از قانون استخدام کشوری


مصوب 1345/3/31 با اصلاحات بعدی
ماده 90 - اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون ممنوع است و پرداخت هرگونه وجه از این بابت از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات مزبور به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است.

ماده 101 - (اصلاحی 1353/12/28)- نحوه بهره‌برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.صندوق میتواند رأسا یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید.اساسنامه بانک به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره(اصلاحی 1353/12/28)- استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی میباشد.

2(1)