قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی


مصوب 1372/4/27
ماده واحده - قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه،مال،سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمانها،شرکتها و مؤسسات دولتی،نیروهای مسلح،نهادهای انقلابی،شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است.مرتکب علاوه بر ردّ پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم میگردد.
تبصره 1- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2- در متن ماده واحده ردّ پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخه 1358/1/1 مجری خواهد بود.
تبصره 3- در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله،پورسانت میپردازد موضوع به اطلاع مسؤول دستگاه ذی ربط رسانده میشود و وجه مزبور دریافت و تماما به حساب خزانه واریز میگردد.در این صورت اقدامکننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.
2(1)