قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند و یا تملک میکنند و مجازات آنها


مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه
ماده 1 - اول- اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا عینا و یا منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.
ماده 2 - دوم- اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال ثالثی را با علم به مستحق للغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء تملک کرده و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تا عین مال یا عوض آن را با خسارات وارده بر مالک رد نماید.
ماده 3 - سوم(اصلاحی 1344/3/6)- در مورد دو ماده فوق مزور جزائا تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس نباشد محکوم خواهد شد.
2(1)