قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق


مصوب 1368/11/29
ماده واحده - دادگاههای مربوط به اجرای اصل 49 قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ثروتهای محتکرین،گرانفروشان،قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتکار و گرانفروشی و قاچاق کسب گردیده به عنوان مجازات،به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره 1- درآمدهای ناشی از اجرای این قانون توسط دستگاههای ذی ربط وصول و بدون دخل و تصرف در آنها به حساب خزانه‌داری کل واریز میگردد.
تبصره 2- در مورد قانون فوق روش ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی عمل خواهد شد.
تبصره 3- واحدهای صنفی که کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی شده را به مردم ارائه مینمایند در صورت احتکار این قبیل کالاها و خودداری از تحویل آن به مردم علاوه بر مجازات سهمیه کالاهای سهمیه‌بندی شده آنها به مدت پنج سال قطع خواهد شد.
تبصره 4- قوه قضائیه موظف است گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر 6 ماه یکبار از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
2(1)