قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور


مصوب 1365/7/29
ماده واحده - اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع‌آوری مطالب،تحریر،تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب،روزنامه،مجله،نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه‌های تبلیغاتی،جزوه،بروشور،تراکت،پوستر(به استثناء پوستر و بروشورهای آموزشی)سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک،تسلیت و تشکر و اطلاعیه‌های غیر ضروری که مستقیما با وظائف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع میباشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز میباشد.
تبصره 1- موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی میباشند:
1-وزارت ارشاد اسلامی.
2-وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است.به تشخیص و تأیید وزیر امور خارجه.
3-سازمان تبلیغات اسلامی.
4-وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطه با چاپ کتاب و نشریه جزوه‌های علمی،فنی و درسی و تحقیقاتی.
5-سازمان پژوهشی و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش(در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی).
6-تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چارچوب آیین‌نامه آنکه حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و همکاری وزارتخانه‌های سپاه،دفاع، جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
7-بنیاد شهید به جزء در انتشار کتاب،نشریه و مجله.
8-بولتنهای داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظائف قانونی خود منتشر مینمایند.
9-وزارت اطلاعات در رابطه با نشر مسائل امنیتی.
تبصره 2- وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه‌های علمی و فنی(با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی)و در زمینه‌های فرهنگی در صورت تشخیص اجازه انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذی ربط را بدهد.
تبصره 3- بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور با احتساب هزینه‌های مربوط به مواد اولیه،دستمزد،پرسنل شاغل و هزینه‌های چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
تبصره 4- وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه‌ها،سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظرات کامل داشته با مشاهده تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضائی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع نمایندگان مجلس برساند.
تبصره 5- هرگونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی میباشد.
تبصره 6- وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آیین‌نامه اجرائی این قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
2(1)