از قانون الحاق موادی به«قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27»


مصوب 1384/8/15
ماده 31 - (الحاقی 1384/8/15)- وجوهی که به استناد مجوزهای قانونی به عنوان یارانه از سوی دستگاه‌های اجرائی پرداخت میشود،کمک دولت تلقی شده و با اعلام وصول دریافت کننده،به حساب هزینه قطعی دستگاههای پرداختکننده منظور میشود.
ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور میباشد عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
2(1)