آیین‌نامه اجرائی ماده 35 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18


مصوب 1364/5/2 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
ماده 1 - خدمات سجلی در ادارات ثبت احوال در قبال ارائه فیش بانکی مبنی بر واریز وجوه مقرر در این آیین‌نامه به حسابی که در شعب بانکها با رعایت مقررات مربوط از طریق خزانه افتتاح شده و یا میشود انجام میگیرد.
تبصره- در بخشها و روستاهایی که فاقد شعبه بانک میباشند و یا خدمات سجلی توسط اکیپ‌های سیار سجلی انجام میشود وجوه مقرر از طریق صدور برگ رسید دریافت وجه طبق نمونه ضمیمه این آیین‌نامه اخذ خواهد شد.
بند 1-مسؤول صدور اوراق مذکور موظف است نسخه اول قبض را به متقاضی تحویل و نسخه دوم را به عنوان جمع عملیات مالی ضمیمه لیست مربوطه را به بانک ارائه نماید که به عنوان سوابق اداری نگهداری گردد و نسخه سوم نیز ضمیمه پرونده درخواستی متقاضی خواهد شد.
بند 2-مسؤول صدور قبض رسید موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ وصول بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل کلیه وجوه دریافتی را همراه با نسخه دوم قبوض و لیست تنظیمی با امضاء رئیس ثبت احوال و حسابدار به حساب موضوع ماده یک آیین‌نامه واریز و فیش بانکی لازم را دریافت نماید.
بند 3-واریز وجوه دریافتی در مدت مأموریت اکیپ‌های سیار توسط سرپرست اکیپ اعزامی در اولین فرصت و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پس از انجام مأموریت بدون در نظر گرفتن روزهای تعطیل با رعایت بند 2 تبصره ذیل ماده یک این آیین‌نامه انجام میگیرد.
ماده 2 - (اصلاحی 1367/2/11)- وجوهی که در قبال ارائه خدمات سجلی دریافت میشود به شرح ذیل میباشند:
1(اصلاحی 1369/5/21)-بابت تنظیم اسناد سجلی و صدور اولین شناسنامه جمهوری اسلامی ایران.1000 ریال
2(اصلاحی 1369/5/21)-بابت تعویض انواع شناسنامه‌های نمونه قدیم ناشی از اجرای طرح در صورت ارائه شناسنامه و یا گواهیهای ولادت،مشخصات و یا موقت طرح.1000 ریال
3-بابت تعویض انواع شناسنامه‌های نمونه قدیم ناشی از اجراء طرح در صورت عدم ارائه شناسنامه و یا گواهیهای ولادت مشخصات و یا موقت.2000 ریال
4-بابت تعویض شناسنامه‌های جمهوری اسلامی.2000 ریال
5-بابت صدور شناسنامه مجدد جمهوری اسلامی ناشی از فقدان.5000 ریال
6-صدور گواهی موقت ناشی از تعویض و یا فقدان.1000 ریال
7-اعلامیه ازدواج.1000 ریال
8-اعلامیه طلاق.10000 ریال
9-خلاصه رونوشت وفات.500 ریال
10-گواهی ولادت اتباع خارجه،صدور تعویض مجدد ناشی از فقدان.500 ریال
11(الحاقی 1369/5/21)-بابت الصاق عکس در نقاطی که سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه و الصاق عکس اقدام مینماید.200 ریال
تبصره 1- مؤسسات یا بنگاههایی که به نحوی از انحاء سرپرستی اشخاص را به عهده دارند در صورت نیاز به خدمات سجلی برای افراد تحت سرپرست خود موظف به پرداخت وجوه مقرر میباشند.
تبصره 2- دفاتر رسمی ازدواج و طلاق موظفند بر حسب کارکرد وقایع ازدواج و طلاق که در دفاتر مذکور به ثبت میرسد فیش بانکی موضوع بندهای«7»و«8»ماده 2 آیین‌نامه را حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ثبت ازدواج یا طلاق همراه با اعلامیه‌های مربوط به اداره ثبت احوال محل تحویل و رسید دریافت دارند.
تبصره 3- ارائه‌دهندگان اقرارنامه‌های رسمی ازدواج و یا طلاق موظفند به هنگام درخواست ثبت ازدواج و یا طلاق در اسناد سجلی و شناسنامه وجوه تعیین‌شده را به نحو مقرر پرداخت و رسید دریافت دارند.
تبصره 4- نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در قبال انجام خدمات سجلی ایرانیان مقیم خارجه وجوه تعیین‌شده را معادل هم ارز ریالی آن به ترتیب مورد عمل در مورد حقوق کنسولی به نرخ روز تسعیر و اخذ و به حساب خزانه واریز و هر سه ماه یک بار گزارش وضعیت مالی ناشی از اجراء این ماده از قانون را به ثبت احوال امور خارجه تهران ارسال نمایند.

ماده 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی،وزارت امور خارجه،دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از انحاء در اجراء این آیین‌نامه دخالت دارند مکلّف به همکاریهای لازم با سازمان ثبت احوال کشور میباشند.2(3)