از قانون برنامه و بودجه کشور


مصوب 1351/12/10
ماده 28 - تعهد و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای طرحهای عمرانی با توجه به ماده (21) این قانون بر اساس قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه کل کشور صورت خواهد گرفت. متخلفین از حکم این ماده همچنین اشخاصی که در اجرای طرحهای عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضاء سند یا قرارداد یا قولنامه و نظائر آنکه دینی بر ذمه دولت ایجاد کند بنمایند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی خواهند بود.
2(1)