آیین‌نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران


مصوب 1382/6/3 وزرای عضو شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه
ماده 1 - به منظور تسریع در روند تعیین تکلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت و مشکوک التابعین،وزارت کشور موظف است نسبت به شناسایی و ساماندهی کلیه افراد ذی ربط به صورت متمرکز اقدام نماید.
ماده 2 - نحوه شناسایی،ساماندهی و جمع‌آوری اطلاعات رایانه‌ای مدعیان تابعیت و مشکوک التابعین در سطح کشور بر اساس طرح جامعی که توسط وزارت کشور(اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی)تدوین میگردد،تعیین و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی مربوط،به ویژه وزارتخانه‌های اطلاعات،امور خارجه، دادگستری،نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال کشور در اجراء طرح،هماهنگی لازم را معمول خواهند نمود.
ماده 3 - شورای امنیت کشور ترتیبی اتخاذ مینماید تا در اجراء ماده (45)قانون ثبت احوال -مصوب 1355-اطلاعات طرح جامع شناسایی مناط رسیدگی به پرونده‌های مشکوک التابعین قرار گیرد.
ماده 4 - کارگروه دائمی ذی ربط شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه مجاز است حسب صلاحدید اقامت برخی از اتباع خارجی مشمول این آیین‌نامه را تحت عناوین پناهنده یا آواره بررسی و اقدام لازم را معمول نماید.
ماده 5 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مورد درخواست وزارت کشور را در اجراء ماده (2)این آیین‌نامه ذیل بودجه سنواتی وزارت کشور بر حسب ماده (7)آیین‌نامه اجرائی ماده (180)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع تصویب‌نامه شماره /58858ت 23538 ه‍ مورخ 1379/12/22 تأمین نماید.2(3)