارد،که به واسطه حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه مذکور در ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به اموال اشخاص ثالث وارد میشود،و تا سقف تعهدات بیمه‌نامه قابل پرداخت است.
ماده 3 - درخواست حل اختلاف به کمیسیون محل تشکیل پرونده خسارت در شرکت بیمه مربوط تحویل میشود.
ماده 4 - کمیسیون با وصول،درخواست کتبی حل اختلاف،توسط زیاندیده یا شرکت بیمه، شروع به رسیدگی مینماید.درخواست‌های حل اختلاف به ترتیب ورود،در دفتر مخصوص، ثبت و در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت.رئیس کمیسیون موظف به نظارت دقیق بر عملکرد دبیرخانه است.
تبصره- درخواست‌های فوری و اضطراری با تشخیص اکثریت اعضاء کمیسیون بدون نوبت رسیدگی خواهد شد.
4-1-ابلاغ به طرفین به صورت کتبی یا حضوری یا هر وسیله ممکن انجام خواهد شد، مشروط بر اینکه برای اعضاء کمیسیون اطمینان حاصل شود به مخاطب ابلاغ گردیده،و الاّ به دستور رئیس کمیسیون ابلاغ کتبا انجام خواهد شد.
4-2-کمیسیون میتواند در صورت نیاز تحقیقات لازم را انجام دهد.
4-3-مهلت رسیدگی به هر درخواست حداکثر دو هفته خواهد بود مگر به لحاظ انجام اقدامات ضروری و اجتناب‌ناپذیر که علت آن باید به طور مستدل در پرونده قید گردد.
ماده 5 - کمیسیون در صورت حصول سازش مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد،اقدام به صدور رأی میکند. و الاّ نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود.
تبصره- کمیسیون در مواردی که میزان خسارت قابل پرداخت مورد اختلاف باشد باید بلافاصله،در وقت فوق العاده یا در آغاز اولین جلسه،مبلغ مورد توافق را در صورت‌مجلس قید و پس از امضاء طرفین دستور پرداخت آن را صادر نماید و سپس نسبت به مبلغ مورد اختلاف به ترتیب مقرر در این ماده رسیدگی نماید.مگر اینکه زیاندیده و یا شرکت بیمه درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم یکجا نسبت به تمامی خسارت را داشته باشند.
ماده 6 - رأی کمیسیون در صورت عدم اعتراض طرفین در مهلت مقرر و یا در صورت اعتراض،بعد از رسیدگی توسط دادگاه عمومی صالح و ابلاغ حکم،لازم‌الاجرا است و بلافاصله توسط شرکت بیمه مربوط اجراء میگردد.
ماده 7 - در صورت غیبت غیر موجه اعضاء برای سه بار متوالی یا پنج بار متناوب در یکسال،با اعلام رئیس حوزه قضائی توسط دستگاه مربوط عضویت وی لغو و بلافاصله جایگزین او به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه تعیین میگردد.
ماده 8 - به تخلفات و جرائم اعضاء مطابق مقررات موجود در مرجع ذی صلاح رسیدگی خواهد شد.چنانچه تخلف موجب خدشه در امور کمیسیون یا تضییع عمدی حقوق طرفین اختلاف یا اعمال نفوذ به ناحق یا سوء استفاده باشد پس از احراز توسط مرجع ذی صلاح علاوه بر مجازات قانونی،مرتکب توسط رئیس حوزه قضائی از عضویت این کمیسیون عزل خواهد شد.
ماده 9 - نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و عملکرد کمیسیون به عهده رئیس حوزه قضائی محل خواهد بود و گزارش سالیانه آن جهت اطلاع به رئیس قوه قضائیه،اعلام میگردد.
ماده 10 - این آیین‌نامه با 10 ماده و سه تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری بیمه مرکزی ایران و نیروی انتظامی تهیه و در تاریخ 1387/9/10 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
2(2)