قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد 19،22 و 35 «قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10»


مصوب 1355/1/30
ماده واحده - هریک از مقامات و مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی من جمله شرکتهای دولتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است و سایر دستگاههای اجرائی مذکور در بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه کشور از اجرای احکام مواد 19-22-35 آن قانون کلا یا بعضا خودداری نماید یا اطلاعات ناقص یا غیر واقع ارائه دهد و یا از ارائه مدارک لازم به سازمان مذکور استنکاف کند به حکم مرجع صالح به مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی محکوم خواهد شد.

2(1)